За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

1. Допустими ли са разходите за възнаграждение, включително и осигуровки за сметка на работодателя на екип за управление, при условие че са общински служители или държавни служители от общинска администрация?

Съгласно насоките за кандидатстване "разходи за финансиране на възнаграждения и доплащане към възнаграждения на лица /включително осигурителни вноски/, пряко ангажирани в изпълнението на проекта" са допустим разход независимо дали са общински и държавни служители.
Служителите пряко ангажирани в проекта и размера на възнагражденията или доплащането към възнагражденията им трябва да са определени във вътрешен акт на ръководителя на съответната администрация. Възнаграждението или допълнителното възнаграждение не следва да надвишава размерът на основната месечна заплата на служителите.
Също така, във връзка с възлагането на управлението на инфраструктурни проекти, кандидатите следва да имат предвид разпоредбите на ПМС 194/2007 г.
Съгласно насоките за кандидатстване "разходи за финансиране на възнаграждения и доплащане към възнаграждения на лица /включително осигурителни вноски/, пряко ангажирани в изпълнението на проекта" са допустим разход независимо дали са общински и държавни служители.
Служителите пряко ангажирани в проекта и размера на възнагражденията или доплащането към възнагражденията им трябва да са определени във вътрешен акт на ръководителя на съответната администрация. Възнаграждението или допълнителното възнаграждение не следва да надвишава размерът на основната месечна заплата на служителите.
Също така, във връзка с възлагането на управлението на инфраструктурни проекти, кандидатите следва да имат предвид разпоредбите на ПМС 194/2007 г.

2. Община Котел желае да кандидатства за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и външната водоснабдителна мрежа и за изграждане на нов напорен резервоар на село Тича. Селото е с над 2000 е.ж., а техническият проект, с който общината разполага, е разработен на база 1500 ж. Може ли да се кандидатства с този готов технически проект или е задължително той да бъде коригиран?

Проектни предложение, подавани по настоящата процедура, следва да са пряко свързани с изпълнението на инвестиционни проекти за подобряването и развитието на инфраструктурата отвеждане и пречистване на отпадъчни води от агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. Само при доказана необходимост от подобряване на качеството или повишаване на количеството на питейни води в агломерацията, проектът може да включва и дейности за изграждане или подобряване на водоснабдителна мрежа и съоръжения и то като допълващ елемент.
Броят еквивалент жители, в случай че агломерацията не е включена в Приложение I към насоките за кандидатстване, се доказва с идеен проект за ПСОВ, доказващ броя е.ж. и одобрен по реда на ЗУТ.

3. Една община е подала проект по изтекла процедура по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" за две населени места, които разглежда като агломерация. Във връзка с това тя разполага с необходимите документи - идеен проект, решение на експертен съвет, документи от проведена обществена поръчка и пр. Проектът не е получил одобрение.Сега общината кандидатства по актуална процеура по ОПОС, но само с едно от населените места, тъй като второто не попада в обхвата на процедурата. За второто населено място общината планира да изготви друг проект, с който да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по друга програма. Въпрос по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07: Трябва ли в анализа ползи-разходи да се включи населеното място, което не попада в обхвата на процедура BG161PO005/08/1.12/01/07?

В анализа разходи ползи следва да се включат всички разходи необходими и присъщи за изпълнение на проекта в неговата цялост, независимо дали те са допустими за финансиране по ОПОС или по настоящата процедура. Водещо при определяне на обхвата на проекта е пречистването и затова се борави с термина агломерация. Анализът разходи-ползи трябва да бъде изготвен за всички дейности и разходи свързани с една агломерация. Т.е. ако населените места са една обща агломерация и това е доказано с одобрен идеен проект, анализът трябва да включва всички разходи за цялата агломерация. Всички инвестиционни разходи, ще бъдат отчетени при калкулиране на финансовият дефицит, които след това ще бъде приложен само към допустимите за финансиране разходи.

