За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

11. При наличие на сходни дейности в два проекта по Оперативната програма на един бенефициент, необходимо ли е процедурите за възлагане на обществени поръчки да се обединяват (за да не се допусне разделяне на обществена поръчка независимо от финансирането) или да се провеждат самостоятелно за всеки от проектите? - например: изпълнение на СМР, счетоводни услуги, юридически услуги, услуги по управление, услуги по издаване на дипляни, брошури и др. за осигуряване публичност на проектите и др. и т.н.? Ако се обединяват - как ще се планират средствата в бюджета на проектите и как ще се отчитат? Отчитат ли се сумите за обществени поръчки, които се провеждат от институцията извън дейностите по проекта по ОПОС при избора на процедурата за възлагане на ОП във връзка с изискването на чл. 15 ал.6 от ЗОП за неразделяне на обществени поръчки?

Следва да отбележим, че при провеждане на процедурите стойностите по отделните обществени поръчки се сумират въз основа на кода, избран по класификатор на обществените поръчки (КОП). Сумите по кодове се натрупват по партидата на Възложителя, независимо дали поръчката се възлага във връзка с Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г" или е за дейности на институцията извън проектите, с които кандидатства. Когато натрупаните по един код поръчки преминат прага от 90 000 лева /без ДДС/, всички следващи поръчки следва да бъдат възлагани чрез провеждане на открити процедури по ЗОП. Разделяне ще бъде налице, когато се прилагат опростени процедури по един и същи код при използване на по-ниски стойностни прагове на поръчките.
Поръчки с еднакъв предмет по различни проекти, одобрени за финансиране от ОПОС е възможно, ако същите са предвидени като обособени позиции в рамките на една обществена поръчка, тъй като за всяка обособена позиция трябва да бъде определен отделен финансов ресурс.
Бенефициентът може да сключи и рамково споразумение, в качеството си на Възложител за извършване например на счетоводни услуги или юридически услуги за целите на дейността на институцията, включително и за проектите по ОПОС. По този начин ще се избегне натрупването на суми по кодовете по КОП и разделянето на поръчките във връзка с изискването на чл.15, ал.6 от ЗОП. Възложителят вписва уговорка в рамковото споразумение, че в случай на възникване на необходимост от счетоводни или юридически услуги /например/, ще изпраща покана до изпълнителя за сключване на договор за всеки отделен проект или всяка отделна задача в рамките на проекта. Сумите по отделните договори не следва да надвишават стойността на рамковото споразумение. Възможно е изпълнителят при изпълнение на рамковото споразумение по различни договори /проекти/ да работи с различни екипи/.
При представяне на проектното предложение, за дейности включени в рамково споразумение, бенефициентът прилага техническата спецификация като част от документацията за възлагане на обществена поръчка чрез рамково споразумение, в която са посочени съответните дейности и в бюджета на която са включени средства за осъществяването им.

12. Възможно ли е за участие на проекти, създадени от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които са новорегистрирани специално за тази цел. Къде трябва да бъде адреса на управление на този вид нестопански организации, тъй като нейните членове са от различни региони на страната - в мястото на реализация на проекта или в друго населено място на страната. Подлежи ли на някаква по-висока оценка съвпадението на мястото на управление на нестопанската организация в обществена полза и мястото на осъществяване на проекта при общото оценяване?

Допустимите бенефициенти по настоящата процедура за подбор на проекти са описани в т. 2.1.1. от насоките за кандидатстване. Критериите за оценка, по които ще бъдат оценявани проектните предложения, както и тяхната относителна тежест са посочени в раздел 2.4.

13. Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", Приоритетна ос "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие бих искала да ви попитам общините попадат ли по правилото за държавните помощи "de minimis" и кои са случаите в които общините попадат под това правило?

При предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на публични институции (включително общини) липсва елементът "трансфер на държавни средства" и не се предоставя потенциално или действително предимство на кандидатите, поради което не следва да се разглежда като попадаща в обхвата на чл. 87 от Договора за създаване на ЕО, т.е. не представлява държавни помощи, в т.ч. и минимални ("de minimis").
Бенефициентите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, органи на публичната власт, са задължени да спазват законодателството в областта на обществените поръчки и държавните помощи и да не допуснат средствата, получени по договора за безвъзмездна финансова помощ или активите, придобити при изпълнение на проекта да бъдат предоставени на трети лица в нарушение на режима на държавни помощи.

14. В насоките за кандидатстване в раздел 2.1.3. Допустими разходи в секцията Детайлно описание на допустимите за финансиране разходи е посочено, че "разходите, свързани с организацията и управлението на одобрения за финансиране проект" се признава разход за възнаграждения на служителите на бенефициента, ако не са държавни служители"? В секцията "Въпроси и отговори", публикувани на страницата на Министерство на държавната администрация и административната реформа, касаещи изпълнението на Оперативна програма "Административен капацитет" тълкуванието, е че държавни служители имат право да работят в изпълнение на проекти, по които самата община е Бенефициент на граждански договор в извън работно време. Моля да ни отговорите на въпрос, има ли право служител от общинска администрация, назначен по служебно правоотношение /държавен служител/ да работи по проект, финансиран по процедура "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", като бъде назначен на граждански договор. Разхода за възнаграждение в този случай ще се счита ли като допустим разход?

