За връзка с нас

Управляващ орган
Бул. Мария Луиза - 22 
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1

Актуални обяви

BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци

Крайна дата за подаване на документи - 01 август 2016

BG16M1OP002-6.001 „Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Крайна дата за подаване на документи - 31 декември 2022

BG16M1OP002-3.002 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“

Крайна дата за подаване на документи - 30 юни 2016

BG16M1OP002-4.002 “Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър”

Крайна дата за подаване на документи - 31 май 2016

BG16M1OP002-3.003 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“

Крайна дата за подаване на документи - 30 юни 2016