За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000екв.ж.

21. В т. 2.4.3. Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи е описано, че при определяне на това, дали проектът генерира приходи или не се взимат под внимание приходите, които постъпват у притежателя на инфраструктурата. Въпрос: Тъй като община кандидатства с проекта и бъдещите съоръжения ще бъдат нейна собственост, но техен оператор ще бъде ВиК - дружество (реално приходите ще постъпват във ВиК-то), то в този случай счита ли се, че проектът генерира приходи или не?

Съгласно Указания на COCOF по чл. 55 от Регламент (ЕК) No 1083/2006: проекти генериращи приходи COCOF 07/0074/01-EN (стр. 6 от Информация към Указанията): "…когато собственикът и операторът не са едно и също лице, като цяло трябва да се извърши консолидиран финансов анализ. Това трябва да се предприеме, за да се оцени действителната доходност на инвестицията, независимо от паричните потоци между инвеститорите и операторите."

Следва да се имат предвид и правилата за държавни помощи. Инфраструктурата не може да бъде предоставяна безвъзмездно на оператор, тъй като това би било държавна помощ. т.е. не може да не генерират приходи за собственика.

22. Каква е разликата между партньор и асоцииран партньор? И необходимо ли е партньора да е заверил с вярно с оригинала документите,които прикрепяме към проектното предложение?

Разликата между партньор и асоцииран партньор е описана в т. 2.2.1 от Насоките за кандидатстване по процедурата. Всички документи, представени като част от проектното предложение, следва да бъдат заверени с "вярно с оригинала", когато не подлежат на друга форма на заверка (нотариална и др.) съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата.

23. Влизаме ли в противоречие, ако: (въпросът продължава)

(продължение)

  • Кандидатстваме с идеен проект с окрупнени цени за СМР по процедура "подобряване развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж." с референтен номер BG161O005/08/1.10/02/04 и
  • имаме одобрен проект за финансиране по процедура BGO000/08/1.3/01/01 "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."?

Към момента на одобрение на проектното предложение за СМР техническият проект ще бъде готов.

Не. Вж. въпрос № 1 и отговора му по настоящата процедура

24. Считате ли, че съществува формална пречка община Златоград да представи за финансиране в рамките на процедура за подбор на проекти BGO005/08/1.10/02/04 инвестиционен проект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) - гр. Златоград", след като проектно предложение за подготовка на горепосочения инвестиционен проект е в процес на оценка в рамките на процедура BG161O005/08/1.3/01/01 "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."?

Не. Виж въпрос и отговор 1 по настоящата процедура. В допълнение оценката на проектни предложения по процедура BG161O005/08/1.3/01/01 приключи. Във финансовият анализ на инвестционния проект по процедура BGO005/08/1.10/02/04 е необходимо да бъде взет предвид и размерът на одобрените и усвоени/или в процес на усвояване средства и по предходната процедура.

25. С оглед на напредналия стадий при изпълнението на дейностите, предвидени в проекта за техническа помощ и в случай, че проектът за техническа помощ бъде одобрен за финансиране най-вероятно няма да има възможност да оползотворим част от предвидените разходи, а именно разходи за организация и управление на проекта за техническа помощ и разходи за информация и публичност. Следва да се има предвид, че тези разходи са предвидени за период от на изпълнение на проекта в рамките на шест месеца след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. С оглед на факта, че бенефициентът не може да популяризира приноса на ЕС за определен проект преди да е ясно дали този проект получава финансиране от програмата или да възлага дейности за организация и управление, без да е ясно дали проектът реално ще се изпълнява. Как според Министерство на околната среда и водите, ще се извърши третирането на тези разходи в случай, че проектът за техническа помощ бъде одобрен и част от дейностите, респективно разходите по организация и управление и осигуряване на информация и публичност реално няма да бъдат необходими?

В случай, че проектното предложение по техническа помощ е одобрено, дейности за информация и публичност трябва да бъдат изпълнени съгласно изискванията на Раздел ІІ. Технически характеристити на мерките за информация и публичност. Мерките за информация и публичност са задължителни за всички бенефициенти, в случай че бъде сключен договор. В случай, че предивдените в договора дейности не бъдат реализирани, разходите, предвидени в бюджета, няма да бъдат изплатени на бенефициента. Следва да се има предвид, че на бенефициента ще бъдат възстановени такава част от средствата, каквато реално е изразходвал (до максималния одобрен размер) за изпълнението на дейностите, заложени в договора, в случай, че те се отнасят за разходи, предвидени в одобрения бюджет.

