За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

61. Проектно предложение касае агломерация между 2 000 и 10 000 е.ж., в която е включено населено място под 2 000 е.ж. Проектирането е финансирано по одобрен проект по процедурата за техническа помощ по ОПОС. Как да се кандидатства по настоящата процедура, след като включването на населени места под 2 000 е.ж. в агломерацията не е допустимо? Разходите за дейностите за това населено място са отделно остойностени и ЗОП е с обособени позиции?

Общината може да подаде проект за цялата агломерация, като разходите за населеното място под 2 000 е.ж. ще бъдат недопустими за финансиране по настоящата процедура. В този случай прединвестиционното проучване и анализът разходи-ползи трябва да бъдат изготвени за целия проект и да включват инвестиционните разходи и за изграждането на канализацията на населеното място под 2 000 е.ж.
В описанието на дейностите по проекта, кандидатът ще опише, че ПСОВ се отнася и за населеното място под 2 000 е.ж., но ще опише изграждането на канализацията в това населено място като свързана дейност, за която не се иска финансиране. Размерът на безвъзмездната финансова помощ следва да се изчисли само въз основа на допустимите разходи.

62. Следва ли в проектното предложение да се представят документите по проведените ЗОП?

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата не се изисква представянето на тези документи на етап кандидатстване. След евентуално одобряване на проектното предложение, междинното звено ще извършва предварителен контрол и проверка на документацията за провеждане на обществени поръчки, когато те предстои да бъдат публикувани, и ще провери документацията за проведените поръчки по ЗОП преди възстановяване на средства, платени по тях.

63. Възможно ли е да се обяви поръчка по ЗОП за пълен инженеринг?

Да, възможно е.

64. Част от проектните документи са вече разработени, разходите за разработването им допустими ли са?

Разходите за вече разработените проектни документи, пряко свързани с подготовката на конкретния инвестиционен проект, могат да бъдат финансирани по договор за безвъзмездна финансова помощ, ако отговарят на общите условия за допустимост по чл. 2 от ПМС 249/2007 и са включени в бюджета на проекта.

65. Как следва да се обозначават документите част от оригиналния пакет от документи, когато самите те не са оригинали?

Документите част от оригиналния пакет от документи, когато самите те не са оригинали следва да са заверени "вярно с оригинала" и да са подпечатани.

66. Кои документи от проектното предложение следва да се представят на CD? Ако не са задължителни, може ли работните проекти да бъдат представени само в електронен формат?

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, всички документи трябва да бъдат представени на електронен носител. По отношение на работни и технически проекти, които не са задължителни и следва да се представят само ако са налични, същите могат да бъдат представени и само на електронен носител. Всички, задължителни документи, обаче, задължително трябва да бъдат представени и на хартиен (един оригинал и 2 копия) и на електронен носител.

67. Необходимо ли е разработването на идеен проект, ако съответната агломерация попада в списъка по прилагащата програма по Директива 91/271/ЕИО?

Не е необходимо представянето на идеен проект, ако агломерацията е в списъка по прилагащата програма по директивата.

68. Проектно предложение предвижда освен дейности във връзка с ПСОВ и канализационната мрежа, ремонт на водопреносната мрежа. Можете ли да дадете препоръки за съотношение между компонента, свързан с водоснабдяване и останалата част от проекта?

Няма формални изисквания във връзка със съотношението между дейностите, свързани с водоснабдяване и канализация. Следва дейностите във връзка с водоснабдяване да са допълващи и тяхното включване в проекта да бъде достатъчно добре обосновано.

69. Възможно ли е специфичната оценка по НАТУРА да бъде част от ОВОС?

Когато обекта попада в обхвата на Приложение 1 или 2 към ЗООС, оценката на съвместимостта се извършва в рамките на процедурата по ОВОС.

70. Може ли след евентуално одобряване на проектно предложение, общината да поиска авансово плащане за допустимите разходи, извършени преди одобрението на проекта?

Когато става въпрос за възстановяване на дейности извършени преди одобрение на проектното предложение, след одобрение на проекта и подписване на договора бенефициентът следва да подаде искане за средства за възстановяване на тези разходи. По своята същност това ще представлява междинно плащане.

То следва да се разграничи от авансовото плащане, което се предоставя отново по искане от бенефициента, но не възстановява извършени вече разходи. За да получи авансово плащане, бенефициентът трябва да има сключен договор с изпълнител, избран по ЗОП, в който е заложена клауза за авансово плащане и трябва да предостави обезпечение на авансовото плащане в пълния му размер.

Архив