За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

81. Какво се има предвид под "Кандидатът е представил документ/документи, удостоверяващи достатъчно налични средства за плащане на текущите разходи по проекта, съгласно финансовия план, преди те да бъдат възстановени по ОПОС. Моля да поясните какъв е този финансов план. Трябва ли да има разработен такъв и какво точно трябва да представлява на етап кандидатстване по програмата?

Финансовият план на проекта, който кандидатът трябва да разработи, следва да се представи при кандидатстване, във формата по образец Б.1. "Разпределение на разходите по проекта за периода на изпълнение" към насоките за кандидатстване. Той представя плана за извършване на плащания по отделните дейности, заложени в проекта за целия период на изпълнението му.

82. Ако РИОСВ е партньор на НПО трябва ли да представя следните съпътстващи документи, трябва ли бюджетно предприятие да представя Удостоверение за актуално състояние към съпътстващите документи? И какви документи, доказващи, че стопанската и нестопанската дейност са ясно разделени?

Документ

РИОСВ

ДНП

ДПП

РДГ

Община

НПО

Копие от съдебно решение за регистрация или съответните учредителни документи

Неприло
жимо

Неприло
жимо

Неприло
жимо

Неприло
жимо

Неприло
жимо

ДА

Удостоверение за актуално състояние на кандидата и партньорите, издадено не по-рано от 90 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения

Неприло
жимо

Неприло
жимо

Неприло
жимо

Неприло
жимо

Неприло
жимо

ДА

Копие от регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Копие от регистрация по ЗДДС (ако има)

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Удостоверение/я от НАП, удостоверяващо липсата на осигурителни и данъчни задължения

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

Годишен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата и партньорите за последните 3 (три) години

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Документи, доказващи, че стопанската и нестопанската дейност са ясно разделени

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

83. Допустимо ли е да се залагат разходи по ОПОС за извършване на ОВОС?

Да разходите за извършване на ОВОС са допустими разходи по процедурата в случай, че са пряко свързани с дейностите и целите по проекта.

84. Национална агенция за граждански и стопански инициативи /НАГСИ/ е нестопанска организация - регистрирана по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Подготвяме проектопредложение по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", Компонент 2: Изпълнение на дейности извън резервати и паркове - Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура реконструкция/ оборудване на посетителски информационни центрове. НАГСИ разполага със сграда в гр. Сапарева баня, предоставена за безвъзмездно ползване за период от 10 години, която е изградена на етап груб строеж и бихме искали да реконструираме и оборудваме тази сграда, като я превърнем в посетителски информационен и образователен център. Тъй като в насоките за кандидатстване по програмата не е посочено изрично, необходимо ли е да се представят скици, проекти и други документи, отнасящи се до реконструкцията на сградата?

В насоките за кандидатстване изрично е указано, че когато се предвижда извършването на строително-монтажни работи, кандидатът следва да представи количествено стойностна сметка за тях. В случай, че кандидатът разполага със скици, проекти и други документи свързани с предвидените СМР, той следва да представи и тях.

85. Допустимо ли е бенефициенти или партньори по проекти да са организации в рамките на ЕС извън България? Ако това е възможно, по какви правила трябва да се формират и представят консорциумите между български и външни партньори/ бенефициенти в проекто-предложенията?

Кандидати или партньори по настоящата процедура могат да бъдат нестопански организации - регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Партньорството при кандидатстване и изпълнение на проектните предложение се осъществява със сключване на споразумение между партньорите съгласно насоките за кандидатстване.

86. Възможно ли е неправителствена организация да кандидатства за извършване на лесокултурни дейности на територията на ПП "Странджа"?

Не, не е възможно. По компонент 1: "Изпълнение на дейности в резервати и паркове" на настоящата процедура допустими кандидати са Регионални инспекции за околна среда и води, Дирекции на национални паркове и Дирекции на природни паркове. Допустими партньори на горепосочените кандидати по компонент 1 са Регионални инспекции за околна среда и води, Регионални дирекции на горите и Общински администрации.

87. Предвид табличния вид на формуляра, под стандартна страница се разбира текст от 1800 знака, нанесен в съответното каре в таблицата или част от попълнения формуляр, разположена върху една страница.

Под една стандартна страница се разбира 1800 знака нанесени в съответното поле на таблицата.

88. Проектът ни е за изпълнение на план за действие. Основното му ударение ще бъде в Родопите, но дейности ще има на практика на територията на цялата страна. Какво да попълним в графите: (въпросът продължава)

(продължение)

  • Общини
  • Населени места
Възможно ли е да се запише територията на цялата страна без териториите на резервати и паркове?
В случай, че проектът се изпълнява на територията на повече от една община и/или населено място или на територията на цялата страна, може:
1. да изброите общините и/или населените места където ще се изпълняват дейности;

2. да посочите "територията на цялата страна без териториите на резервати и паркове".

89. Ако проектът е от няколко партньора на чие име ще се вземат фактурите - на името на водещата организация или всеки от партньорите ще си взема на негово име. Във вторият случай как ще се води общото счетоводство? РИОСВ ни е партньор по проекта. Кой ще наеме неговите служители да работят по проекта? Ние или те?

Разходите направени от партньорите по настоящата процедура са допустими, както са допустими разходите на водещата организация. Следователно всеки партньор може да прави разходи на свое име и да иска тяхното възстановяване за сметка на проекта. Финансовите взаимоотношения между партньорите се уреждат в споразумението за партньорство, включително начините на разплащане между партньорите и разпределение на бюджета, т.е. каква част от безвъзмездната финансова помощ ще разходва всеки партньор.

90. Какво е определението за външен експерт или консултант и за служител. В случай, че се ползва определение по даден нормативен акт, то бихте ли ни го цитирали за да се запознаем?

Служител е лице назначено на служебно правоотношение, трудов договор или друг вид дългосрочно трудово-правно взаимоотношение с организацията (кандидати или партньор), което не се определя от настоящия проект. Външен консултант/експерт са всички лица, които изпълняват краткосрочни ангажименти за организацията, както и юридически лица изпълняващи консултантски / експертни услуги във връзка с изпълнениет на проекта.

Архив