За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1

Актуални обяви

BG16M1OP002-6.001 „Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Крайна дата за подаване на документи - 31 декември 2022

BG16M1OP002-3.002 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“

Крайна дата за подаване на документи - 30 декември 2016

BG16M1OP002-3.004 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“

Крайна дата за подаване на документи - 30 декември 2016

BG16M1OP002-1.008 „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“

Крайна дата за подаване на документи - 30 декември 2016

BG16M1OP002-1.010 „Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите“

Крайна дата за подаване на документи - 30 декември 2016

№ BG16M1OP002-5.002 „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“

Крайна дата за подаване на документи - 30 януари 2017

BG16M1OP002-1.011 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“

Крайна дата за подаване на документи - 31 януари 2017

BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци"

Крайна дата за подаване на документи - 21 април 2017