За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

101. Ако кандидатът е подавал проектни предложения по Процедура BG161РО005/08/1.10/01/02 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" трябва ли да попълват Приложение Ж-I? В случай, че не, под каква форма се попълват регистрационните номера - декларация, справка или друга форма?

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, в случай, че кандидатът е подавал проектно предложение по оперативната програма, попълва регистрационния номер на предходното проектно предложение и го слага в плика, вместо въпросника. Кандидатът може да представи регистрационните номера в каквато форма избере - декларация, справка, копие от разписката на внесеното проектно предложение и др.

102. Можете ли да ми дадете разяснение по точки 2.1.1.2. и 2.1.1.3, защото в т.2.1.1.2. е записано, че партньорите могат да участват във финансирането, а 2.1.1.3. че не могат да бъдат изпълнители по ЗОП в проекта, в който са партньори, може ли да ми разясните как точно могат да участват във финансирането и кое е допустимо?

Съгласно т. 2.1.1.2 партньорите могат да участват във финансирането по проекта, т.е. могат да предоставят финансови средства във връзка с изпълнението на дейностите по проекта. Съгласно т. 2.1.1.3 партньорите не могат да участват като потенциални изпълнители в процедурите по Закона за обществените поръчки или ПМС 55/2007 г. и да бъдат избирани за изпълнители за дейности по проекта, тъй като не могат едновременно да бъдат партньори и изпълнители по проекта.

103. Нужни ли са подписи на техническите спецификации и КСС от изготвил?

В насоките за кандидатстване не е указано изрично, че техническата спецификация и КСС трябва да са с подписи от изготвил.

104. Необходимо ли е когато поръчката има обособени позиции спецификаците да се представят за всяка позиция като отделно приложение или едно приложение към поръчката с описаните позиции?

Когато поръчката е с обособени позиции не е необходимо да се представят отделни приложения за всяка позиция, но всяка позиция трябва да бъде описана в приложената спецификация за съответната поръчка.

105. Критерии VII Устойчивост от техническата и финансовата оценка за всички проекти ли се прилага и ако не за кои проекти е приложим?

Всички критерии за техническа и финансова оценка на проектите се прилагат за всички проекти.

Архив