За връзка с нас

Управляващ орган
Бул. Мария Луиза - 22 
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1

Актуални обяви

Какво ново?

ВАЖНО! Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ ще пристъпи към подписване на допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ за удължаване на сроковете за изпълнение на дейностите. Удължаването е в резултат на решение на Комитета за наблюдение на програмата от 13 февруари 2014 г. С решението, Комитетът одобри принципно възможността за удължаване сроковете за физическо изпълнение до 31.10.2015г. и на сроковете за допустимост на разходите до 31.12.2015г на проекти, които са одобрени за финансиране в резултат от проведени процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и по които приложение намира критерий продължителността на проекта е в указаните граници, съгласно поканата за директно предоставяне“. Предвид спецификата на проектите и договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“ (BG161PO005/10/1.11/03/19), както и необходими допълнителни консултации с ЕК по тези договори на този етап няма да се подписват допълнителни споразумения.

Подписването на допълнителни споразумения за удължаване на срока на дейностите по проектите не означава, че бенефициентите могат автоматично да удължават и сроковете по договори с изпълнители. За последните трябва да се спазват разпоредбите на Закона за обществени поръчки и клаузите на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

Бенефициентите, които искат да се възползват от възможността за удължаване на сроковете на дейностите, респективно на договора за безвъзмездна финансова помощ трябва в срок от 1 месец от публикуването на настоящето съобщение на представят в Управляващия орган:

  • Искане за удължаване, съдържащо информация за причините, довели до забавеното изпълнение и възможностите за изпълнение на дейностите по проекта в удължените срокове;
  • График за изпълнение на дейностите и Гант диаграма, от които трябва да е видно че изпълнението ще приключи до 31 октомври 2015 г.;

Няма да бъдат разглеждани и искания за промяна на бюджета или друга промяна извън посочената.

В срок от 10 дни от подаването на информацията, Управляващият орган на ОПОС ще извърши преценка за основателността на подадените искания въз основа на наличната информация в ГД ОПОС и на информацията, предоставена от Бенефициента като при необходимост може да изисква и допълнителни данни и разяснения. В резултат на преценката ще се вземе решение дали да се пристъпи към подписване на допълнително споразумение.

31.10.2014 г.

ВАЖНО! УО на ОПОС информира бенефициентите по програмата, че от 10.05.2014 г. последващ контрол на обществени поръчки се осъществява съгласно нов Процедурен наръчник на ОПОС. Новостите, които се предвиждат с процедурата, са следните:

- Резултатите от осъществения последващ контрол се обективират в контролни листове ведно с таблици, които се препокриват по съдържание с използваните контролни листове от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" и са различни за съответния вид процедура. Като образец се прилага контролен лист за открита процедура и таблици към него.

- При провеждането на последващ контрол за обществени поръчки над праговете по чл. 45а от Закона за обществените поръчки, проверката се осъществява на две нива. Въведено е второ ниво на контрол, като целта на втория експерт е да извърши повторна проверка на основни въпроси от контролния лист за съответната процедура, навеждащи към идентифицираните с писмо № ARES (2013) 3574478 от 27 ноември 2013 г. на ЕК пет области на слабост, а именно:

  • Незаконосъобразно смесване на критерии за подбор с показатели за оценка;
  • Незаконосъобразно намаляване на срока за получаване на офертите, поради непълно предварително обявление;
  • Ограничително изискване за членство в Централния професионален регистър на строителите по Закона за Камарата на строителите без допускане на еквивалентна национална  регистрация;
  • Неравно третиране на участниците по време на подбора;
  • Незаконосъобразно удължаване на срока за получаване на офертите, поради обявяване на удължаването само в рамките на Република България.

По този начин за обществените поръчки, чийто прогнозни стойности попадат над праговете по чл. 45а от ЗОП, се цели да бъде осигурена максимална степен на обективност и задълбоченост на контрола за законосъобразност на разходите. Съгласно новата процедура, след второто ниво на контрол се включва проверката за съответствие на установените нарушения с изведените изводи и правни квалификации от началник отдел "Последващ контрол и процесуално представителство", заместник - главен директор на ГД ОПОС и главен директор на ГД ОПОС.

При осъществяване на последващ контрол, УО на ОПОС прилага насоките на Европейската комисия от 19 декември 2013 г. и Постановление на Министерски съвет № 162 от 17.06.2014 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС № 134 от 2010 г.

С оглед осигуряване на единен подход при окомплектоване на досиетата на обществени поръчки, които се съхраняват в архивите по проектите, УО на ОПОС предоставя за информация Контролен лист за предварителна проверка за окомплектованост на административното досие от проведени обществени поръчки по реда на ЗОП от бенефициентите, преди изпращането им в УО за последващ контрол.

Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

Таблици към контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

ПМС № 162 от 17.06.2014 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС № 134 от 2010 г.

Решение на Комисията от 19.12.2013 г. за установяване и одобряване на насоките за определяне на финансовите корекции от страна на Комисията по отношение на разходите, финансирани ор Съюза в рамките на споделеното управление, в случаите на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки

Контролен лист за предварителна проверка за окомплектованост на административното досие от проведени обществени поръчки по реда на ЗОП от бенефициентите, преди изпращането им в УО за последващ контрол

Бюлетин за най-често допускани грешки от бенефициенти при възлагане на обществени поръчки от 24.07.2014 г.

Бюлетин за най-често допускани грешки от бенефициенти при възлагане на обществени поръчки от 19.09.2014 г.