Kъм момента е невъзможно служител в служебно правоотношение да получава възнаграждение за участието си в проект по ОПОС. Предстои публикуване на изменение на ПМС 249/2007 г. където тези разходи стават допустими. В случай, че е необходимо управляващият орган ще публикува изменение на насоките за кандидатстване по настоящата процедура с цел тези разходи да станат допустими и преди крайния срок за подаване на проектните предложения.

15. В Насоките за кандидатстване е посочена като недопустима дейност: "Разработване на лесоустройствени планове, програми и проекти". Това означава ли, че проект включващ залесяване на ерозирали терени, е недопустим по тази схема?

Недопустимо по настоящата процедура е разработването на лесоустройствените планове, програми и проект. Изпълнението на дейности, които могат да бъдат категоризирани като лесоустройствени мероприятия, ако са предвидени в утвърдени лесоустройствени планове, проекти или програми са допустими, както и такива, които имат такъв характер и имат за цел опазване и възстановяване на местообитания и видове, но не са предвидени в лесоустройствени планове, програми и проекти, след съответното съгласуване с компетентните органи.

16. За да се отстрани антропогенното въздействие в Защитена зона за птици допустимо ли е в близкото село създаването на Посетителски информационен център и ново място за наблюдение на птици?

Да, създаването на посетителски центрове и подобряване на информационното обезпечаване са допустими дейности. Следва да се има предвид, че кандидатът следва да представи разрешение, становище или решение от компетентен орган издадено в съответствие със законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и подзаконовите нормативни актове), за дейностите по проекта.

17. Във връзка със стартиралата процедура "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" бих искала да Ви задам следния въпрос: Допустимо ли е една организация да е партньор в повече от едно проектно предложение?

Няма ограничение по колко проектни предложения може да е партньор една и съща организация. Следва да се има предвид че една организация не може да участва в две проектни предложения (като кандидат или партньор) за едни и същи дейности на една и съща територия.

По отношение на юридическите лица с нестопанска цел трябва да се съблюдават разпоредбите за държавните помощи, така както са посочени в раздел 2.2.2 от насоките за кандидатстване. В тази връзка следва да се има предвид, че случай на одобрение на повече от един проект (както по ОПОС, така и по други оперативни програми и финансови инструменти) предоставянето на безвъзмездна помощ, по които представлява минимална помощ ("de minimis") сумите по всички проекти се натрупват и не могат да надвишават 200 000 евро за всеки три години.

18. Ние сме ЮЛНЦ, което извършва допълнителна стопанска дейност, но можем да представим документ, който доказва разделянето на стопанската ни от нестопанската ни дейност, следва ли да считаме че не попадаме в Регламент №1998/2006?

Когато кандидатът - ЮЛНЦ извършва допълнителна стопанска дейност, но може да докаже, че е в състояние да осигури разделяне между извършваната от него допълнителна стопанска дейност (включително по отношение на приходите и източниците на финансиране) и дейностите, включени в неговото проектно предложение, финансирането по настоящата процедура не се счита за минимална помощ. За да не бъде считано подпомагането за минимална помощ, това условие трябва да бъде изпълнено и по отношение на партньора/партньорите по проекта - ЮЛНЦ или те да не извършват допълнителна стопанска дейност.
За удостоверяване на това обстоятелство, кандидатът и партньора/партньорите - ЮЛНЦ (когато се предвижда проектът да се изпълнява в партньорство) представят годишен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата /и всеки партньор за последните 3 (три) години от съществуването му/им (и други доказателствени документи) - копия подписани и подпечатани на всяка страница от упълномощеното лице.

19. Допустимо ли е строителство на екоцентър, който ще предостави екологична информация за опазване на местообитания и видове?

Допустимите за финансиране дейности по компонент 2 следва да водят до опазване и възстановяване на местообитания и/или видове извън територията на паркове и резервати. Разходите за строително-монтажни дейности, закупуване на ДМА и земя, не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта. Всякакви дейности от търговски характер, пряко генериращи приходи за кандидата са недопустими съгласно настоящата процедура.

20. Трябва ли да има готов технически проект за извършването на инфраструктурни дейности в защитена територия?

Представянето на технически проект за извършването на инфраструктурни дейности в защитена територия не е необходимо към момента на кандидатстване. Кандидатът трябва да обоснове необходимостта от изпълнението на тези дейности, както и да разполага с достатъчно информация за да може да представи количествено-стойностна сметка за работите. КСС-то може да бъде и по окрупнени показатели.
Следва да се има предвид, че намерението трябва да бъде съгласувано с компетентните органи във връзка с издаването на разрешителни, решения или становища по екологичното законодателство така както са посочени в т. 2.1.2.4 - Г. (стр. 16) от насоките за кандидатстване.

Архив