За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

1. Ние сме Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" и имаме въпрос във връзка с ОПОС - BG161PO005/08/3.0/01/05. Допустим ли е партньорски проект с водеща организация Дирекция на природен парк и партньори някои от другите дирекции на природни паркове?

В т. 2.1.1.2. от Насоките за кандидатстване по процедурата "Изисквания за допустимост на партньорите" са изброени допустимите партньори по двата компонента от процедурата, като не е предвидена възможност за партньорски проекти между различни дирекции на национални и природни паркове.

2. В насоките за кандидатстване е посочено, че ако кандидатът е подавал проектно предложение по оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", той попълва регистрационният номер на предходното проектно предложение и го слага в плика, вместо въпросника-Приложение Ж-І. Това отнася ли се за приложенията към въпросника?

Да, това се отнася включително за приложенията към въпросника. Ако кандидатът е подавал проектно предложение по оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", той попълва регистрационния номер на предходното проектно предложение и не включва в проектното предложение въпросника и приложенията към него.

3. Приема ли се за подобряване на посетителската инфраструктура изграждането на вело-пътеки?

Да, изграждането на вело-пътеки може да се счита за подобряване на посетителската инфраструктура, когато пряко или непряко допринася за опазването и възстановяване на местообитания и видове, което следва да бъде добре обосновано. Изграждането на вело-пътеки следва да бъде насочено към подобряване на достъпа до определени природни обекти, посетителски центрове и т.н., както и регулиране и контрол на посетителските потоци в рамките на, както и извън защитени територии.

4. НПО, като кандидат по тази процедура попада ли в режим "de minimis"?

Условията за режима на държавните помощи са описани в т. 2.2.2. от Насоките за кандидатстване.

5. Помощта по компонент 2 се отпуска при спазване правилата за държавни помощи. Включва ли се при изчислението минималната помощ за всяко отделно предприятие /под 200000 евро/ национално съфинансиране в размер на 15 %?

В т. 2.2.2. от насоките за кандидатстване е посочено, че по процедурата няма да бъдат финансирани проектни предложения, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1998/2006, когато максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта надвишава тавана от 200 000 евро (391 166 лв.). По тази причина, при изчисляването на интензитета на минималната помощ се взема предвид пълния размер на безвъзмездната финансова помощ, включително финансирането от Европейския фонд за регионално развитие и кореспондиращото му национално финансиране.

6. Възможно ли е да се кандидатства за възстановяване маркировката на вековните дървета, изработване на информационни табели, които ще се поставят около тях и печатни материали (информационни плакати А3 формат и стандартни информационни бланки). Печатните материали ще имат за цел да разяснят на обществеността, необходимостта от опазване на вековните дървета като част от биотата и местообитание на различните видове?

Да, гореизброените дейности са допустими, съгласно т. 2.1.2.4 от Насоките за кандидатстване по процедурата, примерна допустима дейност 6) Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура.

7. Какви разрешителни от РИОСВ са необходими, ако дейностите описани във въпрос 6 са допустими?

Съгласно т. 2.1.2.4 Г) кандидатът следва, при представяне на проектното предложение да представи и всички необходимите съгласно екологичното законодателство решения, разрешителни и становища.

8. Допустимо ли е РИОСВ да кандидатства с проектно предложение, което се отнася за дейности в защитена територия и изграждането на посетителска инфраструктура отнасяща се за защитена територия, но предвидена да се изпълни извън нея?

РИОСВ е допустим бенефицент по настоящата процедура, както по компонент 1, така и по компонент 2. В рамките на компонент 1 РИОСВ може да кандидатства за дейности, които ще се изпълняват на територията на резервати или поддържани резервати или са предвидени в плановете за управление на резервати или поддържани резервати. В рамките на компонент 2 РИОСВ може да кандидатства за дейности, извън територията на резервати и подържани резервати. – вкл. защитени местности, природни забележителности или терени, които не попадат в обхвата на защитените територии.

В случай, че се предвижда изпълнението на дейности в резервати и/или подържани резервати от една страна и извън тях от друга, бенефициентът следва да представи две отделни проектни предложния по двата обособени компонента на процедурата. Също така следва да се има предвид, че съгласно т. 2.1.2.4 от насоките „Когато се предвижда дейностите по проекта да се изпълняват на терен, който не е собственост на кандидата (изцяло или частично), същият следва да предостави изричното писмено съгласие на всички собственици за изпълнението на дейностите както и документите удостоверяващи собствеността”.

9. В описанието (Насоки за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Приоритетна ос 3) за допустими за финансиране в рамките на настоящата процедура за подбор на проекти се приемат (стр. 22) следните видове разходи: (въпросът продължава)

(продължение)

  1. Разходи, необходими за изпълнението на заложените дейности:
  • разходи за външни услуги
  • разработване на аналитични документи, експертни анализи и други, свързани пряко с изпълнението на дейностите по проекта

влизат ли като допустими разходи в дейностите по информационно обезпечаване на посетителската инфраструктура разходите за създаване и издаване на информационни и образователни продукти (печатни, аудио-визуални, електронни и др.), представящи защитената територия, биоразнообразието й, правилата за поведение и безопасност на посетителите, спецификата на инфраструктурата?

Да. Влизат.

10. Подготвяме проект, в който СМР е предимно за ремонтно рехабилитационни дейности. Предвид динамика в състоянието на предвидените за ремонт съоръжения и трудността да се определи точно количеството и вида на дейностите: (въпросът продължава)

(продължение)

  1. Ще се признаят ли непредвидени разходи, заложени в КСС и до какъв процент?
  2. Ще може ли да се "преливат" средства от едно в друго перо в КСС?

Непредвидени разходи могат да са в размер до 10% от стойността на СМР. Във връзка с ограничението на максималния размер на разходите за СМР (ДМА и земя) следва да се има предвид, че непредвидените разходи се счита за разход за СМР.

Съгласно член 42. от Общите условия на договора, бенефициентът е длъжен да спазва бюджета на проекта. В този смисъл изменения и прехвърляне на средства между бюджетните раздели така както са описани в Приложение Б е недопустимо. Когато "преливането" на средства засяга само отделни пера в рамките на едно КСС съгласно описа във форма Б.5, и не влияе върху общия размер на разходите за СМР, посочени в бюджета на проекта, то е възможно.

Архив