За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

41. Могат ли Дирекции на природните паркове да бъдат партньори за изпълнението на едни и същи дейности на територията на повече от тях?

Съгласно условията на процедурата Дирекции национални паркове и Дирекции природни паркове могат да бъдат бенефициенти за изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на териториалната им отговорност. Тъй като Дирекциите на парковете не са посочени като допустими партньори, те не могат да правят съвместни проекти с други паркове. Въпреки това няма пречка различни паркове да подадат проекти за едни и същи дейности, насочени към един и същи вид, както и да предвидят мерки за разпространение на информация и обмен на опит с други паркове.

42. Искаме да направим проучване за местообитанията на даден вид, тъй като липсва пълна информация за неговото разпространение, но проучването няма да е със строго научен характер. Допустим разход ли е тази дейност?

Да, ако необходимостта от проучването е ясно обоснована и резултатите от него ще определят дейностите насочени към опазване на вида, които ще се изпълняват в рамките на проекта.

43. С какъв документ следва да се удостовери собствеността на земя, която е държавна собственост (държавен горски фонд), но не е актувана?

В случай, че земята е държавен горски фонд и не е актувана, Държавната агенция по горите може да издаде удостоверение за собствеността на земята. Същото може да бъде подкрепено със скица (на която е отразена собствеността).

44. Трябва ли да предоставят информация за получени държавни помощи, както се изисква в Приложение З?

Публични институции, не следва да попълват декларация - Приложение З за държавните помощи. Това приложение се попълва само от лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

45. Ако предвиждат ремонт на алеи в природен парк, необходимо ли е писмено съгласие?

Съгласно чл. 13 ал.2 на ЗЗТ, дейности извършвани в защитени територии се съгласуват с МОСВ. Освен това, независимо дали дейността е включена или не в утвърден план за управление, кандидатът следва да представи разрешение, становище или решение от компетентен орган издадено в съответствие със законодателството в областта на околната среда.

46. Проектното предложение цели да създаде дивечови ниви? Могат ли сключените 10 годишни договори с ловните стопанства да послужат вместо изричното писмено съгласие на собственика на земята, при положение, че се отнасят и за такива дейности?

Ако дългосрочните договори не упоменават точно местоположението на дейностите или конкретните мерки, които ще бъдат изпълнявани в рамките на проекта, кандидатът следва да докаже съгласието на собственика за извършване на конкретната дейност. Това може да стане с допълнително споразумение към вече сключения договор, или с писмо за подкрепа, но е необходимо да се упоменат точните дейности включени в проектното предложение.

47. Възможно ли е дейностите на проекта да се отнасят за новооткрити видове?

Да, стига да е обосновано според критериите на IUCN.

48. За какви "колективни мерки" става дума на стр. 16, т.В?

В текста "достатъчно механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането на колективни мерки при необходимост" е допусната техническа грешка. Следва да се чете "коРективни мерки".

49. Залага ли се инфлацията във финансовата част?

При изготвянето на бюджета е добра да се предвидят резерви, които да отчитат различни макро икономически процеси, върху които кандидатът не може да влияе, но които оказват въздействие върху стойностите. Кандидатите следва да имат предвид, че веднъж одобрен, размера на безвъзмездната финансова помощ не може да бъде увеличаван.

50. Трябва ли да се изготви КСС за всеки обект от проекта?

Да, за всеки обект на строително-монтажни работи трябва да се изготви КСС. КСС-то може да е по окрупнени показатели.

Архив