За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

61. Мониторингът и противопожарните мерки допустим разход ли са?

Дейностите, свързани с извършване на мониторинг и дейностите, свързани с предотвратяване и контрол на пожари, са недопустими дейности по тази процедура.

62. При изграждането на информационен център, допустим разход ли е организирането на обучения?

Дейностите, свързани с организиране и провеждане на обучения са недопустими по процедурата. Разходи свързани с дейността и поддръжката на информационен център след неговото изграждане не са допустими по настоящата процедура.

63. Проучванията и анализите допустим разход ли са?

Проучванията и анализите са допустими дейности по процедурата, само като допълнителни дейности, когато такива биологични и екологични проучвания са необходими и са пряко свързани с дейностите за опазване поддържане и където е необходимо възстановяване на местообитания и/или популации на видове, за които се отнася проекта.

64. Допустими ли са разходите за експлоатация и поддръжка?

Съгласно ПМС 249/2007, разходите за експлоатация и поддръжка са недопустими.
Също така, кандидатите следва да имат предвид, че разходите за обичайните им дейности, за които имат предвидени средства в годишните си бюджети (например охрана) не могат да бъдат финансирани от оперативната програма.

65. Може ли ръководител на проекта да е лице, което не принадлежи към структурите на бенефициента?

Да, бенефициентът може да възлага всякакви дейности във връзка с организацията и управлението на одобрения за финансиране проект на външни експерти и/или консултанти.

66. De minimis клаузата отнася ли се за партньора на РИОСВ?

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за проекти с бенефициенти - представители на публична власт по компонент 2 от настоящата процедура не представлява минимална помощ и не попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година относно прилагането на членове 87 и 88 от ДЕО за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ,L379/28.12.2006).
Безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура се предоставя под формата на минимална помощ по смисъла и при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година относно прилагането на членове 87 и 88 от за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ,L379/28.12.2006), когато партньора/партньорите на кандидата - юридически лица с нестопанска цел - извършват допълнителна стопанска дейност и не са в състояние да осигурят разделяне между извършваната от тях допълнителна стопанска дейност (включително по отношение на приходите и източниците на финансиране) и дейностите, включени в проектното предложение на кандидата или не представят документ, доказващ това обстоятелство.

67. Може ли карти или снимки да се прилагат към проекта?

Да, към проектното предложение могат да се прилагат карти или снимки, в случай че те онагледяват предвижданите дейности или помагат на обосновката на необходимостта от проекта и са пряко насочени към проектното предложение. В случай, че такива материали не са включени в самия формуляр, а са приложения към него, те следва да бъдат посочени в списъка на приложенията - раздел V на формуляра за кандидатстване.

68. Разходите за информация и публичност имат ли таван в рамките на проекта?

Кандидатите и по двата компонента трябва задължително да включат в предложението си мерки за информация и публичност, за които няма паричен таван в рамките на проекта.
Кандидатът следва да има предвид, че общия размер на разходите за организация и управление на проекта, част от които са и разходите за информация и публичност, не следва да надвишават 10% от допустимите разходи на проекта.

69. Възможно ли е залесяване върху всеки тип земя и какви документи са необходими за доказване собствеността на земята?

Да, ако залесяването допринася за опазване, поддържане и където е необходимо възстановяване на местообитания и/или популации на видове. Когато се предвижда те да бъдат изпълняват на терен, който не е собственост на кандидата (изцяло или частично), се изисква изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за изпълнение на дейностите.
За дейностите по проекта кандидатът следва да представи разрешение, становище или решение от компетентен орган издадено в съответствие със законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и подзаконовите нормативни актове).

70. Как се извършва одит на проекта?

Одитът на проекта - за проекти над 100 000 лв. се извършва преди подаването на окончателния доклад по проекта от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма (неговата цел е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин). Докладът от одита се прилага към окончателния доклад по проекта.

Архив