За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000екв.ж.

11. Община Ямбол е бенефициент по ИСПА проект "Техническа помощ за подготовка на проекти от водния сектор - група Б - Велико Търново, Кърджали, Перник, Видин, Пловдив, Добрич и Ямбол" - EUROPE AID/120187/D/SED/BG. Общата цел на тази програма за техническа помощ е да подготви Експертен план и Дългосрочна инвестиционна програма на основата на цялостно проучване на водния цикъл. (въпросът продължава)

(продължение)

До настоящия момент има изготвен предварителeн доклад на консултанта по проекта. По отношение на община Ямбол дейностите по проекта ще бъдат извършени както следва:

  1. Изготвяне на Генерален (Мастер) план
  • Събиране на данни и преглед на липсваща информация - до края на Юни 2008 год.
  • Измерване на водоснабдителни и канализационни мрежи - до края на Август 2008 год.
  • Диагностична оценка на водоснабдителната инфраструктура, включително изработване на хидравличен модел на мрежите -до края на Февруари 2009 год.
  • Мастер план - до средата на Ноември 2008 год.
  • Дългосрочен план за развитие - Април 2009 год.
  1. Финансова и оперативна оценка на ВиК - завършена
  2. Окончателен доклад - Юли 2009 год.

Същинското техническо обследване се предвижда да започне след окончателния доклад и това ще доведе до извънредно забавяне на изпълнението на ангажиментите за изграждане на ПСОВ.

Предвид участието ни в проект "Техническа помощ за подготовка на проекти от водния сектор - група Б - Велико Търново, Кърджали, Перник, Видин, Пловдив, Добрич и Ямбол" - EUROPE AID/120187/D/SED/BG, допустими ли сме за участие по Оперативна програма "Околна Среда", Приоритетна ос 1, процедура " Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж."

Т 2.2. Допустими дейности, т. 2.2.2.2 Степен на готовност на проектното предложение и т. 2.2.2.6 Брой предложения на кандидат/партньор от Насоките за кандидатстване поставят изискванията за кандидатстване по настоящата процедура. Следва да се имат предвид и разпоредбите на ПМС 249/2007г. за допустими разходи по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.", с особено внимание върху изискванията на чл.2

12. Съгласно Насоките за кандидатстване на стр.16 в т.2.2.2.2 Степен на готовност на проектното предложение е записано, че задължително към проектното предложение се прилага подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи т.1,2,3,6,7,8 и 9 на чл.9 от Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Съгласно Ръководство за подготовка на проекти в сектор"Води" прединвестиционното проучване има различно съдържание от това в Наредба №4. При подготовката на проекта ни кой от двата документа трябва да вземем под внимание за изготвяне на прединвестиционно проучване Ръководството или Наредба №4?

Посоченото в Насоките за кандидатстване е изискване, което е необходимо да се вземе предвид като съдържание при обобщаването на информацията в прединвестиционното проучване съгласно Ръководството за подготовка на проекти в сектор "Води".

13. Въпросът ми е свързан с подготвянето на проектно предложение по схема BG161PO005/08/1.10/02/04: Допустимо ли е за финансиране по настоящата схема дълбоководно заустване в Черно море на дъждовни води?

Да, при условие че е осигурена канализационна система за пречистването на битовите отпадъчни води или проектното предложение предвижда и изграждането на необходимата канализационна система за пречистване на битови отпадъчни води.

14. Има ли максимална сума за безвъзмездна финансова помощ по един проект, за която може да се кандидатства?

Не. Трябва да се съблюдават указанията и методиките за изчисляване на финансовия
недостиг и правилата в законодателството за държавните помощи.

15. Проведена е процедура по ЗОП през 2007г. за възлагане на изпълнението строителството на обект, който ще бъде включен в проектното предложение, сключен е договор с изпълнител и реалното изпълнение на строителните работи по проекта е започнало. Осигурено е финансиране за I етап на проекта. Финансирането на Етап II ще се осъществи по линия на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", в случай че бенефициента получи финансиране. Преди подаване на проектното предложение, поради промяна в условията по договора, отнасящи се до цени и количества за Етап II се подписва Анекс в съответствие със ЗОП и действащата нормативна база в РБългария. Актуализираната стойност ще бъде ли допустима за финансиране от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."

