За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

21. Във връзка с подготовката на документи на община Струмяни за кандидатстване по ОПОС общината е в процедура на закупуване на терен за изграждане на ПСОВ. Във връзка с раздел 2.2.3.1 - Задължителни документи, т.8 от насоките за кандидатстване - документ, удостоверяващ собственост на земя, въпросът ни е: ще бъдат ли уважени предварителните документи, с които община Струмяни разполага в момента, тъй като процедурата по закупуване на терена не е приключила.

Съгласно Насоките за кандидатстване е необходимо при кандидатстване кандидатът да представи документ за собственост на терена, където ще се изгражда пречиствателната станция.

22. Кога ще се организират информационни дни по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж."?

Управляващият орган ще проведе информационни дни по процедура "BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 екв. ж." на 29 и 30 януари.
Информационните дни ще се проведат в сградата на МОСВ на бул. "Мария Луиза" № 22. За удобство на участниците посещенията ще бъдат организирани съгласно следния времеви график, според реда на записването за участие:
  • 10:00 - 12:00 Първа група.
  • 14:00 - 16:00 Втора група.
Всички, желаещи да участват в информационните дни, следва да се запишат предварително на телефони 02/940 66 88 и 02/940 61 17.
Консултантски фирми, които не придружават представители от общината, следва да представят пълномощно, издадено от кмета да го представляват на информационните дни.

23. Село е трето по големина населено място в община. Може ли общинският център да включи в проектното си предложение по настоящата процедура и пречистването на това село, което би било по- икономически изгодно?

Съгласно т. 2.2.3.1. "Задължителни документи" от насоките за кандидатстване по процедурата, т. (9) кандидатът следва да представи доказателство, че агломерацията е над 2000 е.ж. тогава, когато тя не е включена в списъка по Приложение I към насоките.
За доказателство се приема идеен проект, одобрен на експертен съвет по реда на ЗУТ, чрез който се определя броя е.ж. и към който са приложени доказателства в подкрепа на това. Представеният идеен проект трябва да е придружен със становище на басейнова дирекция, потвърждаващо броя е.ж. и издадено след одобрението на идейния проект.
Съгласно раздел 2.2.3.4. "Други документи", "Изисквания към идейния проект" от насоките за кандидатстване по процедурата се пояснява: "Kогато агломерацията включва повече от едно населено място идейният проект трябва да доказва, че всяко е над 2000 е.ж. В този случай освен варианти за избор на технология на пречистване, идейният проект следва да разглежда и варианти за съвместно и самостоятелно пречистване на отделните населени места".


24. ПСОВ не е общинска собственост, заведена е в баланса на ВиК дружеството. Собствеността върху канализацията не е уточнена. Необходимо ли е да се доказва собственост върху инфраструктурата, за която се предвижда реконструкция/ модернизация?

В насоките за кандидатстване няма изрично посочено изискване да се представят документи за собственост за инфраструктура (мрежи или съоръжения), които се предвижда да бъдат реконструирани. Изискване, и критерии за допустимост е при кандидатстване кандидатът да е собственик на терена, върху който ще се изгражда нова инфраструктура (мрежи или съоръжения).
Следва да се има предвид, че по настоящата процедура могат да бъдат изпълнявани дейности за реконструкция и модернизация на канализационна и водоснабдителна инфраструктура, която е публична общинска собственост. В противен случай предоставените финансови средства биха представлявали "трансфер на държавни средства", т.е. предоставяне на държавна помощ.
Бенефициентите по настоящата процедура, като органи на публичната власт, са задължени да спазват законодателството в областта на обществените поръчки и държавните помощи и да не допуснат средствата, получени по договора за безвъзмездна финансова помощ или активите, придобити при изпълнение на проекта да бъдат предоставени на трети лица в нарушение на режима на държавни помощи.
Неправомерно отпускане на държавни помощи от страна на бенефициента, каквото би представлявало реконструкцията на инфраструктура собственост на ВиК дружество ще доведе до прекратяване на финансирането на проекта и до възстановяване на вече изплатени суми, ведно с другите законоустановени последици.

25. Възможно ли е да се кандидатства на етап идеен проект?

При кандидатстване е задължително да се представи прединвестиционно проучване. Идейният проект е необходим и задължителен, в случаите, когато проектът се отнася за агломерация извън Приложение I на насоките за кандидатстване и когато се предвижда съвместно пречистване от повече от едно населено място.

26. Възможно ли е да се кандидатства на етап прединвестиционно проучване?

При кандидатстване е задължително да се представи прединвестиционно проучване. В случай, че проектното предложение не се отнася за агломерация попадаща в Приложение I към насоките за кандидатстване, освен прединвестиционното проучване, трябва да се представи и идеен проект, доказващ броя еквивалент жители. Също така, в случай, че се предвижда съвместно пречистване на повече от едно населено място задължително следва да се представи идеен проект, които разглежда варианти за съвместно и самостоятелно пречистване на отделните населени места.