4. Община Ветрино, обл. Варна е обявила две открити процедури по реда на ЗОП с предмет: "Консултански услуги за изготвяне на пълен инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа, с.Белоградец" и "Консултански услуги за изготвяне на пълен инвестиционен проект за реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационната мрежа на територията на с. Ветрино" по процедура BG 161РО005/08/1.30/01/01 "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1" на ОП "Околна среда 2007-2013г.". Подадените през месец май проекти "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и канализационна мрежа, с. Белоградец" и "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция и разширение на ПСОВ и канализационна мрежа, с. Ветрино" не са одобрени за финансиране. Възможно ли е резултатите от откритите процедури по ЗОП посочени по-горе да се използват при кандидатстване по настоящата стартирала процедура BG 161 РО005/08/1.12/01/07 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.", Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на ОП «Околна среда 2007-2013г.» с оглед на факта, че обявените процедури съдържат дейности както за техническа помощ така и за СМР, с цел последващо възстановяване на средствата?

Разходи свързани с подготовката на проектите, могат да бъдат включени за финансиране, включително когато са свързани с проведени вече процедури за обществени поръчки. В проектното предложение следва да бъдат описани и тези дейности, независимо, че те са приключили преди подаването на проекта. Възстановяването на разходите по проведените вече процедури за възлагане на обществени поръчки може да бъде извършено в случай на одобрение на проекта и документацията за провеждането им.

5. Имаме въпрос относно точка Г1 от формуляра? Г.1. График за осъществяване на проекта: "В таблицата опишете графика за развитие на целия проект. Предвидете отделен ред за всеки договор или етап на проекта, където е приложимо. Ако формулярът се отнася за етап от проект, в таблицата ясно посочете за кои точно елементи от цялостния проект се иска помощ с този формуляр:" Как следва да се опишат дейности, които вече са извършени и няма да са част от настоящия проект? Например прединвестиционните проучвания са задължителна част от необходимите документи за кандидатстване по настоящата процедура. Могат ли да се добавят други дейности в таблицата?

В т. Г.1. График на за осъществяване на проекта следва да се посочат всички дейности свързани с подготовката и изпълнението на проекта, дори когато към момента на кандидатстване те са извършени, какъвто е случая с прединвестиционните проучвания. Посочва се началната и крайната дата на изпълнението им така както са изпълнени. Когато дейностите са в процес на изпълнение или не са започнали следва да се посочат очакваните дати на изпълнението им.

Кандидатите могат да добавят допълнителни редове в таблицата за да отразят други дейности.

6. В Насоките за кандидатстване е записано, че броят екв.ж. на агломерации, които не са включени в Приложение 1 може да се докаже чрез идеен проект, одобрен на експертен съвет по реда на ЗУТ. Възможно ли е броят екв.ж. да се докаже и чрез технически проект или задължително трябва да бъде идеен?

Съгласно насоките за кандидатстване броя е.ж. се доказва с идеен проект, одобрен по реда на ЗУТ и становище от басейнова дирекция, издадено след одобрението на идейния проект и потвърждаващо броя еквивалент жители

7. Задължително условие за кандидатстване ли е да има партньор и/или асоцииран партньор?

Партньорството по настоящата процедура не е задължително условие за кандидатстване. Всеки допустим бенефициент може да подаде проектно предложение самостоятелно, като това няма да се отрази на оценката му.

8. При кандидатстване от община по процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж." по ОП "Околна среда 2007-2013г.", когато изградената ПСОВ се експлоатира от ВиК дружеството и има необходимите разрешителни за ползване на воден обект и разрешително за заустване възможно ли е тя да представи издадените на ВиК разрешителни, съпроводени с удостоверение за това, че дружеството е оператор на ПСОВ? При положителен отговор необходимо ли е в този случай да бъде представен договор с ВиК дружеството за предоставяне на водна услуга?

Въпросът е неясен. Разрешителните, които кандидатът трябва да представи зависят от вида и характера на обектите, включени в проектното предложение.

9. Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата кандидатът трябва да представи доказателство, че разполага с достатъчно налични финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да му бъдат възстановени от ОП "Околна среда 2007-2013г.". (въпросът продължава)

(продължение)

В случаите, в които кандидатът избере да използва средства от общинския бюджет за покриване на тези разходи, съгласно Насоките за кандидатстване, той трябва да представи решение за приемане или изменение на общинския бюджет и извлечение от бюджета, в което е посочено бюджетното перо, в което тези разходи са включени. (Стр. 26 от публикуваните насоки за кандидатстване.).


  • Какво доказателство може да представи кандидат по процедурата в условията на преходен период - изтекла финансова година (2008) и все още неприет бюджет за годината на кандидатстване (2009)?
  • Достатъчно ли е (а) да се представи решение на Общинския съвет за заделяне на средства, (б) да се посочи перото, в което ще влязат тези средства, и (в) с решението да е записано, че средствата ще бъдат използвани за финансиране на разходи по проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз?
  • Допустимо ли е кандидатът да представи решение на общинския съвет за използване на средства от общинския бюджет за покриване на тези разходи, взето през 2008 г. във връзка с кандидатстване по вече изтекла процедура по същата оперативна програма, в рамките на която проектът му не е бил одобрен?

Ако е допустимо:

(а) Трябва ли кандидатът да представи извлечение от бюджета за изтеклата (2008) финансова година, в което да е посочено перото, в което тези разходи са включени?

(б) Трябва ли кандидатът да представи и документи (решение на общински съвет или други) относно неприетия бюджет за годината на кандидатстване (2009)?


Когато кандидатът предвижда да осигури необходимите средства за проекта както ги предвиди в общинския бюджет, предвид преходния период решението на общинския съвет следва да удостоверява, че ОбС дава съгласие за финансиране на проекта от бюджета и че при приемането на бюджета ще предвиди разходите за финансиране на проекта, както и да се посочва перото от което ще бъдат финансирани. Решението на общински съвет за използване на средства от общинския бюджет, взето през 2008 г. може да се представи като свидетелство за ангажимента на общинския съвет към проекта, но не е задължително.

10. Съгласно Закона за водоснабдителните и канализационни услуги социалната поносимост на ВиК услугите трябва да бъде под 4% от дохода на домакинствата. По този повод имаме три въпроса:

а) Може ли при изчисленията да използваме данните от НСИ за средните доходи на домакинствата за страната, тъй като не разполагаме с данни за община Калояново?

Препоръчваме да се използват най-близките данни, които могат да бъдат предоставени от НСИ, за конкретния случай - например данни за средните доходи на домакинствата на ниво област.

б) Верни ли са разсъжденията ни, че при изчисляване на социалната поносимост стойността на инвестицията трябва да се възвръща за период не по-къс от 30 години?

Съгласно Указанията към методиката за изготвяне на анализ за разходите и ползите на ЕК, Нов програмен период 2007-2013 г., Работен документ 4 на ЕК (Приложение VIII към насоките за кандидатстване), т. 2.2.2 референтният период, за който се прави анализа на разходите и ползите, е 30 години независимо от социалната поносимост. За целия референтен период инвестицията трябва да бъде социално поносима за засегнатото население.

в) От коя част на финансовия анализ трябва да стане ясно, че инвестицията осигурява социална поносимост на цените на ВиК услугите.

Съгласно Указанията към методиката за изготвяне на анализ за разходите и ползите на ЕК, Нов програмен период 2007-2013 г., Работен документ 4 на ЕК (Приложение VIII към насоките за кандидатстване), т. 4.3 предложената "тарифна система трябва да се основава на реалното потребление на ресурси, като тарифите трябва да покриват като минимум експлоатационните разходи и разходите за техническа поддръжка, както и значителна част от амортизационните отчисления на активите. Необходимо е да се предвиди адекватна тарифна структура с оглед да се увеличат до максимум приходите на проекта преди да се отпуснат публични субсидии, като в същото време се отчита социалната поносимост. Например, едно общо прието ниво на социалната поносимост за водоснабдяване и канализация е 4%."

Архив