За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

41. Колко е минималният брой точки, които проектът трябва да получи, за да бъде одобрен за финансиране?

Съгласно насоките за кандидатстване, минималния брой точки, които проектно предложение следва да получи на етапа на техническата и финансова оценка, за да бъде одобрено за финансиране е 6.

42. Община е получила финансиране от ПУДООС за част от дейностите, свързани с проекта, с който смята да кандидатства по ОПОС. Дали да включи в проекта дейностите, за които вече има финансиране от ПУДООС?

В случай, че бенефициентът прецени да подаде един общ проект, разходите, които ще се финансират със средства от ПУДООС трябва да бъдат ясно определени. При изчисляване на финансовия дефицит тези разходи могат да бъдат част от инвестиционните разходи, но следва да бъдат посочени като недопустими при определянето на размера на финансирането от оперативната програма, тъй като се финансират от друг източник на публични средства.
За да се избегне смесване на разходите и да се предотврати двойно финансиране, при възлагане на обществени поръчки, дейностите финансирани от ОПОС и дейностите финансирани от ПУДООС, трябва да бъдат ясно разграничени и остойностени по отделно (например в обособени позиции).
В случай, че е обосновано разделянето на дейностите, финансирани от ПУДООС и дейностите за които се иска финансиране от ОПОС в отделни етапи на един по-голям проект, може да се подаде проектно предложение и само за дейностите, за които ще се иска финансиране по ОПОС.

43. Възможно ли е проект да бъде осъществен чрез публично-частно партньорство с ВиК дружество, което е с 50% частно и 50% държавно участие?

Бенефициентът само определя структурата за управление и изпълнение на проекта, както и организацията и условията за управление и експлоатация на изградената инфраструктура. По настоящата процедура ВиК може да бъде асоцииран партньор на кандидата. За целта общината и ВиК следва да сключат споразумение, което определя подробно и точно правата и задълженията на страните, разпределението на функциите и задачите по подготовката на проектното предложение, планирането, управлението и изпълнението и финансирането на дейностите по проекта. Следва да се има предвид, че разходи, направени от ВиК във връзка с изпълнението на проекта, са недопустими за финансиране с безвъзмездната финансова помощ, но няма пречка ВиК дружеството да бъде ангажирано във финансирането на разходите по проекта, особено, когато те са недопустими.

44. Възможно ли е да се покрият разходи за допълнителни възнаграждения на служители на бенефициента за период преди одобрението на проекта?

Разходите, свързани с организацията и управлението включват "разходи за финансиране на възнаграждения и доплащане към възнаграждения на лица /включително осигурителни вноски/, пряко ангажирани в изпълнението на проекта." За да бъдат допустими тези разходи задълженията на лицата и размера на възнагражденията или доплащането към възнагражденията им трябва да са определени във вътрешен акт на ръководителя на съответната администрация, които хронологически трябва да предхожда изплащането на допълнителните възнаграждения. Възнаграждението или допълнителното възнаграждение не следва да надвишава размера на основната им месечна заплата.

45. Община има одобрен проект по техническа помощ, но консултантите са готови единствено с идейния проект за изграждане на ПСОВ и реконструкция на канализациона мрежа. Може ли общината да кандидатства по настоящата процедура единствено с идейния проект? Следва ли да се подават отново чертежи и други проектни документи, подадени по процедурата за техническа помощ?

При кандидатстване е задължително да се представи прединвестиционно проучване. Идейният проект е необходим и задължителен, в случаите когато проектът се отнася за агломерация извън Приложение I на насоките за кандидатстване и когато се предвижда съвместно пречистване от повече от едно населено място.
Общината следва да подаде по процедурата всички налични проектни документи, независимо дали те са били подавани вече по друга процедура, тъй като оценителната комисия ще разглежда единствено документите, окомплектовани и представени в проектното предложение.
Следва да се има предвид, че за изготвения идеен проект, трябва да има проведена обществена поръчка, която хронологично предхожда изработването му, тъй като обратното би било в противоречие със ЗОП и разходите, които бенефициентът е направил, няма да му бъдат възстановени.

46. Открит ли e фонд ФЛАГ и какви са вариантите за финансиране по него?

Информация относно възможностите за финансиране, които предоставя фонд ФЛАГ може да бъде получена на следния адрес в интернет: http://www.flag-bg.com.

47. Задължително ли е преди кандидатстване по процедурата да се уредят сервитутните права?

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, за да бъде допустим за финансиране инвестиционният проект, е необходимо кандидатът да е собственик на терена, върху който се предвижда да се осъществи строителство на съоръжението за питейни или отпадъчни води или да има учредено право на строеж върху него или да има съответните сервитутни права. Следователно при кандидатстване сервитутните права трябва да са уредени.

48. Населеното място попада в списъка по прилагащата програма по Директива 91/271/ЕИО на агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. С идеен проект община е доказала, че към настоящия момент населеното място е агломерация с малко над 10 000 е.ж. В такъв случай допустимо ли е общината да кандидатства по настоящата процедура?

Списъкът по прилагащата програма е индикативен, и след като общината има идеен проект, с който доказва, че агломерацията е над 10 000 е.ж., то тя не попада в обхвата на настоящата процедура.

49. Ако община пропусне да приложи един от документите в окомплектованото проектно предложение, проектното предложение ще бъде ли отхвърлено?

Съгласно насоките за кандидатстване, непредставянето на някой от задължителните документи, изброени в раздел 2.2.3.1., когато са приложими за конкретния проект или обектите включени в него, ще доведе до отхвърляне на проектното предложение на етап оценка на административното съответствие, освен ако комисията няма основания да поиска разяснения от общината.

50. Тъй като улиците не се актуват, какъв документ за собственост следва да се приложи за тях?

Съгласно чл. 3 от Закона за общинската собственост улиците, зелени площи и други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение са публична общинска собственост. За доказателство на горното е достатъчно бенефициентът да представи одобрен общ устройствен план или подробен устройствен план.

Архив