За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000екв.ж.

1. Допустимо ли е кандидатстването за финансиране по новата процедура за подбор на проекти, при положение, че общината е кандидатствала с друг проект по някоя от предходните процедури, а именно: BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС или BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води по ОПОС?

Да, може. Кандидатът е длъжен да посочи във формуляра за кандидатстване, за кои дейности от проектното си предложение е кандидатствал вече за финансиране и по какви програми/процедури, вкл. тези на ОПОС. В случай че кандидатът получи одобрени за финансиране в хода на процедурата за кандидатстване или оценка по настоящата процедура, то той е длъжен да уведоми незабавно УО/оценителната комисия за кои дейности от проектното предложение е получил финансиране и от къде. Разбира се трябва да се съблюдават указанията за изчисляване на финансови анализи и анализ ползи и разходи, съгласно насоките за кандидатстване.

2. Допустим бенефициент ли е район от Столична община с над 10 000 екв. жители, по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.?

Допустими бенефициенти по настоящата процедура за подбор на проект са общински администрации, в които се намират агломерации с над 10 000 е.ж. Проектното предложение може да бъде подадено от район от община стига да е надлежно подписано и оторизирано съгласно вътрешната структура на конкретната администрация.
Кандидатът, който подава проектно предложение само за част от населено място, следва да има предвид, че по настоящата процедура са допустими проекти за осигуряване на самостоятелно пречистване на една агломерация с над 10 000 е.ж. Тази агломерация:

 • или трябва да е посочена в Приложение I към насоките като самостоятелна агломерация
 • или кандидатът трябва да докаже чрез идеен проект одобрен по реда на ЗУТ:

  i. че това е самостоятелна агломерация
  ii. че тя е с над 10 000 е.ж.

Същевременно нека напомним, че съгласно § 1 т. 1 от Допълнителните разпоредби към Наредба No 6 от 09.11.2000 г. за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.), агломерация е: "Територия, в която населението и/или икономическите дейности са достатъчно концентрирани, за да бъдат отпадъчните води от населеното място събирани и отвеждани в селищна пречиствателна станция.

3. Разходите за наемане на външен консултант, който да разработи проектното предложение по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж. считат ли се за признати разходи?

Разходите за външен консултант за разработване на проектното предложение се считат за разходи за подготовка на инвестиционния проект и като такива са допустими за финансиране в рамките на настоящата процедура. Те са част от разходите за техническа помощ. В тази връзка кандидатите трябва да имат предвид, че всички разходи за техническа помощ (вкл. строителен надзор, предпроектни проучвания, проектиране и др.) не могат да надвишават 10% от общата стойност на проекта.

4. Възможно ли е депозирането на проектни предложения за населени места в градски агломерационни ареали по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.?

По настоящата процедура е допустимо подаването на проектни предложения, които се отнасят само за агломерации над 10 000 екв. ж. независимо от тяхното географско положение в или извън градски агломерационни ареали.

5. В Насоките за кандидатстване е записано "проектни предложения на обща стойност под 25 млн. евро" (и съответно над 25 млн. евро) - какво се има предвид: 25 млн. евро с включено ДДС, или без ДДС?

Когато се говори за големи проекти над 25 млн. евро и съответно проектите под тази граница, се има предвид 25 млн. евро БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС.

6. Има ли разграничения във вида канализации, които финансира Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."? Възможно ли е да се кандидатства за изграждане само на смесена канализация или само на битова?

По оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." може да се кандидатства за изграждане на смесена канализация (за битови отпадъчни води и дъждовни води), както и само за изграждане на канализация за битови води и само за дъждовни води.

7. Относно открита процедура за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж. има ли минимална сума, за която може да се кандидатства?

По откритата процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж. НЯМА минимална сума, за която може да се кандидатства.

8. Въпрос относно публикуваното "Ръководство за подготовка на проекти в сектор "води" по ОП Околна среда 2007-2013". По-конкретно т.5.3. Прединвестицинно проучване и Приложение А "Примерно съдържание на Прединвестицинно проучване" към Ръководството. Видно е, че между двете описания на точките има разминаване. Като начало в т.5.3.1 на стр.32 са описани указания относно "Преглед на съществуващото положение" включващо: (въпросът продължава)

(продължение)

 • Характеристика на територията;
 • Характер и обхват на проблемите с околната среда;
 • Правни проблеми;
 • Публична информация и участие на обществеността;
 • Финансови и икономически аспекти,

докато на стр. 65, в началните точки на Приложение А е описано:

1Д. Местоположение на проекта

1Д.1. Географско местоположение

1Д.2. Бенефициент на проекта

1Д.3. Конкретни места на разположение на проекта

1Д.4. Демографско положение в региона

Въпросът е: Коя от посочените две подредби би трябвало да се вземе предвид при оформянето на прединвестиционното проучване?

В случай, че глава 5 на "Ръководство за подготовка на проекти в сектор "води" по ОП "Околна среда 2007-2013" бъде прочетена внимателно, ще се установи, че между т. 5.3.1 и анекс А на същия документ няма разминаване, тъй като т. 5.3.1 описва логиката на анализа на т.1 Д от приложение А.

9. Във връзка с текущата процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000екв.ж. допустимо ли е закупуването на оборудване за тестване и мониторинг качеството на водата в ПСПВ?

Да, ако оборудването е свързано с експлоатацията на станцията.

10. Може ли да се сключват споразумения за асоциирано партньорство с различни партньори за различните етапи на проектния цикъл? Например, с консултант за предпроектната подготовка и със строител за изпълнението, като се спазят всички останали изисквания в Насоките за кандидатстване?

Споразумение за асоциирано партньорство може да се сключва. Разходите на асоциираните партньори не са допустими за възстановяване по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." За изпълнение на самото проектно предложение е валидно описаното в т. 2.2.1 "Допустимост на кандидата и партньорите", стр. 13 "Изпълнители".

Архив