За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

91. Какъв е размерът на сумата за доказване на осигурени налични средства за покриване на разходи по проекта, преди те да бъдат възстановени? Имайки предвид, че 20% е първоначалният аванс, има междинни плащания и 20% е финалния превод, то би трябвало размерът на сумата за доказване на осигурени налични средства за покриване на разходи по проекта, преди те да бъдат възстановени, да бъде 20%. Така ли е?

Вж. отговори на въпроси 77 и 81.

92. Национална агенция за граждански и стопански инициативи /НАГСИ/ е нестопанска организация, регистрирана по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза. НАГСИ разполага със сграда в гр. Земен, която е публична собственост, предоставена от общината за безвъзмездно ползване. НАГСИ разполага със сграда и в с. Мадара, която е публична собственост, предоставена от общината за безвъзмездно ползване. Бихме искали да реконструираме и оборудваме тези сгради, като ги превърнем в посетителски информационни и образователни центрове, като посетителският информационен център в с. Мадара ще се отнася за Националния исторически и археологически резерват Мадара. Допустима ли е кандидатурата на НАГСИ с проектопредложения по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", Компонент 2: Изпълнение на дейности извън резервати и паркове - Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура реконструкция/ оборудване на посетителски информационни центрове?

Допустими бенефициенти по Компонент 2 на процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" са:

  • Регионални инспекции за околна среда и води;
  • Регионални дирекции по горите;
  • Общински администрации;
  • Нестопански организация - регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Допустими дейности по Компонент 2 следва да се изпълняват извън територията на резервати и паркове и да не се отнасят за резервати и паркове:
  • Дейности за опазване и поддържане и, където е необходимо, възстановяване, на местообитания и/или популации на видове, включително изграждане на съоръжения, които допринасят за това и ако необходимо биологични и екологични проучвания пряко свързани с управлението на популациите на вида;
  • Дейности имащи за ограничаване на негативното влиянието на инвазивни видове;
  • Дейности целящи смекчаване на влиянието на климатичните промени върху биологичното разнообразие;
  • Дейности за информационно обезпечаване/реконструкция и подобряване на посетителската инфраструктура.

93. Имаме предвидено залесяване, свързано с целите на проекта. В кое бюджетно перо трябва да отнесем разходите за залесяването, което ще се извърши от изпълнител?

В случай, че ще закупите залесителния материал и ще извършите залесяването със собствен труд, фиданките следва да се отнесат към перо доставка на оборудване и материали. Извършването на самото залесяване със ваши сили следва да се отрази като възнаграждения в опис Б.2. Когато обаче наемате изцяло външна фирма да извърши дейностите по залесяването - опишете разхода в опис Б.7, "Разходи за други външни услуги".

94. В резюмето на бюджета, в т.16 се обобщават разходите за управление. При нас управлението се осъществява не от фирма, а от физически лица и не се начислява ДДС?

Разходите по т.16 от коя точка трябва да са 10% - от т.17 или т.19? Разходите по т. 16 не трябва да надвишават 10% от общите допустими разходи по проекта - т.е. сумата по т. 19.

95. Допустим разход ли е ДДС?

Данък добавена стойност е допустим разход, в случай, че бенефициентът не може да го възстанови по реда на ЗДДС. За повече информация - Указание № 91-00-502 от 27. 08. 2007 г. на Министерство на финансите относно третиране на данъка върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

96. В описи Б.2 и Б.3 е посочен ДДС на отделен ред. Трябва ли да се начисли ДДС на възнагражденията и разходите за командировъчни?

Посоченият ДДС в описи Б.2 и Б.3 е техническа грешка. Размерът на ДДС следва да се определи съгласно действащото законодателство. Моля при попълване на описи Б.2 и Б.3 на ред ДДС да се посочи 0,00 лв.

97. Може ли общински служител, работещ на трудов договор с община на половин щат, да получава по-голям размер на възнаграждение, работещ като координатор или ръководител на проект по оперативната програма - ос 3, от това, което получава като възнаграждение за половин щат?

Размерът на възнаграждението или допълнителното възнаграждение на координатор или ръководител на проект, служител на общината не следва да надвишава размера на основната месечна заплата, независимо от условията на трудовото или служебното правоотношение.

98. Възможно ли е партньора на кандидат по Компонент 1 от Ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, да участва финансово при положение, че е записано, че партньорът не може да се явява изпълнител по ЗОП? Какво се има предвид, кои разходи са разрешени, за какви разходи става въпрос?

Партньорът на кандидат по компонент 1 на първо място следва да отговаря на изискванията за допустимост за партньорите по компонент 1 (т. 2.1.1.2 от Насоките за кандидатстване). Партньорите участват в подготовката и/или изпълнението и/или финансирането на проекта. Направените от тях разходи в хода на проекта и във връзка с проекта са в същата степен допустими, както и разходите направени от кандидата. Отношенията между кандидата и партньора, включително въпросите, свързани с финансирането, следва да се регулират в споразумението между тях.
Организации, включени в проекта като партньори по смисъла на т. 2.1.1.2, не могат да бъдат изпълнители в процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП или процедури за избор на изпълнител по ПМС 55/2007 г.

99. Възможно ли е ДЛС/ДГС при дадена РДГ, да участват за изпълнение на заложените дейности по проект, при положение, че същата РДГ е партньор на бенефициента по същият проект?

Съгласно чл. 9 от Закона за лова и опазване на дивеча държавните ловни стопанства и държавните горски стопанства са юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Като такива те не са търговски дружества и собствеността им е над 51% държавна и под прекия контрол на ДАГ, тъй като съгласно чл. 9б, т. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, председателят на Държавната агенция по горите или упълномощено от него лице упражнява правата на собственост на държавата в държавните ловни стопанства.
Във връзка с горното ДЛС/ДГС и ДАГ, съответно нейните регионални структури са "свързани лица", съгласно дефиницията на свързани лица по § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. По-специално те са "свързани лица" по ал. 1, т. 5 и 6, както и по ал. 2.

Следователно, ДЛС/ДГС не биха могли да бъдат изпълнители по обществена поръчка, която се провежда във връзка с проект, по който РДГ е партньор, тъй като биха били в хипотеза на конфликт на интереси, застрашаващ свободната конкуренция като им дава предимство.

100. В колко екземпляра трябва да се попълни Приложение Ж и неговите приложения и трябва ли приложенията към него да са в дигитален вид?

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, Приложение Ж заедно с формулярите към него се подава в един екземпляр, в отделен запечатан плик, обозначен съгласно насоките. Информацията по Приложение Ж не е необходимо да се подава и на електронен носител.

Архив