За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

51. За нуждите на проекта е необходимо наемането на експерт за изготвянето на чертежи. Това допустим разход ли е?

Да, ако е оправдано спрямо целите на проекта, като възнаграждението му да е в реалистични граници и наемането му да се извърши според разпоредбите на ЗОП.

52. Нужни ли са доказателства за налични средства за цялостно финансиране на проектните предложения?

Необходимо е кандидатът да докаже, че във всеки един момент ще разполага с достатъчно средства за да прави плащания по проекта. В този смисъл, размерът на средствата, с които трябва да разполага кандидата зависи от финансовия план на проекта. Във всеки случай е важно да се знае, че кандидатът трябва да разполага с последните 20% от стойността на проекта, тъй като те няма да му бъдат възстановени преди одобрението на окончателния доклад.

53. Могат ли парк и община да бъдат партньори?

Да, могат. Когато паркът кандидатства, може да привлече община за партньор, ако това спомага за изпълнението на проекта? Кандидатът следва да има предвид, че партньорството не трябва да е самоцелно и следва да допринася за по-ефективното изпълнение на проекта или да спомага за неговата устойчивост. Ролята и задачите на всеки партньор трябва да бъдат ясно разписани във формуляра за кандидатстване.

54. В коя част на проекта да бъде включен юриста - управление или изпълнение на дейности?

Отнасянето на възнаграждение за юрист по проекта зависи от функциите и задачите, които ще изпълнява. В случай, че юридическите услуги са свързани пряко с изпълнение на дейности по проекта, то следва да бъде отнесен към изпълнение.

55. Проектът предвижда разход за шлюз, като има предварително платена фактура. Това допустим разход ли е?

В случай, че разходът изпълнява всички общи условия за допустимост по чл. 2 на ПМС 249/2007 и е пряко свързан с изпълнението на проекта, той може да бъде допустим. Кандидатът следва да включи такъв разход в бюджета на проекта и да обоснове необходимостта от извършването му преди отпускането на безвъзмездната финансова помощ.

56. Режийните разходи допустими ли са?

Не са, освен ако не става дума за канцеларски материали, необходими за управлението на проекта.

57. По какви критерии се избира екип за управление на проекта?

Няма специфични критерии за определяне на екипа за управление на проекта. Броят, специализацията и квалификацията на включените в екипа лица, следва да бъде съобразен със спецификата на проекта и функциите и задачите определени за всеки член на екипа.

58. Експертите, които ще участват в изпълнението на проекта, трябва ли да имат длъжностни характеристики?

Изискванията за квалификацията и опита на ръководителя на проекта и основните експерти следва да отговарят на същността и обема на дейностите по проекта Изискванията към експертния екип се посочват в т. 3 от Формуляра за кандидатстване по процедурата. Не е необходимо изготвянето на отделни длъжностни характеристики, освен ако същите не се изискват при сключване на договор съгласно българското законодателство.

59. Какви процедури предстоят за 2009?

За актуална информация относно планираните процедури посещавайте интернет страницата на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

60. Възможно ли е лесничейство да бъде партньор на НПО?

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за горите, държавните горски стопанства "са самостоятелни юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон." Като такива те са недопустим бенефициент - кандидат или партньор - по настоящата процедура за подбор на проекти. Партньори на НПО по компонент 2 на процедурата могат да бъдат:

  • Регионални инспекции за околна среда и води;
  • Регионални дирекции за горите;
  • Общински администрации;
  • Нестопански организации - регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Архив