За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

31. Къде да се включат разходите за обучение на персонал, свързано с експлоатацията на ново оборудване?

Разходите за обучение са единствено допустими във връзка с доставката и въвеждането в експлоатация на ново оборудване. Поради това те представляват разходи, свързани с доставката на машини и съоръжения и следва да се отразят в това бюджетно перо.

32. Следва ли в Gantt диаграмата да се включат приключили дейности?

Подробната Gantt диаграма трябва да включва всички дейности, необходими за изпълнението на проекта, включително и такива, които са приключили преди подаването на проектното предложение.

33. Възможно ли проектът да включва корекция на речни корита?

Допустимо е проектът да включва корекцията на речните корита в случай, че представлява част от проекта за изграждане на конкретен обект на водоснабдителна или канализационна инфраструктура.

34. Следва ли да се декларира дали проектът генерира приходи/ печалба?

Съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура, декларация, че проектът генерира/ не генерира приходи/ печалба не се изисква.

35. Каква проектна готовност се изисква за кандидатстване?

Съгласно насоките за кандидатстване подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.)

Необходимо е кандидатът да е собственик на терена, върху който се предвижда да се осъществи строителство на съоръжението за питейни или отпадъчни води или да има учредено право на строеж върху него или да има съответните сервитутни права.

Разрешителните, които са задължителни са решението по ОВОС и специфичната оценка за съвместимост с НАТУРА. ). Недостатъчната информация, за издаване на тези документи поради ниска степен на готовност, не може да бъде основание за тяхното непредставяне.

Останалите разрешителни по екологичното законодателство или предназначението на земята, ако не са издадени, трябва да бъдат в процедура, за което следва да се представят документи. Разрешителното за строеж не е задължително, то дава по-голям брой точки при оценката на проектното предложение.

36. Какъв е крайният срок за изпълнение на проектите?

Крайният срок за изпълнение на проектите е до края на 2015 г., когато е окончателната дата за разплащания за настоящия програмен период. При планиране на дейностите по проекта, бенефициентите следва да се съобразяват с ангажиментите по изпълнение на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населените места. Графиците трябва да бъдат реалистични и да отчитат обективни ограничения, свързани с изпълнението на строителните работи.

37. Какъв е ДДС върху изградена по проект по ОПОС ВиК мрежа?

По отношение третиране на ДДС като допустим разход за финансиране по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", кандидатите следва да се съобразят с Указания 91-00-502/27.08.2007 г. на Министерство на финансите относно третирането на невъзстановим данък ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

38. Възможно ли е при сключване на договори с изпълнител по ЗОП, преди приключване на оценката на проектното предложение по процедурата по ОПОС, да се предвиди отлагателна клауза по отношение започване на изпълнението/ заплащането по проекта, или възможност за прекратяване на проекта, в случай че той не бъде одобрен?

В случай, че кандидатът е извършил разходи по договори, сключени преди подаването на проекта, те са допустими за финансиране по одобрен проект. Т.е. бенефициентът може да провежда процедури и извършва плащания, свързани с проекта преди неговото одобрение, ако разполага с необходимите средства. Когато не разполага с необходимите средства, бенефициентът може да предвиди отлагателни и защитни клаузи в договорите по ЗОП, сключени преди одобрение на проекта по ОПОС.

39. Възможно ли е да се кандидатства с проект от два етапа - съответно за мрежи и за изграждане на ПСОВ? Може ли община да кандидатства с две отделни проектни предложения - за изграждането на канализация и колектори и съответно за ПСОВ?

По настоящата процедура може да се подава само един проект за една агломерация. Подаването на два отделни проекта за една и съща агломерация би било разделяне на проекта, с цел намаляване на неговата стойност, което е недопустимо.
Когато кандидатът предвижда осъществяването на проекта на отделни етапи и възнамерява да кандидатства за тях по отделно (в различни процедури), разделянето на етапи трябва да е добре обосновано и да няма за цел разделяне на проекта с цел намаляване на неговата стойност. Следва също така да се има предвид, че изграждането на ПСОВ без налична канализация или изграждането на такава в проекта, както и изграждането на канализация без изграден ПСОВ или предвиден за изграждане в проекта е недопустимо.

40. При изготвяне на анализа разходи-ползи по кое ръководство на ЕК трябва да се работи - 2002 или 2008?

По своята същност двете ръководства (от 2002 г. и от 2008 г.) не се различават. Към настоящия момент насоките за кандидатстване препращат към Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК от 2002 г. и Указанията към методиката за изготвяне на анализ за разходите и ползите на ЕК, Нов програмен период 2007-2013 г., Работен документ 4 на ЕК (Приложения VII и VIII към настоящите насоки за кандидатстване), тъй като Ръководството от 2008 г. няма официален превод на български език. Въпреки това кандидатите могат да използват и Ръководството за анализ на инвестиционните проекти по разходи и ползи на ЕК от 2008 г.

Архив