За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж.

81. Община Лясковец: Отправяме Ви писмено запитване, относно указанията и изискванията към идейния проект "Насоки за кандидатстване по процедура BG161РО005/08/1.12/01/07. Идейният проект доказва агломерация от две села - с. Козаревец и с. Добри дял с под 2000 екв.ж. Същият разглежда варианти за самостоятелно пречистване на отделните населени места и пречистване на отпадъчните води в обща ПСОВ. На експертен съвет по реда на ЗУТ бе приет най-икономичния вариант за пречистване на отпадъчните води от двете села, във вече изградената и действаща РПСОВ - Горна Оряховица - Лясковец (която е за 100 000 екв.ж.). За целта е необходимо изграждането на довеждащ колектор до РПСОВ. Имаме съгласие(писмо) от оператора на пречиствателната станция В и К "Йовковци" - гр. Велико Търново, че ще може да поема водното количество отпадъчни води от агломерацията "с. Козаревец - с. Добри дял" за пречистване. Правим следното писмено запитване: Може ли този проект да кандидатства по процедурата "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация от 2000 до 10 000 екв.ж. при доказана агломерация от 2 села (всяко от които е под 2000 екв.ж.), при положение, че няма да се изгражда ПСОВ?

Според насоките за кандидатстване т. 2.2.3.4. Изисквания към идейния проект: "Kогато агломерацията включва повече от едно населено място идейният проект трябва да доказва, че всяко населено място е над 2000 е.ж.".

82. Допустим разход ли е асфалтирането на път до ПСОВ с дължина 500 м (в момента е черен път). Под него ще са разположени част от подземните комуникации до ПСОВ: довеждащ колектор; водопровод; БТК; електроснабдяване?

В случай, че дейността е необходима за свързване на обекта с техническата инфраструктура и е част от проекта за изграждане на пречиствателната станция, тя е допустима за финансиране по настоящата процедура.

83. Във връзка с намеренията на общината за подаване на проектно предложение по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж." имаме следния въпрос: В обхвата на проектното предложение се предвиждат дейности по изграждане на ПСОВ, върху терен, до който не е осигурен добър достъп. Има изградена отсечка от 600 м. път, но само до ниво макадамова настилка. Необходимо е да се довърши изграждането на пътната настилка чрез асфалтиране и осигуряване на преход през ж.п. линия. Моля да ни информирате дали тази дейност и респективно свързаните с нея разходи ще се приемат като допустими по настоящата процедура. Този път е необходим, както за подготовка на обекта ПСОВ, така и за последващото му обслужване.

Виж отговора на въпрос 82.

84. Как да се определи ръководителят на проекта? Може ли управлението на проекта да се възложи на фирма и как ръководителят на проекта да е външно лице, след като кметът представлява бенефициента и е единственият упълномощен да подписва финансовите искания?

Ръководителят на проекта се определя от бенефициента по реда на ПМС 194/13.08.2007г. Ръководителят сключва договор и изпълнява своите задължения, като се отчита пред органа на изпълнителната власт, в случая кмета на общината.

По преценка на бенефициента и в рамките на ограниченията за формиране на бюджета, бенефициентът може да възложи част от функциите по управлението на проекта на външна консултантска фирма, избрана по реда на ЗОП.

Следва да се има предвид, че за изпълнение на задълженията по отношение на договора за безвъзмездна финансова помощ, подписан с МОСВ отговаря единствено бенефициента независимо от формата и организационната структура на неговото управление. В този смисъл, е препоръчително, кметът на общината да запази контролни функции по отношение на проекта.

85. Във връзка с откритата процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.", имаме следните два въпроса: Село Черноморец е включено в Приложение І към насоките за кандидатстване в агломерациите от 2000 до 10000 жители. Отпадъчните водни количества от селото и прилежащите вилни зони, къмпингите и терените за почивка и отдих е предвидено да бъдат събрани и отведени за пречистване в ПСОВ Созопол. Съгласно идейния проект за ПСОВ Созопол от този район за включване са предвидени отпадъчните води от 46 500 е.ж. "в сезона" и 2 900 е.ж. "извън сезона" в перспектива до 2030 година. Съгласно нормативните изисквания водоснабдителната и канализационната инфраструктура ще бъде оразмерена за водните количества "в сезона", т.е. за 46 500 е.ж. Във връзка с гореизложеното, допустимо ли е проектът за разширение и рехабилитация на ВиК инфраструктурата на селото да бъде подготвен като самостоятелен (Интегриран проект за водния цикъл на село Черноморец) и подаден в рамките на текущата процедура?

В случай, че агломерацията в одобрен идеен проект е разчетена за над 10 000 е.ж., то тя не може да бъде подадена по настоящата процедура, независимо, че попада в списъка на агломерациите от 2 000 до 10 000 е.ж. по Приложение I към насоките за кандидатстване.

Бенефициентът следва да кандидатства за такава агломерация при обявяването на процедура за над 10 000 е.ж.

86. При изготвяне на финансовия и икономически анализ се разглеждат вариантите със и без проекта. Във варианта "без проекта" финансовата нетна настояща стойност е логично да е отрицателна, но във варианта "с проекта" (т.е. при включване на безвъзмездната помощ в паричните потоци) не би ли следвало финансовата нетна настояща стойност да е положителна с оглед доказване рентабилността на инвестицията?

