За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви

BG16M1OP002-5.002 „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“

Крайна дата за подаване на документи - 30 януари 2019

BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“

Крайна дата за подаване на документи - 28 юни 2018

BG16M1OP002-6.002 „Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Крайна дата за подаване на документи - 01 септември 2023

BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Крайна дата за подаване на документи - 01 октомври 2018

BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.

Крайна дата за подаване на документи - 18 юли 2018

BG16M1OP002-2.008 „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“

Крайна дата за подаване на документи - 17 юли 2018