За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

71. Възможно ли е изградената по проекта инфраструктура да бъде предоставена безвъзмездно на съответното ВиК, в случай че проектът не генерира приходи?

Дали проектът генерира или не генерира приходи се определя от това дали при експлоатацията на инфраструктурата се генерират или не приходи. В този смисъл не е възможно изградената инфраструктура да не генерира приходи, тъй като при използването ú се доставя определена услуга на потребителите срещу заплащане.
Предоставянето на изградената инфраструктура на ВиК следва да се извърши съгласно действащото законодателство в областта на конкуренцията и държавните помощи.

72. В колко екземпляра трябва да бъдат представени документите за степен на готовност?

Документите за степен на готовност са част от проектното предложение. Проектните предложения се подават в един оригинал и две копия на хартиен носител, както и на електронен носител (CD или друг подходящ носител).

73. Задължително ли е ВиК да бъде асоцииран партньор на общината кандидат по процедурата?

Съгласно насоките за кандидатстване няма такова задължение. В случай, че включването на ВиК в подготовката и/или изпълнението на проекта допринася за ефективността или по-доброто управление на проекта, общината може да привлече ВиК дружеството като асоцииран партньор. Следва да се има предвид, че разходи, направени от асоцииран партньор във връзка с проекта не са допустими за финансиране по оперативната програма.

74. Може ли консултантска фирма, участвала в подготовката на проекта, да продължи с управлението му и задължително ли е да се проведе ЗОП?

Няма пречка консултантска фирма, която е участвала в подготовката на проекта, да продължи с управлението му, в случай че тя е избрана за извършване на всички тези дейности, чрез конкурентна и недискриминационна процедура по ЗОП или по НВМОП в зависимост от стойността на поръчката. Ако обаче фирмата е избрана единствено за подготовката на проекта, при обявяване на нова поръчка за управление на проекта тази фирма би могла да влезе в конфликт на интереси, тъй като е участвала в изготвянето на проектното предложение и ще има преимущество пред другите кандидати.

75. В случай, че проектът, с който се кандидатства е за населено място, включено в Приложение І, но в техническия проект съоръженията са оразмерени с перспектива (напр. за 2030 г.) с капацитет за над 10 000 е.ж., такъв проект допустим ли е за финансиране?

В случай, че агломерацията е включена в приложението между 2 000 и 10 000 е.ж., но идейният проект доказва, че актуалния брой е. ж. е над 10 000, следва да се кандидатства с проектно предложение по процедура за агломерации над 10 000 е.ж.

76. Община Белица има проектна готовност за кандидатстване в рамките на процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 (въпросът продължава)

(продължение)

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж. с интегриран воден проект, включващ следните компоненти:

  • Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за град Белица, с. Краище, с. Горно Краище и с. Дагоново;
  • Изграждане на довеждащи колектори от точката на заустване на град Белица и точката на заустване на село Краище към ПСОВ;
  • Реконструкция на вътрешната канализационна мрежа на град Белица;
  • Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Белица.

По отношение на обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води за град Белица, с. Краище, с. Горно Краище и село Дагоново" е разработен идеен проект в два варианта, като има Решение на Експертен съвет по устройство на територията на община Белица, с който е приет първи вариант. Проектът за ПСОВ цели комплексното разрешаване на проблема, свързан със събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчните води до необходимата степен за заустване в река Места - приемник ІІ категория. Цялостното разрешаване на проблема обхваща проектиране на ПСОВ с достатъчен капацитет за обслужване на четирите населени места - град Белица, село Краище, село Горно Краище и село Дагоново. Град Белица и село Краище са включени в Приложение ІІ към Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕИО като наброяват съответно 4042 е.ж. и 2644 е.ж. Селата Горно Краище и Дагоново не са част от горепосочената Прилагаща програма, като наброяват съответно 1181 и 762 реални жители.

В рамките на идейния проект се предвижда първоначалното включване към ПСОВ на град Белица и село Краище и в перспектива - включване и на отпадъчните води от село Горно Краище и село Дагоново, като за целта се предвижда изграждане на довеждащи колектори към ПСОВ за двете населени места с финансиране от ПУДООС или Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Като част от идейното проектиране е доказано, че икономически е най-целесъобразно съвместното пречистване на отпадъчните води от четирите населени места. В този смисъл град Белица, село Краище, село Горно Краище и село Дагоново формират територия, в която населението и икономическите дейности са достатъчно концентрирани, за да бъдат отпадъчните води от населеното място събирани и отвеждани в селищна пречиствателна станция.

