За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

31. Имам следния въпрос по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България": Допустими ли са разходи за подготовката на проекта (разработване на проектното предложение) от външен изпълнител? От Насоките за кандидатстване (стр. 21-22, "Период на допустимост на разходите" и "Детайлно описание на допустимите за финансиране разходи") и от Формуляра на бюджета (позиция 12) може да се направи извод за допустимост на този разход, но все пак бих желал да получа изрично потвърждение?

Да, разходите за подготовка на проекта са допустими за финансиране от ОПОС, в случай че отговарят на всички условия на допустимост на разходите по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и са направени при спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и подзаконовите нормативни разходи. Междинното звено на ОП "Околна среда 2007-2013 г." осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за спазване от страна на бенефициента на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

32. Възможно ли е оттегляне, промяна и допълване на проектни предложения по процедурата?

Оттегляне, промяна и допълване на проектни предложения

До изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли проектното си предложение. За целта, кандидатът подава заявление, в което посочва регистрационния номер на проектното предложение.

В случай, че кандидатът е поддал заявлението за оттегляне, той може да получи, неразпечатаното си проектно предложение след подписване на приемо-предавателен протокол. Протоколът се подписва от кандидата или упълномощен представител на кандидата след представяне на документ, удостоверяващ правото му да подпише.

В случай, че кандидатът допълва проектното си предложение, заедно със заявлението, той подава запечатан плик с допълнителните документи, обозначен по същия начин (описан в т. 2.2.5), както и проектното предложение, като добави текст "ДОПЪЛНЕНИЕ". Допълнението се регистрира със същия номер като проектното предложение. В разписката за регистриране на допълнението се вписва първоначалния номер на проектното предложение и датата на допълнението, като се указва изрично, че допълнение. Допълнение може да се подаде от кандидата или упълномощен представител на кандидата след представяне на документ, удостоверяващ правото му да подпише.

В случай, че кандидатът променя проектното си предложение, той оттегля подаденото вече проектно предложение и едновременно с това представя ново проектно предложение. Промененото проектно предложение се регистрира със същия регистрационен номер като оттегленото.

Промяната може да се извърши от кандидата или упълномощен представител на кандидата след представяне на документ, удостоверяващ правото му да подпише.

Прекратяване на участие в процедурата

До приключването на оценката, всеки кандидат може да се прекрати по-нататъшното си участие в процедурата с конкретно проектно предложение, като подаде писмено заявление в Министерството на околната среда и водите, в което посочва регистрационния номер на проектното предложение и когато е възможно причините, довели до тази стъпка. Заявлението следва да бъде адресирано до дирекция "Кохезионна политика за околна среда", като към него кандидатът прилага решение за прекратяване на по-нататъшно участие в процедурата, отнасящо се за конкретното проектно предложение издадено от органа по управление на кандидата издал първоначалното решение за участие в процедурата.


Проектни предложения, за които са получени валидни заявления за прекратяване на участие не подлежат на по-нататъшна оценка в рамките на същата процедура. Проектните предложения не се връщат на кандидата след изтичане на крайния срок за подаване проектни предложения.

33. Възможно ли е новосъздадена НПО да кандидатства по процедурата, след като не може да предостави информацията, нужна за доказване на финансов /технически/ административен капацитет за 3 год. назад?

Всяка НПО, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел е допустим бенефициент. В случай, че е новосъздадена, организацията следва да представи само информацията за времето, което е съществувала. В тази връзка, кандидатите следва да имат предвид критериите за оценка на проектното предложение и по специално раздел "Опит на кандидата".

34. Има ли право природен парк да кандидатства за доизграждане на информационен център, ако няма утвърден план за управление?

Има право да кандидатства при положение, че съгласува предварително дейностите, които смята да извърши с компетентен орган по екологичното законодателство.

35. Към кого се подава уведомлението за инвестиционно предложения? Към МОСВ или РИОСВ?

Когато дейностите се отнасят за защитени територии те следва да се съгласуват с МОСВ.

36. Могат ли експерти в бюджетни предприятия да управляват проекта? Как това да се предвиди в бюджета?

Съгласно заповедта за изменение на насоките, публикувана на интернет страницата на ОПОС, служители в администрациите, ангажирани с изпълнението на проекта могат да получават допълнителни възнаграждения за работата си по проекта.
Разходите за възнаграждения или допълнитени възнаграждения са допустими, когато задълженията на лицата пряко ангажирани в проекта и размера на възнагражденията или доплащането към възнагражденията им са определени във вътрешен акт на ръководителя на съответната администрация. Възнаграждението или допълнителното възнаграждение не следва да надвишава размера на основната им месечна заплата.

Кандидатите следва да предвидят в бюджета на проекта такива разходи във формата по опис Б.2. към Приложение Б. При определяне на екипа на проекта, кандидатът следва да спазва българското законодателство и по специално закона за държавния служител, като избягва всички форми на конфликт на интереси.

37. Може ли управлението на проект да бъде възложено на външен изпълнител?

Да. При спазване на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, когато бенефициентът е възложител по ЗОП. Когато бенефициентът е НПО, той може да възложи управлението на външен изпълнител по реда на ПМС 55/2007 г. или друга недискриминативна процедура, гарантираща свободна конкуренция между участниците.


38. Има ли лимит за стойността на дълготрайните материални активи?

Съгласно Заповедта за изменение на насоките за кандидатстване общата стойност на строително-монтажни дейности, закупуване на ДМА и закупуването на земя, не могат да надвишават 75% от общите допустими разходи по проекта.

39. Допустими разходи ли са банковите такси, ДДС, лихви?

Банкови такси са допустими, ако УО изрично изисква от бенефициента откриването на нова банкова сметка. ДДС-то следва да се третира според указанията на МФ за допустимост, Приложение III към насоките за кандидатстване. Общият принцип е, когато бенефициентът възстановява ДДС по реда на Закона за ДДС, той не е допустим по оперативната програма. Ако бенефициентът не е регистриран или не възстановява за конкретната дейност ДДС по реда на ЗДДС, разходът за ДДС е допустим за финансиране по ОПОС. Разходи по лихви, разноските за финансови транзакции, комисионните и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута и други чисто финансови разходи са недопустими за финансиране по ОПОС.

40. В насоките е отбелязано, че мониторинг и нови изследвания са недопустим разход, но пък се получава противоречие, след като те са включени в плановете за управление. Допустим разход ли са в такъв случай?

Настоящата процедура предвижда финансиране на някои от дейностите, включени в плановете за управление. Изследванията и проучвания са допустими по настоящата процедура, когато са пряко свързани с управлението на популациите на видовете, за опазването на които се отнася проектът. Те също така не трябва да представляват основна дейност по проект, а да допълват дейности, пряко насочени към опазване на видове и местообитания.

Архив