За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

51. Ако мрежата, която е обект на проектното предложение, минава покрай река, какви документи за собственост следва да се представят?

Ако мрежата, която е обект на проектното предложение, минава покрай река, следва да се представят документи, удостоверяващи уредено право на преминаване.

52. Ако липсва CD и необходимия брой копия, това достатъчно основание ли е да се отхвърли даден проект?

Съгласно критериите за административно съответствие, непредставянето на изисквания брой копия или електронен носител е основание за отхвърляне на проектното предложение, в съответствие с критериите за оценка на проектни предложения по приоритетна ос 1, приети от Комитета за наблюдение и съответно таблиците за оценка на административното съответствие по процедурата.

53. Какви са критериите за разработване на ПИП и анализа на разходите и ползите? Има ли изисквания към описателната част на финансовия-икономически анализ и какви са те?

Предпроектното проучване следва да обосновава неоходимостта от проекта. Съгласно насоките за кандидатстване то следва да съдържа като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.).
Изискванията към анализът на разходите и ползите са посочени на стр. 30 от насоките за кандидатстване. Той следва да възприема т. нар. incremental approach, т. е. да разглежда сценарии със и без проекта. Изискванията към описателната част от финансово-икономическия анализ са съгласно Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК от 2002 г., и Указанията към методиката за изготвяне на анализ за разходите и ползите на ЕК, Нов програмен период 2007-2013 г., Работен документ 4 на ЕК (Приложения VII и VIII към настоящите насоки за кандидатстване).

54. Допустима дейност ли е изграждането на път? Допустима дейност ли е изграждането на външни връзки като ел. захранване, външен достъп?

В случай, че дейността е необходима за свързване на вътрешните мрежи и инсталациите с мрежите на техническата инфраструктура, тя е допустима за финансиране по настоящата процедура.

55. Следва ли да се иска съгласуване от съответното ВиК дружество и да се приложи в проектното предложение одобрението на ВиК?

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата се изисква да се представи единствено копие от писмото, с което общината е уведомила ВиК дружеството, експлоатиращо съответните ВиК системи и съоръжения, относно инвестиционното си намерение и е предоставила прединвестиционното си проучване.

56. Къде се описват възнагражденията за служителите в бюджета?

Възнагражденията на служители на бенефициента се посочват в таблица Ж.1.1 Подробен бюджет, ред 5.5.2.

57. Община е кандидатствала по процедурата за изграждане и подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води за над 2 000 е.ж. и предложението й е било отхвърлено. Допустимо ли е да кандидатства по настоящата процедура, при положение, че консултантите, които ще изпълняват предвидените дейности са същите?

Да, стига те да са избрани с открита и недискриминационна процедура по ЗОП.

58. Община е кандидатствала по минала процедура по ОПОС, във връзка с което е издадено решение на Общинския съвет за осигуряване на необходимото финансиране. В решението е цитирана конкретната процедура. В случай, че проектното предложение по миналата процедура не е одобрено, може ли същото решение да се използва при кандидатстване по настоящата процедура?

Решението на Общинския съвет за кандидатстване следва да бъде или общо за кандидатстване по оперативната програма или да посочва конкретната процедура, по която се кандидатства. В случай, че решението изрично упоменава номера на предишна процедура, то не може да се използва, тъй като е прието с оглед постигането на конкретна цел - кандидатстване по конкретна процедура - т.е. след изтичането на крайния срок по конкретната процедура не може да изпълни целта си.

59. Може ли в решението на Общинския съвет за кандидатстване по оперативната програма да не се упоменава конкретната процедура?

Решението на Общинския съвет за кандидатстване, трябва да определя ясно проекта и да дава съгласие за кандидатстване с този проекти по оперативната програма, без да е необходимо да се упоменава конкретната процедура, по която се кандидатства. По този начин, в случай, че не бъде одобрено предложението може да бъде подадено със същото решение по следваща процедура.

60. Допустими ли са разходите за управление на проекта - техническа помощ, надзор?

Задължително е в проектните предложения да се включат дейности по организация и управление на проекта, включително всички видове разходи, посочени в т. а до н на стр. 21 и 22 от насоките за кандидатстване.

Архив