За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

111. Във връзка с изискването за представяне на документи за предоставени сервитудни права, достатъчно ли е да се представят доказателства за започване на процедурата по преотреждане на земеделските земи съгласно чл. 24 Закона за опазване на земеделските земи или е необходимо процедурата да бъде приключила?

Съгласно т.2.2.3.2 от насоките за кандидатстване, за да демонстрира степен на готовност на проекта, кандидатът следва да приложи документ, удостоверяващ че предназначението на земята, която ще бъде използвана за строителство, отговаря на инвестиционното намерение, когато същият е наличен. В случай, че съответната процедура не е приключила, кандидатът следва да приложи доказателства, че същата е започнала (стр. 29 от насоките за кандидатстване). Обръщаме внимание, че съгласно насоките за кандидатстване, едно от условията за допустимост за финансиране инвестиционният проект, е необходимо кандидатът да е собственик на терена, върху който се предвижда да се осъществи строителство на съоръжението за питейни или отпадъчни води или да има учредено право на строеж върху него или да има съответните сервитутни права.

112. Община подготвя проект за изграждане на ГПСОВ по процедура BG161PO005/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 екв.ж. Проектът ще бъде на обща стойност по-малка от 5 млн. евро без ДДС, следователно не трябва да се изготви анализ разходи и ползи, а финансов анализ и анализ на риска. При това положение трябва ли да се попълни секция Д2 "Социално-икономически анализ"от формуляра за кандидатстване, след като този анализ се прави на база разходи и ползи (т. Д 2.1, Д. 2.2., Д.2.5)?

В случай, че проектът е на обща стойност без ДДС по-малка от 5 млн. лева, секция Д.2 не трябва да се попълва. Посочете "неприложимо" в съответните полета.

113. Какъв е допустимият обхват за размера на вътрешната норма на възвръщаемост?

Финансовата вътрешна норма на възвращаемост се определя като дисконтовия процент, при който нетната настояща стойност става равна на нула. Този показател е измерител за рентабилността на проекта. Като цяло, при проекти, финансирани с публични средства е нормално показателят FRR(C) да има отрицателна стойност. Когато вътрешната норма на възвращаемост е по-голяма от избрания сконтов процент, това на практика означава, че нетната настояща стойност ще е по-голяма от нула и следователно проектът не се нуждае от допълнително съфинансиране от Общността. В този смисъл, нормалните стойности на вътрешната норма на възвращаемост при проекти финансирани с публични средства варират от отрицателни стойности до размера на избрания коефициент на дисконтиране (препоръчваният в методиката за анализ по ползи и разходи сконтов фактор е 5% в реално изражение).

114. Допуска ли се отрицателна вътрешна норма на възвръщаемост след получаване на субсидия?

Ако със субсидията се цели постигане на финансова устойчивост на проекта, то няма причина тя да доведе и до положителна финансова норма на възвращаемост. Нормално е финансовата вътрешна норма на възвращаемост да има отрицателни стойности при проекти, съфинансирани с публични средства.

115. В обяснителна бележка към Д.1.2. Основни параметри и елементи, използвани при финансовия анализ от Формуляр за кандидатстване по процедура №: BG161PO005 08/1.12/01/07 и изискване да се посочи дали дисконтовата норма е реална или е номинална: «Ако финансовият анализ е извършен на база постоянни цени, трябва да се използва финансова дисконтова норма в реално изражение. Ако финансовият анализ е извършен на база текущи цени, трябва да се използва дисконтова норма в номинално изражение. За периода 2007-2013 г. може да се приеме реална дисконтова ставка в размер на 5 %.» Въпрос: Какъв е размерът на номиналната дисконтова норма за периода 2007-2013 г. или по какъв начин да бъде определен?

При финансовия анализ на проекти е нормално да бъдат използвани постоянни цени, т.е. цени, фиксирани към определена базова година. В този случай се използва реален лихвен процент (с препоръчителна стойност 5% за програмния период 2007-2013). Когато анализът се разработва в текущи цени, финансовата норма на дисконтиране трябва да е номинална, за да бъде отчетен ефекта от инфлацията. Формулата за изчисление на номиналната дисконтова норма е следната: (1+n) = (1+r)*(1+i), където n е номиналния процент, r - реалния процент, а i - нивото на инфлация. Данните за инфлацията за предходни и текуща година могат да бъдат взети от националната статистика, а за бъдещите парични потоци следва да се базират на реалистични прогнози.

Архив