За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

71. Има ли форма за спецификация?

Няма задължителен образец на техническа спецификация. Следва да се спазват изискванията за техническа спецификация, заложени в закона за обществените поръчки (в сила от 01.10.2004 г.; обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г.) и подзаконовите актове към него.

72. Спецификацията и КСС една и съща дейност ли е?

Не. Спецификацията е подробно описание на обекта на поръчката (строителство, доставка или услуга). Тя съдържа всички изисквания на възложителя за изпълнението на конкретната поръчка. От друга страна, КСС-то е остойностена разбивка на материалите и работите необходими за извършване на строително-монтажни работи на конкретен обект. В този смисъл КСС има само при извършване на СМР.

73. В техническата спецификация за издаване на дипляна трябва ли да бъдат описани детайлно всички изисквания по отношение на дипляната - размер, формат, цветност и т.н.? Възможно ли е допълване на тези параметри при подготовка на документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка?

Техническата спецификация трябва да съдържа подробно описание на обекта на поръчката. Изискванията следва да са максимално подробни и съобразени с наличната информация към момента на подаване на проектното предложение. В случай, че някои от параметрите зависят от изпълнението на друга дейност по проекта (например изготвяне на текст, снимки и други) и не са известни към момента на подаване на проектното предложение, те могат да се допълнят в последствие при подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка. В описанието на съответната дейност кандидатът следва изрично да посочи, че ще се допълва спецификацията.

74. Необходимо ли е да се прилага техническа спецификация за доставки или СМР?

Да, техническа спецификация се прилага за всяка дейност, която кандидатът смята да възложи на изпълнител чрез процедура за обществена поръчка или процедура за избор на изпълнител. Техническата спецификация съдържа подробно описание на обекта на поръчката и се изготвя съобразно вида на поръчката. Така например при доставка, техническата спецификация, следва да съдържа подробно описание на изискванията към доставяните стоки.

75. Възнагражденията на служители в информационен център за времето на проекта допустим разход ли са?

Възнагражденията на лица ангажирани с изпълнението или управлението на проекта са допустим разход. Техните отговорности и задачи в рамките на проекта трябва да бъдат разписани във формуляра за кандидатстване и съобразени с спецификата на предвидените дейности.

76. Може ли кандидатът да има приходи в резултат от проекта?

Съгласно Насоките за кандидатстване, «всякакви дейности от търговски характер, пряко генериращи приходи за кандидата» са недопустими. Въпреки това, ако в резултат от проекта бъде изградена инфраструктура или обект, които в последствие ще генерират приходи, същите трябва да бъдат използвани за покриване на оперативните и експлоатационни разходи. Кандидатът следва да опише подробно във формуляра какво ще прави с генерираните приходи.
В никакъв случай не може в резултат от проекта или резултатите от него да се генерира печалба за кандидата. Такава печалба следва да бъде възстановена на оперативната програма.

77. Какъв процент налични финансови средства трябва да покаже кандидата (НПО) при кандидатстване по ОПОС? Трябва ли да има налични финансови средства, отговарящи на исканата сума по проекта, като се има предвид, че програмата превежда авансово 20% от стойността на проекта?

Наличните финансови средства, които трябва да покаже кандидатът зависят от финансовия план на проекта и трябва да са достатъчно за да гарантират финансирането на дейностите във всеки един момент от изпълнението на проекта. Не е необходимо сумата на наличните средства да е равна на 100% от исканата сума по проекта, но кандидатът трябва да има предвид, че следва да представи доказателство за осигурено финансиране на разходите, които не се покриват от ОП "Околна среда 2007-2013 г." и за осигурени налични средства за покриване на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени.

78. Ако РИОСВ е партньор на НПО по компонент 2, то трябва ли да се прилагат Приложение Е и Приложение З?

Съгласно т.2.1.1.2. Изисквания за допустимост на партньорите от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура обстоятелствата по т.1 се доказват с декларация по образец (Приложение Е), тези обстоятелстване не е необходимо да се доказват или декларират от бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, каквито са РИОСВ.

Приложение З - Декларация за минимални помощи, не следва да се попълва от публични органи, каквито са РИОСВ.

79. Споразумението между партньорите в свободен текст ли трябва да бъде или има готов образец?

Няма задължителен образец на споразумение между партньори. То трябва да определя подробно и точно правата и задълженията на страните, разпределението на функциите и задачите по подготовката на проектното предложение, планирането, управлението и изпълнението на дейностите по проекта. Споразумението трябва да регламентира финансовите ангажименти на всяка една от страните, включително ясно разпределение на бюджета на проекта и безвъзмездната финансова помощ, която всеки един от партньорите се предвижда да получи. При подготовката и подписването на споразумението следва да се има предвид, че разплащанията в рамките на проекта се извършват от Договарящия орган само по сметката, посочена в договора за безвъзмездна финансова помощ. В случай че споразумението между кандидата и партньорите противоречи на условията на насоките за кандидатстване по процедурата или общите условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (съответно заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), Договарящият орган може да поиска от кандидата да промени условията на споразумението.

80. В Указанията е записано, че инфраструктурни дейности се извършват само на територия - публична собственост и на обекти и съоръжения - публична собственост. Може ли да се заложат средства за ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ - частна собственост, върху която ще трябва да се извършат инфраструктурни дейности? Какъв документ трябва да се представи в този случай - писмено съгласие на частното лице за продажба на имота за нуждите на проекта или документ за съгласие за извършване на инфраструктурни дейности на територията на частния имот?

Съгласно чл. 7 на Постановление № 249 на Министерския съвет от 17 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и насоките за разходите свързани с придобиването на земя, са допустими в случай че:
1. са пряко свързани с целите на проекта;
2. не надвишават 10% от допустимите разходи;
3. има оценка, издадена от независим лицензиран оценител, която потвърждава, че цената на придобиване на земята не надвишава пазарната цена;
4. закупуваната земя не е за земеделски цели;
5. след приключването на проекта земята не остава за ползване от горския фонд или за земеделски цели;
6. земята е придобита от държавна институция или публичен орган.

В случай, че в проекта се предвижда публичен орган да закупи земя от частен собственик, на която след това да се изпълняват инфраструктурни дейности, кандидатът следва да представи предварителен договор за закупуване на земята. Посочените документи трябва да бъдат нотариално заверени.

Архив