26. Допустими ли са посочените с. Стражец и Гецово по обявената процедура BGO005/08/1.10/02/04, които са посочени в индикативния списък с населени места от 2 000 до 10 000 е.ж. в Ръководството за подготовка на проекти в сектор "Води"?

Настоящата процедура се отнася за дейности в агломерации с над 10 000 е.ж. включени в Приложение I към насоките за кандидатстване. Съгласно насоките за кандидатстване в случай, че дадена агломерация не е включена в Приложение I, общината би могла да подаде проектно предложение по процедурата, ако докаже наличието на над 10 000 е.ж. с одобрен идеен проект. Когато агломерацията включва повече от едно населено място, е необходимо поне едно от тях да попада в обхвата на ОПОС и да бъде представен одобрен идеен проект, който разглежда и двете възможности - на съвместно пречистване и на пречистване на всяко населено място поотделно - и да доказва че от технико-икономическа гледна точка съвместното пречистване е по-изгодно.

27. Кога се очаква да стартира процедура за населени места с от 2 000 до 10 000 е.ж.?

Информация за планираните процедури може да бъде намерена в индикативната годишна работна програма, публикувана на страницата на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". При необходимост и след направен анализ, Управляващия орган може да обявява и извънредни процедури с цел подобряване на усвояемостта на средствата и подпомагане на готовите проекти. В тази връзка, насърчаваме потенциалните бенефициенти да поддържат проектна готовност. Разходи, свързани с дейности по одобрени за финансиране проекти по процедура за подбор на проекти, извършени преди сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране, в случай че отговарят на общите условия за допустимост по чл. 2 на Постановление № 249 на Министерския съвет от 17 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз (обн. ДВ. бр.86 от 26 октомври 2007 г.) и специфичните условия за допустимост на разходите по конкретната процедура.

28. Предвид това, че общината Х е спечелила проект за техническа помощ в сектор "Води", тоест документацията с която се кандидатства по настоящата процедура ще бъде платена от вече одобрения проект, следва ли, че: в т. Г 1. "График за осъществяване на проекта" и последващите точки - примерно: 1. Прединвестицинно проучване: 2. Финансови и икономически анализи: 3. Оценка на въздействието върху околната среда: 4. Преценка от необходимостта за ОВОС 5. Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 6. Преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на план/програма/проект или инвестиционно предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 7. Издаване на комплексно разрешително (ако се изисква): 8. Издаване на разрешителни по Закона за водите (ако се изискват): 9. Проектиране: Да се попълни като - Неприложимо.

Във формуляра за кандидатстване по процедурата за инфраструктура следва да се попълни графикa за изпълнение на проекта като цяло, включително горепосочените дейности, независимо, че те ще бъдат финансирани по одобрен проект за техническа помощ. Графикът следва да съответства на посочения в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с МОСВ.

29. Към цялостното управление на водния цикъл на населеното място (ПСОВ, канализация, водопровод), допустима дейност ли е отводняването на селото от високи подпочвени води, за което Общината има работни проекти, минали съгласувателен режим?

Да, отводняване на селото от високи подпочвени води е допустима дейност, в случай че е част от проект за изграждане/реконструкция на канализaционна мрежа и /или ПСОВ.

30. Проектното предложение е за изграждане на два колектора които да отведат отпадъчните води на с.Бистрица (което е над 2000 еж и е избираемо по ОПОС) в градската ПСОВ на община Дупница. Тъй като става дума за включване на отпадъчни води от с. Бистрица към цялостната градска канализационна система, възможно ли е кандидатстване за предоставяне на финансиране по "BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж."? Проектът отнася ли се за агломерацията Бистрица (която е под 10 000 еж) или за агломерацията Дупница (която е над 10 000 е.ж. и е избираема)?

Възможно е кандидатстване по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 при положение, че има одобрен идеен проект за ПСОВ, който е разгледал възможностите за отделно и съвместно пречистване на отпадни води на двете населени места и доказва че от технико- икономическа гледна точка е обосновано съвместното пречистване на двете населени места (довеждането на отпадните води от с. Бистрица в ПСОВ на гр. Дупница). Необходимо е ПСОВ, в която се предвижда да се заустят колекторите да има достатъчен капацитет да поеме допълнителното натоварване.

Архив