Други задължителни документи, които кандидатът трябва да представи с проектното предложение са - решение по ОВОС или становище, че обектът не подлежи на ОВОС, специфичната оценка за съвместимост с НАТУРА, документи доказващи, собствеността върху терена или учредено право на строеж или съответните сервитутни права (в случай, че се предвижда изграждане на нова инфраструктура). Недостатъчната информация за издаване на тези документи поради ниска степен на готовност не може да бъде основание за тяхното непредставяне.

На етап кандидатстване не е необходимо представянето на приложимите разрешителни по Закона за водите или документи, уреждащи предназначението на земята, но процедурите по тяхното издаване трябва да са започнали.

27. Вече са направени разходи по поръчка по ЗОП за дейности, включени в проектно предложение, подадени по процедурата за техническа помощ, но проектът на общината е бил отхвърлен. Възможно ли е същите дейности, обект на поръчката по ЗОП да бъдат включени в проектно предложение за финансиране по настоящата процедура?

В бюджета на проектното предложение може да се включат всички разходи, свързани с изготвянето на проекта, независимо дали те предстои да се извършват след одобрение на проекта, или са били са извършени преди подаването на проектното предложение.

28. Какви документи са необходими, за да се докаже достатъчен финансов ресурс за осъществяването на проекта? Достатъчно ли е Решение на Общинския съвет за поемане на общинския дълг? Какво следва да съдържа решението на Общинския съвет за поемане на общински дълг и може ли да се спомене като източник на финансиране инструмента ФЛАГ? Възможно ли е да се представи декларация на кмета?

Съгласно насоките за кандидатстване един от документите, с които може да се докаже достатъчен финансов ресурс e "решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция" за финансиране разходите по проекта, ако проектът бъде одобрен за финансиране по ОП "Околна среда 2007-2013 г.". Решението следва да се отнася, както за оборотни средства (допустими разходи, които се финансират от бенефициента преди да му бъдат възстановени по оперативната програма), така и за средства, които няма да бъдат покрити от безвъзмездната финансова помощ (недопустими разходи и разходи над размера на финансовия дефицит).
Добре е решението да упълномощава кмета да предприеме всички действия за поемане на общинския дълг или за осигуряване на други начини на финансиране, включително от фонд ФЛАГ, търговски банки или други финансови институции.
В случай, че в решението се упоменава размер на финансовите средства, той трябва да бъде съобразен:
  • По отношение на оборотните средства - с графика по проекта, т. е. да се предвидят достатъчно финансови средства за покриване на разходите през тримесечието с най-високи планирани разходи. Също така следва да се има предвид, че окончателното плащане по проекта ще бъде възстановено едва след одобряването на окончателния доклад. Затова необходимият минимален размер на оборотните средства, които трябва да бъдат осигурени е 10% от стойността на проекта.
  • По отношение на разходи, които няма да бъдат финансирани от оперативната програма - общия им размер.
В решението на Общинския съвет за общински дълг, не е необходимо да се посочва конкретната процедура по която се кандидатства, но следва да се упомене, оперативната програма и да се идентифицира проектното предложение.

Съгласно насоките за кандидатстване, декларация от кмета не е един от възможните документи за доказване на достатъчно налични средства, необходими за финансирането на проекта и не може да служи за такова доказателство, когато е представена самостоятелно. Точка (6) от раздел 2.2.3.1 от насоките за кандидатстване изброяват всички възможни форми за доказване на налични финансови средства.

29. Може ли агломерация от 2 000 е.ж. да бъде формирана от няколко населени места?

По настоящата процедура за подбор на проекти е необходимо кандидатът да докаже, че всяко едно от населените места, за които се иска финансиране е над 2 000 е.ж. В случай, че в проекта са включени населени места под 2 000 е.ж., тъй като се предвижда отпадъчните води от тях да бъдат пречиствани съвместно с тези на населено място над 2 000 е.ж., разходите за изграждане на канализацията в това населено място са недопустими за финансиране, но при калкулиране на финансовия дефицит ще бъдат отчетени всички инвестиционни разходи.

30. Община предвижда изграждането на две пречиствателни станции - в един проект ли да ги включи или в два?

В случай, че се предвижда изграждането на две пречиствателни станции за две отделни агломерации, кандидатът следва да подаде две отделни проектни предложения, като всяко се отнася за едно ясно определено инвестиционно предложение, в рамките на агломерация от 2 000 до 10 000 е.ж., с дефиниран обхват и обосновка на необходимостта от него.

Архив