За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

91. Населеното място, за което община иска да подаде проект е включено в списъка с населени места под 2 000 е.ж., т.е. следва да подготви проект в рамките на ПРСР. С прединвестиционното проучване, обаче, се доказва, че населеното място е над 2 000 е.ж. Освен това, отпадъчните води от това населено място се отвеждат към ПСОВ, която обаче е оразмерена за над 10 000 е.ж. Има ли право населеното място да кандидатства по ОПОС и ако да, по коя процедура - по настоящата или по процедура за агломерации за над 10 000 е.ж.?

Такъв проект не е допустим по настоящата процедура. Виж отговора на въпрос 87, стр. 17.

92. При кандидатстване по настоящата процедура, възстановяват ли се разходи по започнало вече строителство?

Виж отговор на въпрос 70 по процедурата.

93. Налична ли времева рамка в която да се реализират заложените дейности по изпълнението на инвестиционния проект по настоящата процедура?

Виж отговор на въпрос 36 по процедурата на страница 8.

94. Когато се планират дейностите по изпълнение на строителството по настоящата процедура, необходимо ли е залагането на минимални гаранционни срокове в съответствие с Наредба 2 от ЗУТ?

В проектното предложение могат да бъдат отразени минимални гаранционни срокове в съответствие с Наредба № 2 от Закона за устройство на територията при спазване на категорията строеж на обекта по чл.137 от ЗУТ.

95. Проектът включва изграждане на канализационна мрежа, 2 броя ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа за едно населено място, включено в списък с е.ж. от 2 000 до 10 000 съгласно приложение на Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕИО на Съвета. Понеже ще се изграждат две ПСОВ, от които площадката на едната е в землището на съседното населено място от същата община, но ще обслужва само и единствено едно населено място, включено в проекта, допустимо ли е изграждането на ПСОВ извън рамките на землището на населеното място?

Съгласно чл. 9 на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, прединвестиционните проучвания могат да обхващат проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове. В съответствие с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2006 г.) изборът на площадка е част от информацията до компетентните органи МОСВ/РИОСВ, за инвестиционното предложение при преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В случаите, когато се извършва процедура на ОВОС, в заданието за обхвата на ОВОС се определят характеристиките на инвестиционното предложение и необходимите площи, терени и други, като се посочват и алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение. В рамките на процедурата за извършване оценка на въздействието върху околната среда компетентните органи определят дали посочената площадка е подходяща.
Необходимо е кандидатът да има предвид, че към момента на кандидатстване трябва да е уредил собствеността на площадката/площадките, където се предвижда изграждане на съоръженията, включени в проектното предложение.

96. При доказване на еквивалент жители задължително условие за кандидатстване по програмата е доказване на същите с идеен проект, приет от експертен съвет за устройство на територията. Необходимо ли е приемането на идейните проекти от oбластния експертен съвет за устройство на територията, дори когато обхватът на инвестиционните проекти е в рамките на една община?

Идейният проект следва да бъде одобрен по реда на ЗУТ. Когато проектът е в рамките на една община, той е от компетенциите на общинския съвет за устройство на територията. В случай, че проекта засяга територията на повече от една община, той следва да бъде одобрен от областен съвет за устройство на територията.

97. Имаме въпрос относно откритата процедура: BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж. Ако имаме вече одобрен идеен проект от общинския експертен съвет, трябва ли да минава и на областен експертен съвет?

Виж отговора на въпрос 96 по процедурата.

98. Тъй като в специалните условия на договора сключван от Бенефициентите в условията за изплащане авансови и междинни плащания е посочено представяне на "АДЕКВАТНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ" /чл. 25, ал. 1, ал. 2/, като е посочени че те са разяснени по-надолу в "Специалните условия на договора", но не откривам конкретна дефиниция за вида и формата им. Моля да разясните, какво представляват адекватните обезпечения и под каква форма се представят?

Съгласно чл. 25, ал. 1 от Общите условия на проекта на договор за безвъзмездна финансова помощ, приложен към насоките за кандидатстване, бенефициентът осигурява учредяването или издаването в полза на Договарящия орган на адекватно обезпечение. Този текст се отнася до авансовите плащания по договорите за безвъзмездна финансова помощ. Видът на обезпечението, както и условията, свързани с неговото издаване и/или учредяване и освобождаване се определят в Специалните условия на договорите, в зависимост от конкретната ситуация за всеки отделен проект. Специалните условия на договорите се изготвят от Междинното звено, в срок от 30 работни дни от влизане в сила на решението за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ (т. 2.3.6 от насоките за кандидатстване). Досегашната практика показва, че най-често това може да бъде запис на заповед от кмета на общината, придружена с решение на общински съвет, но по искане на бенефициента може да се предвиди и друга форма на обезпечение, например банкова гаранция.

99. Общината има разработени прединвестиционни проучвания за ПСОВ и има изработени технически проекти за канализация на населеното място. Необходимо ли е възлагане на прединвестиционни проучвания за канализацията (при условие, че имаме одобрени съгласно ЗУТ технически проекти), като се има предвид изложеното в чл. 5, 6 и 7 на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти? В чл. 6 от Наредба № 4 е записано, че при необходимост и по преценка на инвеститора при изработване на заданието за проектиране и/или на проекта може да се възложи изработването на предварителни (прединвестиционни) проучвания. Липсата на такива за канализацията, ще се смята ли за достатъчно условие за отстраняване на проектите и недопускането им за финансиране?

Съгласно насоките за кандидатстване, към проектното предложение следва да се представи задължително подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл. 9 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.). Прединвестиционното проучване, трябва да представя достатъчно информация относно настоящата ситуация на ВиК инфраструктурата в агломерацията за която се кандидатства, тъй като то служи за обосновка на необходимостта от проекта.

100. В насоките за кандидатстване не е записано като задължително условие изълнението на чл. 141, ал. 2 от ЗУТ. Идейните проекти за строежи, с които кандидатстваме по тази процедура, трябва ли да се разглеждат от областен експертен съвет?

Виж отговора на въпрос 96 по процедурата.

Архив