За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

11. Приложение Г от насоките за кандидатстване по настоящата схема е на английски език. Дали е допусната техническа грешка или от РИОСВ следва да подпишат документите на английски език?

Съгласно Заповед 53 от 20.01.2009 г. на министъра на околната среда и водите за изменение на насоките по процедурата, Приложение Г се изменя. Актуалното Приложение Г е на български език и може да бъде намерено на страницата. Декларацията се подписва от РИОСВ на български език, като задължително се представя заедно с превод от заклет преводач на английски език.

12. В Приложение Ж.1 "Обобщена разбивка на разходите" е грешно въведена формула в клетка D 17 - сумира цялата колона и не може да бъде коригирана от нас. Молим да публикувате коректен формуляр.

Таблица Ж.1, в Приложение Ж, която може да бъде свалена от интернет страницата в момента сумира правилните редове.

13. Предвижда ли се формуляр за пълнота на проектното предложение?

Към формуляра за кандидатстване не се предвижда контролен лист за пълнота на проектното предложение. Кандидатът следва да представи списък на документите, който в оригиналния екземпляр се подписва собственоръчно от кмета на общината или упълномощено от него лице (като се приложи документ, удостоверяващ упълномощаването).

14. Дали декларацията за Натура трябва да се попълни на английски или има някаква грешка?

Виж отговор на въпрос 11 по процедурата.

15. При подаването на необходимите документи за кандидатстване по процедурата, трябва ли да се парафира и приложи договора за безвъзмездна финансова помощ?

Не е необходимо да се парафира и прилага договора за безвъзмездна финансова помощ при подаване на документи за кандидатстване по процедурата. Представения проект на договор е само за информация на кандидата, за да може да се запознае със задълженията си при изпълнение на договора. Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата (т. 2.3.6) договорът се изготвя след приключване на оценката и издаване на решението на Ръководителя на управляващия орган за отпускане на безвъзмездната финансова помощ. В случай, че проектът бъде одобрен, при изготвянето на договора бенефициентът предоставя необходимите документи за неговото оформяне и комплектоване.

16. За проекти под 25 млн. евро трябва ли да се прилага Приложение Г или е достатъчно само решение по чл. 18 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони. (Ако е нужно да се прилага, на английски ли трябва да е попълнено?)

За проекти под 25 млн. евро не следва да се прилага Приложение Г.

17. Малка община ще кандидатства за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води. Работният проект е готов, има и прединвестиционно проучване за самия обект. Ще бъде изготвен и анализ "разходи-ползи", предвид размера на инвестицията. При това положение, необходимо ли е предпроектно проучване за САМИЯ проект?

Предпроектното проучване следва да се изготви за целия обем на проекта и всички обекти включени в него. То следва да отговаря на изискванията, посочени в т. 2.2.3.1 от насоките за кандидатстване по процедурата, т.е. трябва да съдържа като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.). Анализът разходи-ползи също следва да се изготви за целия проект и всички предвидени дейности.

18. За изготвянето на подробното прединвестиционно проучване кое съдържание трябва да се използва: (въпросът продължава)

(продължение)

  • това описано в насоките за кандидатстване: (7) подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.); или
  • примерното съдържание за прединвестиционно проучване (Приложение А) от Ръководство за подготовка на проекти в сектор "Води" по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013г."

Ръководството за кандидатстване е препоръчителен документ, който може да се вземе предвид при разработването на прединвестционното проучване. Съгласно насоките за кандидатстване прединвестиционното проучване трябва задължително да съдържа като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.). В предпроектното проучване могат да бъдат включени и други елементи от наредбата или информация, която кандидатът смята, че ще допринесе за обосновката на необходимостта от проекта.

19. Инвестиционното намерение на общината е отново, да участва с един проект за строителство в две населени места гр Рудозем и с. Чепинци / включени в списъка по Приложение I/ по обявена процедура BG161PO005 08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” Обектите за строителството са канализация и събирателен колектор в гр. Рудозем и изграждане на довеждащ колектор от с. Чепинци до гр. Рудозем до включването в градския колектор. Уточнението, което следва да направим е, че ще се изгражда само довеждащия колектор от град Рудозем до село Чепинци с предвидени възможности към този колектор в бъдеще да се свържат и други населени места, последните са обект на строителство на бъдещ проект / сключен договор за одобрен проект по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01- техническа помощ/. Избора на варианти за пречистване на отпадните води на гр. Рудозем и с. Чепинци датират от 2000г. В прединвестиционно проучване са разглеждани възможностите за самостоятелно и общо третиране на отпадните води на двете населени места, проучването доказва, че от технико–икономична гледна точка пречистване е по–ефективно, когато е съвместно. Имаме изградена канализация на с. Чепинци и готови технически проекти с разрешителни за строеж по проектното предложение. Въпросът ни е нужно ли е представянето на одобрен идеен проект при положение, че е налице прединвестиционно проучване, разглеждащо съвместното пречистване в двете населени места и готови работни проекти, отново да поръчваме изработването на идеен проект?

Съгласно Насоките за кандидатстване, когато проектът предвижда изграждане на ПСОВ за повече от едно населено място, трябва да се представи одобрен идеен проект, който разглежда и варианти за съвместно и за самостоятелно пречистване на отделните населени места и доказва, че от технико – икономична гледна точка пречистването е по–ефективно, когато е съвместно.

20. В случай, че има разработени предпроектно проучване или идеен проект за канализация в населено място, включено в Приложение І, може ли в проектното предложение, заедно с компонентите, за които има изготвени работни проекти, да бъде включен и компонент за проектиране и строителство на канализацията в населеното място.

Съгласно Насоките за кандидатстване е възможно да се кандидатства по процедурата на етап прединвестиционно проучване, което следва да се отнася за целия проект (и всички дейности, включени в него) и следва да отговаря на изискванията на т. 2.2.3.1. Дейностите, които могат да бъдат включени в проекта трябва да са пряко свързани с подготовката и изпълнението на инвестиционен проект. Разходите за проектиране са допустими дейности по процедурата, следователно в проектното предложение могат да се включат дейности, свързани с подготовката на инвестиционния проект, включително проектирането, чието разработване е необходимо.

Архив