За връзка с нас

Управляващ орган
Бул. Мария Луиза - 22 
София 1000 
Факс: 02 980 6729
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1

Актуални обяви

Какво ново?

ВАЖНО! Във връзка с високия обществен интерес към възстановяване на спрените плащания от страна на Европейската комисия и разнопосочната информация, която достига до обществеността, МОСВ прави следните уточнения:

Налагането на финансови корекции не е изключение в рамките на Европейския съюз, това е нормална практика, която не спира реализирането на проектите, а само санкционира допуснатите нарушения по време на провеждането на обществените поръчки.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ извърши поредица от действия във връзка с препоръчаните от Европейската комисия корективни мерки по отношение на разходи, декларирани към нея в периода 2010 г. – 2013 г. включително. Бяха идентифицирани всички обществени поръчки по договори за безвъзмездна финансова помощ (239 бр. договори с изпълнители), по които има сертифицирани разходи в горния период и които попадат над праговете по Европейските директиви. Извършен беше преглед за законосъобразността на проведените от бенефициентите обществени поръчки, като в резултат от това при установени нарушения са наложени финансови корекции. Одитният орган извърши проверка на извадков принцип, която имаше за цел да потвърди резултатите на повторния преглед, извършен от УО.

В периода 19 - 23.05.2014 г. представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ към ЕК извършиха проверка на място в МОСВ. Към днешна дата изчакваме доклада от извършения одит от страна на ЕК.

Политиката по отношение финансовото стабилизиране на ОПОС е последователна, стриктна и е съгласувана с Европейската комисия. Ръководствата на МОСВ и Оперативната програма са в непрекъсната връзка с ЕК. Целта е възможно най-бързото възстановяване на плащанията, за да се ограничи ефектът от спирането на средствата от страна на Европейската комисия.

МОСВ и УО на ОПОС продължават да следват ангажиментите си по завършване на проектите и да работят  по реализиране целите на програмата, като от юли 2013 до днешна дата по програмата са разплатени 999 млн. лева, от които 369 млн. са от началото на 2014 г.

Към 13 юни 2014 г. в Управляващия орган са подадени от бенефициентите 165 искания за средства на стойност около 200 млн. лв., които се подготвят от експертите и ще бъдат платени в рамките на следващия месец.

ВАЖНО! Във връзка с препоръчаните мерки от Европейската комисия (ЕК), в писмо от 27 ноември 2013 г., за разходите, декларирани към ЕК в периода 2010 – 2013 г., УО на ОПОС идентифицира всички обществени поръчки по договори за безвъзмездна финансова помощ, по които има сертифицирани разходи за периода 2010-2013 г. над стойностните прагове по Европейските директиви (близо 250 бр.). Беше извършена 100% повторна верификация на тези обществени поръчки, с цел проверка за наличие на петте нарушения, идентифицирани от ЕК, а именно:

Незаконосъобразно смесване на критерии за подбор с показатели за оценка;

  • Незаконосъобразно намаляване на срока за получаване на офертите поради непълно предварително обявление;
  • Ограничително изискване за членство в Централния професионален регистър на строителите по Закона за Камарата на строителите без допускане на еквивалентно национално  членство;
  • Неравно третиране на участниците по време на подбора;
  • Незаконосъобразно удължаване на срока за получаване на офертите поради обявяване на удължаването само в рамките на Република България.

В резултат на проверките бяха открити случаи на цитираните нарушения.

Допълнителна информация за най-често допусканите грешки, може да намерите - ТУК:

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС) е една от седемте оперативни програми в България, която определя стратегическите цели на страната ни в сектор „околна среда", които се финансират от европейските фондове в настоящия програмен период (2007-2013 г.). ОПОС е с бюджет от 3.5 млрд. лв. Чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура в трите сектора оперативната програма допринася за осъществяването на стратегическата визия на България съгласно Националната стратегическа референтна рамка, а именно: към 2015 г. България да стане динамична, конкурентоспособна държава-членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Двата фонда, които предоставят средства в областта на околната среда, са:

Кохезионен фонд (КФ) - целта на фонда е да подпомага по-слабо развитите държави-членки да намалят своето икономическо и социално изоставане и да стабилизират икономиката си.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) - с основна цел да засили икономическото и социално сближаване в Европейския съюз, като възстанови нарушеното равновесие между регионите.