За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

101. Собствеността на ПСОВ на общината и ВиК съоръженията е в активите на ВИК дружеството. В подготовка е проектно предложение за кандидатстване по настоящата процедура, което предвижда реконструкция и модернизация на ПСОВ, подмяна на водопроводна и канализационна мрежа. В тази връзка задължително ли е при кандидатстване по Процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 собствеността на ПСОВ да е общинска? Активите по време на изпълнение на проекта задължително ли трябва да бъдат общинска собственост?

Виж отговора на въпрос 24 по процедурата.

102. Защо идейният проект е необходимо да бъде одобрен на Областен експертен съвет?

Виж отговора на въпрос 96 по процедурата.

103. Във връзка с откритата процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.", имаме следният въпрос: Предвиждаме изграждане на пречиствателно съоръжение , което да обслужва гр. Костандово и с. Дорково. Двете селища към момента са с 9 250 е.ж.. Пречиствателното съоръжение обаче се проектира за 15 000 е.ж. с оглед бъдещо разрастване за следващите 30 г. В този случай попадаме ли в списъка на бенефициенти по горепосочената процедура или ще попаднем в такава за над 10 000 е.ж.?

Виж отговора на въпрос 85 по процедурата.

104. Как да тълкуваме изискването за доказателство за достатъчно налични финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта преди възстановяване на средствата от ОП "Околна среда 2007 - 2013 г. - точка 2.2.3.1. Задължителни документи (6). Какво се разбира под "първоначални" допустими разходи?

Тъй като основен принцип на оперативната програма е, че разходите направени по проекта се възстановяват, след като вече са извършени от бенефициента, при подаване на проектното предложение кандидатът трябва да удостовери, че разполага с достатъчно налични финансови ресурси за да плаща на изпълнителите на дейностите, предвидени в проекта. Ако са допустими, тези средства ще му бъдат възстановени след представяне на искане за средства, съгласно условията на договора, но за целта бенефициентът трябва да разполага с налични средства, за да може да извършва плащания преди тяхното възстановяване.

Като приемливо доказателство за горното се приема един или повече от документите посочени в т. 2.2.3.1. (6) от насоките за кандидатстване.

105. Подготвяме интегриран проект, в който част от дейностите са с осигурено финансиране от Държавния бюджет, а за другата част кандидатстваме за субсидия по Процедура № BG161PO005/08/1.12/01/07. Следва ли да предоставим всички задължителни документи за всички дейности, включително за тези, за които вече е осигурено финансиране от Държавния бюджет, т.е. за които не се кандидатства за средства от ОП Околна среда - като например да се представят документи за уредени сервитутни права?

Документите, които кандидатът следва да представи, в случаите в които част от дейностите по проекта се финансират от източници, различни от ОПОС, са пряко свързани със спецификите на проекта. Кандидатът следва да представи всички документи, посочени в насоките за кандидатстване, които са свързани с дейностите по проекта, за които се иска финансиране от ОПОС, в т. ч. и документи за учредени сервитутни права, когато същите имат отношение към изпълнението на тези дейности.

106. Подготвяме интегриран проект, в рамките на който първата част от дейностите са с осигурено финансиране от Държавния бюджет. За другата част от дейностите кандидатстваме за субсидия по Процедура № BG161PO005/08/1.12/01/07. Осигуреното финансиране от Държавния бюджет може ли да се счита за осигурени финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта - точка 2.2.3.1. Задължителни документи (6)?

Не, тъй като разходите, финансирани от държавния бюджет, не са допустими за финансиране от ОПОС.

107. Как се определя стойността на интегрирания проект по който за част от дейностите е осигурено финансиране - само стойността на средствата за които се кандидатства или сумата от всички елементи? На каква база се смятат процентите за различните видове разходи - разходите за подготовката, организацията и управлението на проект?

Общата стойност на проекта се определя въз основа общия инвестиционен разход за проекта, т.е. тя включва както допустими за финансиране по настоящата процедура разходи, така и недопустимите разходи. Процентите по различните бюджетни пера се определят според вида разход, като за някои разходи ограниченията се изчисляват спрямо допустимите разходи, а за други спрямо общата стойност на проекта, така както е посочено в бележките към бюджета (таблица Ж.1.1.).

108. Подготвяме интегриран проект, който включва кандидатстване за финансиране за реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води. Разполагаме с идеен проект от 2005 г., изготвен за 6 000 еквивалент жители. Междувременно в началото на 2008 г. е приета нова градска регулация, като броят на еквивалент жителите е понастоящем 7 160. Разработено е ново предпроектно проучване за реконструкцията и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води. Необходимо ли е да приложим и двата посочени документа към проектното предложение?

Съгласно насоките за кандидатстване, към проектното предложение следва да се представи задължително подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.). Идейният проект следва задължително да се приложи само в случаите, когато агломерацията, за която се кандидатства не попада в Приложение I към насоките за кандидатстване.В случай, че възнамерявате да възлагате разработването на работен проект или инженеринг въз основа на съществуващ проект, същият следва да бъде приложен към проектното предложение. Също така в случай, че предвиждате актуализация на съществуващ идеен проект, той трябва да бъде приложен към проектното предложение.

109. Във връзка с определянето на финансовия дефицит: Общината - бенефициент по проекта, не получава проходи от експлоатацията на новопостроената и обновената инфраструктура. Приходите са в полза на ВиК оператора. Трябва ли приходите на ВиК дружеството то да бъдат включени във финансовия анализ и да се имат предвид при определянето на финансовия дефицит?

Следва да имате предвид, че съгласно Указания на COCOF по чл. 55 от Регламент (ЕК) № 1083/2006: проекти генериращи приходи COCOF 07/0074/01-EN (стр. 6 от Информация към Указанията): "…когато собственикът и операторът не са едно и също лице, като цяло трябва да се извърши консолидиран финансов анализ. Това трябва да се предприеме, за да се оцени действителната доходност на инвестицията, независимо от паричните потоци между инвеститорите и операторите.".

Следва да се имат предвид и правилата за държавни помощи. Инфраструктурата трябва да се предостави на оператор за експлоатация при спазване на законодателството в областта на конкуренцията.

110. Приложимо ли е законодателството за предоставяне на държавни помощи при експлоатация на новопостроената и обновената инфраструктура от ВиК оператор -ЕООД с едноличен собственик държавата в лицето на МРРБ?

Да.

Архив