Страница 13 от Насоките за кандидатстване, Раздел "Изпълнители" дава разяснения на поставения въпрос.

16. Много често водопровода като съоръжение е собственост на ВИК, а свързаните с водопреносната мрежа терени са собственост на общината. В този смисъл, ако отвеждащият колектор или канализационните съоръжения са собственост на ВИК, и същевременно терените/трасетата на същите са собственост на общината възможно ли е общината да кандидатства за реконструкция и рехабилитация на канализацията по ОПОС?

Допустими кандидати/бенефициенти по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са единствено общински администрации в Република България, съответно дейностите, които ще бъдат подпомагани са насочени към изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна и водоснабдителна инфраструктура - публична общинска собственост. Модернизацията на инфраструктура, собственост на ВиК биха представлявали "трансфер на държавни средства" и биха предоставили "икономическо предимство", подпомагайки ВиК, което е недопустимо съгласно чл. 87 от Договора за създаване на ЕО.

17. Община желае да предприеме стъпки за закупуване на приватизирана от частно /юридическо лице пречиствателна станция за отпадъчни води и в последствие да кандидатства по ОПОС. Тази станция има механично и биологично стъпало за пречистване и евентуално общината би искала да модернизира станцията /т.ч. утайково стопанство/ и подобри пречиствателните процеси по ОПОС. Въпросът е разходите по закупуване на 1/тази земя и 2/тези съоръжения - възстановими разходи ли са? Възможно ли е кандидатстване от страна на общината за реконструкция и модернизация на същата?

В т. 2.2.3 от Насоките за кандидатстване по процедурата са описани детайлно допустимите за финансиране разходи, както и недопустимите разходи. Разходи, свързани с покупката на недвижим имот заедно с прилежащите към него сгради, се считат за допустими при определени условия. Разходите за закупуване на оборудване "втора употреба", обаче, са недопустими разходи.

Следователно общината НЕ може да кандидатства за финансиране закупуването на пречиствателна станция, тъй като не е възможно земята и недвижимата собственост да се отделят от съоръженията в нея.

Общината може да кандидатства с проект за реконструкция и модернизация на пречиствателната станция, ако тя е публична общинска собственост.

18. В т. 2.4.2. от Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи е описано, че при изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост, всички позиции, които не водят до възникването на парични разходи, следва да се изключат. Това се отнася и за амортизационните отчисления. Въпрос: Тъй като при изграждане на ПСОВ оборудването се амортизира за срок от 15 години и при изчисляването на паричните потоци следва да се предвидят разходи за обновяване на оборудването след съответния период, то необходимо ли е амортизацията да се включва един път в приходната част и втори път в разходната част на паричните потоци?

Съгласно цитираната т. 2.4.2. от Ръководството за анализ на инвестиционни проекти амортизацията, тъй като не представлява реално плащане в брой следва да се изключи от паричните потоци. Разходите за обновяване на инвестицията са разходи за ре-инвестиция, които не се отразяват като амортизация при финансовия анализ.

19. Тъй като проектът предвижда изграждане на канализация и ПСОВ (без водоснабдителни съоръжения), то при изчисляване на паричните потоци следва ли да се взимат предвид приходите от водоснабдяване, или само тези за отвеждане и пречистване на отпадъчните води?

Изчисляването на финансовите и икономически индикатори за изпълнение трябва да се извърши чрез техниката на присъщите нетни ползи, която взема предвид разликата в разходите и приходите при сценарий с проекта и сценарий без проекта.

20. По обявената процедура е допустимо кандидатстването за 100% грант. В този случай, при изготвяне на финансовия анализ, необходимо ли е сумата на безвъзмездната помощ да се разделя в отделни позиции - от Кохезионния фонд и от националния бюджет?

Финансирането от Кохезионния фонд и националното съфинансиране следва да се третират еднакво - като безвъзмездна финансова помощ.

Архив