От гледна точка на Насоките за кандидатстване горепосоченото проектно предложение е допустимо за финансиране, тъй като община Белица е община на територията на Република България, в рамките на която попада агломерация от 2 000 до 10 000 е.ж. и дейностите, предвидени в проектното предложение са пряко свързани с подобряване и развитие на инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води от агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. В същото време и в противоречие на горните изисквания на стр. 30 от Насоките за кандидстване (изисквания към идейния проект) се казва следното: "Когато агломерацията включва повече от едно населено място, идейният проект трябва да доказва, че всяко е над 2000 е.ж.

Във връзка с горепосочено възникват следните 2 въпроса:

Необходимо ли е в случая на настоящото проектно предложение в рамките на идейния проект да бъде доказано, че всяко от населените места е над 2 000 е.ж, след като инвестиционното предложение включва изграждане на ПСОВ за агломерация, която е над 2 000 е.ж. съгласно Приложение ІІ към програмата за Прилагане на Директива 91/271/ЕИО и пречиствателната станция е оразмерена съгласно горепосочената перспектива за включване на всички населени места в рамките на агломерацията?


Общината може да подаде проект за цялата агломерация, като разходите за населените места под 2 000 е.ж. ще бъдат недопустими за финансиране по настоящата процедура. В този случай, прединвестиционното проучване и анализът разходи-ползи трябва да бъдат изготвени за целия проект и да включват инвестиционните разходи и за изграждането на канализацията на населените места под 2 000 е.ж.

В описанието на дейностите по проекта, кандидатът ще опише, че ПСОВ се отнася за четирите населени места, но ще опише изграждането на канализацията в населените места под 2 000 е.ж. като свързана дейност, за която не се иска финансиране оперативната програма. Размерът на безвъзмездната финансова помощ следва да се изчисли само въз основа на допустимите разходи.

Следва да се има предвид, че в описания случай представянето на одобрен идеен проект е задължително и той трябва да разглежда вариантни решения за съвместно пречистване и за отделно пречистване на населените места.

77. Допустимо ли е проектното предложение в настоящия му вид за финансиране в рамките на процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж.?

Изискванията за допустимост към проектното предложение са посочени в раздел 2.1. от насоките за кандидатстване.

78. По процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж. ще бъдат финансирани проектни предложения на общинските администрации за изпълнение на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и/или ПСОВ и в допълнение, където има доказана необходимост, водоснабдителни мрежи и/или ПСПВ като допълващ компонент на проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Въпрос: Бихте ли пояснили как се доказва необходимостта от изграждане/реконструкция/модернизация на водоснабдителни мрежи и какво означава" като допълващ компонент" на проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на отпадъчните води?

По настоящата процедура водещо е осигуряването на пречистване на отпадъчните води от населени места в съответствие с Директива 91/271/ЕИО. Водоснабдителният компонент може да бъде включен, в случай че необходимостта от него бъде ясно обоснована в проектната документация, вкл. прединвестиционното проучване и други предварителни проучвания.

79. В предварителния въпросник за оценка капацитета на бенефициента включва ли се в термина "международни проекти" изпълнението на проекти, свързани с усвояването на средства от предсъединителните и структурните фондове на ЕС?

Под "международни проекти" се имат предвид всички проекти с международно участие или финансиране.

80. Във връзка с кандидатстване по Процедура BG161PO005/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 екв.ж., имаме спечелен проект за "Техническа помощ за изграждане на ВИК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води" Какъв е принципът на кандидатстване след спечелването на техническата помощ? Трябва ли изцяло да се разчита, че Техническата помощ ще подготви цялата документация за кандидатстване или трябва да заложим техническата помощ като средства от друга програма в бюджета и можем да кандидатстваме и с фаза идеен проект (в случай че не са готови проектите които би трябвало да изготви Техническата помощ).

По проект за техническа помощ ще бъде изготвена документацията, която сте заложили в описанието на дейностите и съответно в техническите спецификации, по които ще се възлага изпълнението им.
В случай, че са необходими допълнителни средства за техническа помощ, същите могат да бъдат предвидени за финансиране в рамките на настоящата процедура.

Следва да се има предвид, че при спечелен проект за техническа помощ, разходите за изготвяне на проекта, които се предвижда да бъдат финансирани по него се посочват в колона (Г) в таблица Ж.1. Същевременно в подробната разбивка на бюджета таблица Ж..1.1. те се посочват към съответното бюджетно перо независимо от източника на финансиране. Разделението в таблица Ж.1.1. е само на допустими и недопустими разходи.

Архив