При изготвянето на финансовия анализ вариантите "със проекта" и "без проекта" се отнасят за варианти на парични потоци без да бъде изградена инвестицията и ако бъде изградена инвестицията.
Финансовата нетна настояща стойност на инвестицията FNPV (C) и финансовата норма на възвращаемост FRR (C), се изчисляват въз основа общите разходи и имат за цел да определят възвращаемостта от инвестицията, независимо от източниците на финансиране. При тази калкулация се определя дали инвестицията се нуждае от помощта на Общността или не. Т.е. когато FNPV (C) е отрицателна величина, приходите, които инвестицията ще генерира, няма да са достатъчни, за да покрият разходите и инфраструктурата се нуждае от Европейско финансиране.

От друга страна финансовата нетна настояща стойност на капитала FNPV(K) е сумата на дисконтираните парични потоци, които се натрупват при инвеститора при изпълнение на инвестиционния проект. При изчисляване на FNPV(K) се вземат предвид всички източници на финансиране, с изключение на помощта от Общността. Тези средства се посочват като изходящи потоци (за разлика от анализа на финансовата устойчивост на проекта, където те са входящи потоци), а не като инвестиционни разходи (както се прави при калкулирането на FNPV (C) - финансовата нетна настояща стойност на инвестицията). FNPV(K) може да бъде положителна величина, но ако FRR(K) (финансовата норма на възвращаемост на капитала) е много по-голяма от сконтовия процент, това показва, че финансирането от общността би довело до генериране на печалба за бенефициента извън нормите.

87. Възможно ли е населено място с между 2 000 е.ж. и 10000 е.ж., включено в списъка по прилагащата програма по Директива 91/271/ЕИО, да кандидатства по тази процедура с проект за изграждане на канализационна мрежа, която се предвижда да зауства в ПСОВ, разчетена за над 10 000 е.ж. в друга агломерация?

Когато се предвижда по настоящата процедура да бъде подадено проектно предложение за агломерация посочена в списъка по Приложение I към насоките за кандидатстване, за която няма да бъде изграждана отделна пречиствателна станция, а се предвижда отвеждане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ в агломерация над 10000 е.ж., проектът следва да бъде съобразен със следните условия:

  1. Агломерацията да е включена в Приложение I към насоките за кандидатстване;
  2. Да се представи идеен проект, които разглежда поне две вариантни решения: самостоятелно пречистване на отпадъчните води от съответната агломерация, с която се кандидатства и отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ над 10000 е.ж.;
  3. Да има изградена ПСОВ или да е започнало изграждането на такава (например по одобрен проект), така че към момента на пускане в експлоатация на канализационната мрежа тя ще зауства в работеща ПСОВ
  4. ПСОВ, в която се предвижда да бъдат включени отпадъчните води от агломерацията, за която се кандидатства да има достатъчен капацитет или да е предвидено, при изграждането на нова ПСОВ, включването на тази агломерация.

88. Община Перник има желание да кандидатства с проектно предложение "ВиК Драгичево - Рударци - Кладница". (въпросът продължава)

(продължение)

Предварителните проучвания доказват за целесъобразно отпадъчните води на трите населени места да бъдат пречиствани в съществуващата ПСОВ на гр. Перник. Във връзка с което задаваме следните въпроси:

  • Всяко от населените места: Драгичево, Рударци и Кладница представлява агломерация с от 2000 до 10000 е.ж. по отделно. ПСОВ на гр. Перник е оразмерена за над 160 000 е.ж., при 92 000 е.ж. за гр. Перник към момента, т.е. ПСОВ може да поеме тези три населени места.Допустимо ли е проектното предложение по текущата процедура "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10000 е.ж." на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."?

Виж отговора на въпрос 87

  • В случай че това проектно предложение следва да се подаде при откриване на процедура за "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации до 10 000 е.ж.", то допустимо ли ще бъде проектно предложение обединяващо три агломерации, всяка от които е с под 10 000 е.ж.?

Обхватът на процедурата за подбор на проекти е дефиниран в т. 1.3. от насоките за кандидатстване. За информация относно изискванията за бъдещи процедури , следете страницата на оперативната програма.

89. Във връзка с изискваното доказателство, че общината разполага с достатъчно налични финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да му бъдат възстановени от ОП "Околна среда 2007-2013 г." приема ли се като доказателство Решение от Общинския съвет упълномощаващо кмета да предприеме съответните действия в съответсвие със Закона за общинския дълг, по поемане на общински дълг за финасиране на проекта от ФЛАГ и/или банки и др. финансови институции, ако проектът бъде финансиран от ОП "Околна среда 2007-2013г."? Достатъчно ли е да се представи само решението на Общинския съвет или се изисква някакъв допълнителен документ? Ако се изисква такъв с какво съдържание да е то?

Моля вижте отговора на въпрос 28, стр. 6.

90. В случай, че някоя от следните процедури, посочени в т. (12) от т. 2.2.3.1 на Насоките за кандидатстване по гореспоменатата процедура - "решение по ОВОС (включително и нетехническо резюме на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда за съответното инвестиционно предложение и информация относно проведените консултации с компетентните органи по околна среда, засегнатата общественост и, ако случаят е такъв, с други държави-членки) или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС", не са приключили към момента на подаване на проектното предложение, допуска ли се при подаването му, кандидатът да приложи писмено доказателство (писмо до РИОСВ), че процедурата по издаването им е започнала?

Документите по т. 2.2.3.1 от насоките за кандидатстване са задължителни, включително т. 12: "Решение по ОВОС (включително и нетехническо резюме на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда за съответното инвестиционно предложение и информация относно проведените консултации с компетентните органи по околна среда, засегнатата общественост и, ако случаят е такъв, с други държави-членки) или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС". Приложимият документ съгласно законодателството и предвид вида на проекта или обектите, включени в него, трябва да бъде представен при подаване на проектното предложение.

Архив