За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

21. Може ли да се искат пари по програмата за изготвяне на технически проект за инфраструктурни дейности и пари за реализиране на самите инфраструктурни дейности?

В случай, че изготвянето на техническия проект е пряко свързано с изпълнението на дейностите по проекта и постигането на неговите цели, кандидатът може да включи разходи за изготвянето на същия в бюджета на проекта. В бюджета на проекта разходите за проектиране следва да се посочат раздел 6 (т. 6.3 Други външни услуги).

22. Ако не трябва да има технически проект, какви разрешителни и от кого трябва да има издадени и приложени към проектното предложение?

Независимо дали проектното предложение се отнася или не за инфраструктурни дейности, кандидатът следва да уведоми писмено компетентния орган (МОСВ или РИОСВ) за дейностите (не цялото проектно предложение), които смята да изпълнява по проекта. В случай, че разрешителни не са необходими, той ще получи становище от страна на компетентния орган, че дейностите не подлежат на оценка или разрешение.

23. Възможно ли е кандидатстване по Компонент 1 от допустими кандидат и партньори, като дейностите се реализират на територията на няколко защитени територии - например няколко резервата?

Необходимо е да се спазват правилата за допустимост на кандидата, партньорите и дейностите. Кандидати по компонент 1 могат да бъдат Регионалните инспекции за околната среда и водите, Дирекциите на националните паркове и Дирекциите на природните паркове. Техни партньори могат да бъдат отново РИОСВ, Регионални дирекции на горите и общини. Следва да се има предвид, по този компонент допустим кандидат може "да кандидатства за изпълнението на дейности на територията на защитената територия за управлението, на която отговаря". В случай, че дейностите се предвижда да се изпълняват в няколко защитени територии за управлението, на които отговарят различни субекти, те могат да кандидатстват в партньорство, при спазване правилата за допустимост на кандидата и партньорите.

24. Ако при разработване на проект, един от разходите е "закупуване на моторни превозни средства" или "транспортни разходи" при изпълнение на дейности по проекта, могат ли да бъдат предвидени и включени в проекта, след като в насоките няма посочени такива разходи като допустими или недопустими разходи?

Да ако се докаже, че закупуването на МПС и транспортните разходи пряко водят до постигането на целите на проекта и допринасят за опазване, поддържане и където е необходимо възстановяване на местообитания и/или популации на видове. Разходите за строително-монтажни дейности, закупуване на ДМА и земя, не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.

25. По компонент 2: Допустима ли е дейност: Изграждане и оборудване на Посетителски информационен център? (в насоките не е изрично посочено, така както е посочено за Компонент 1, в т.6 от 2.1.2.4 Видове дейности)?

Да, изграждането на посетителски информационен център е допустимо по компонент 2 от процедурата. Кандидатът следва да представи разрешение, становище или решение от компетентен орган издадено в съответствие със законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и подзаконовите нормативни актове), за дейностите по проекта.

26. Допустимо ли е като подобряване на посетителската инфраструктура рехабилитация на път водещ до посетителския информационен център, включваща ремонт на асфалтовата настилка?

Да, ако се докаже, че рехабилитацията на път водещ до посетителския информационен център представлява част от дейностите за подобряване на посетителската инфраструктура, и без него изградения център не би могъл да функционира. Разходите за строително-монтажни дейности, закупуване на ДМА и земя, не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.

27. Обръщам се към Вас с въпрос от страна на Българското Дружество за защита на птиците: В Насоките за кандидатстване по ос Биоразнообразие на ОПОС се посочва, че кандидатите трябва да имат готовност да финансират изпълнението на поректните дейности, а МОСВ ще ги компенсира след приемане на докладите по проектите. Моля да ни поясните дали става дума само за окончателен доклад по проекта или възстановяване на разходите ще бъде възможно и след приемане на междинни отчети?

След сключване на договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, кандидатът може да представи искане за авансово плащане в размера посочен в т. IV.1.3. във формуляра за кандидатстване (не повече от 20% от размера на безвъзмездна финансова помощ), при условията посочени в проекто договора с бенефициент. Междинни искания за плащане се представят със месечните доклади за напредъка. Всеки месец, през който бенефициентът е правил разходи по проекта той следва да представи искане за плащане. Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 80% от размера на безвъзмездната финансова помощ. Последните 20% от стойността се възстановяват на бенефициента след одобрението на окончателния доклад.

28. В Насоките за кандидатстване по приоритетна ос 3 в т.2.3.3. Приложения се казва: (1) Бюджет на проекта (по образец Приложение Б), включително където е приложимо количествено-стойностна сметка и проектна документация за строително-монтажните дейности. Проектната документация включва ли Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ?

В проектната документация за строително-монтажните дейности, включва идеен, технически или работен проект, в зависимост от етапа на проектиране, на които и спецификата на конкретни СМР. Тя не включва разрешително за строеж. В случай че кандидатът разполага със такова може да го представи за пълнота на проектното си предложение.

29. "Предпоследната страница (6-та) от Приложение Ж II всъщност е формата на "Приложение1 - Справка за проектите по които бенефициентът е вземал участие: ...." на същия документ. Кои проекти се имат в предвид да бъдат попълнени в таблицата - само одобрените проекти на организацията (по, които бенефициента е *вземал участие*) или всички проекти, по които организацията е *кандидатствала* през посочения период? Как да се представят сумите в колона 6? В лева, по посочен курс на БНБ от конкретна дата (в рамките на подготовката на проекта) или в съответната валута, в която е бил проекта?" - Зелени балкани.

В справката от приложение Ж.II към насоките за кандидатстване следва да се посочат действително изпълняваните проекти в периода 2006-2008 г., в които кандидатът е участвал като водеща организация или партньор. Сумите в колона 6 се посочват в лева по курса на БНБ към датата на сключване на договора.

30. В случай, когато е необходимо закупуването на земя, за изпълнението на инфраструктурни дейности и тази земя е земеделска и частна собственост, какво е необходимо на етап кандидатстване: Идеен проект и декларация за съгласие от собствениците, че ще продадат земята в случай на стартиране на проекта, без предварително да е стартирана процедура за промяна предназначението на земята ИЛИ идеен проект, с ПУП, съгласуван от гл. архитект на общината?

В случай че се предвижда изпълнението на инфраструктурни дейности, кандидатът следва да има предвид, че те могат да бъдат изпълнявани само на територия публична собственост (включително частна общинска собственост); Ако се предвижда дейностите да се изпълняват на терен, който не е собственост на кандидата (изцяло или частично), се изисква изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за изпълнение на дейностите.Не е необходимо към момента на кандидатстване да е променено предназначението на земята. Също така не е необходимо представянето на идеен проект стига кандидатът да има достатъчно информация за да изготви количествено стойностна сметка за СМР.

Архив