За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000екв.ж.

31. Какви разрешителни или решения в съответствие с националното законодателство е възможно да бъдат представени на етап "в процедура"?

Възможно е да бъдат представени на етап "в процедура" разрешителни и решения, като се прилагат съответните доказателствени документи за заявена процедура, с изключение на необходимите решения/преценки/становища свързани с ОВОС, екологична оценка и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000. Последните задължително трябва да бъдат представени с проектното предложение при кандидатстване.

32. Нямаме възможност идейния проект да Ви представим в оригинал, поради това, че притежаваме един екземпляр от него. Ако предоставим копие заверено с вярно с оригинала, ще бъде ли приет като оригинал?

Да, в пакета от оригинални документи могат да бъдат включени копия на документите, заверени «вярно с оригинала». Следва да се има предвид, че проектното предложение и документите, които кандидатът представя заедно с него не се връщат на кандидата, независмо от резултата от оценката.

33. По процедурата за "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж." имаме въпрос относно възстановяването на разходи от програмата свързани с придобиването на собственост върху незастроена земя с цел изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Община Свиленград в момента е в процедура по придобиване правото на собственост върху земята. За тази цел е стартирала процедура по отчуждаване на имотите по ЗОС. В тази връзка бихме искали да попитаме третира ли се като възстановим разход придобиването на земя чрез процедура по отчуждаване?

Разходите за придобиване на земя са възстановими по настоящата процедура при спазване условията на чл. 7, ал. 1, т. 1-7 от Постановление № 249 на Министерския съвет от 17 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз (ПМС 249/2007, обн. ДВ. бр.86 от 26 октомври 2007 г.).
"1. наличие на пряка връзка между целите на проекта и покупката на земята;
2. стойността на закупената земя не може да е в размер, по-голям от 10 на сто от общите допустими разходи по съответния проект;
3. наличие на оценка, издадена от независим лицензиран оценител, която потвърждава, че цената на придобиване на земята не надвишава пазарната цена;
4. земята не е за земеделски цели;
5. след приключването на проекта земята не остава за ползване от горския фонд или за земеделски цели;
6. земята е придобита от държавна институция или публичен орган."

34. Кой или кои са техническите документи за доказване степента на готовност на проекта (предпроектно проучване, идеен, технически, работен проект), които задължително трябва да бъдат приложени към проектното предложение?

Съгласно т. 2.2.2.2 от Насоките за кандидатстване, "Степен на готовност на проектното предложение", задължително към проектното предложение се прилага подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г. Идеен, технически или работен проект се прилагат, в случай че такива са налични и разработването на тези документи е допустима дейност по процедурата.

35. Столична община (СО) подготвя проектно предложение за кандидатстване по Процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.", Референтен № BG161РО005/08/1.10/02/04. В тази връзка Ви молим да ни отговорите и коментирате поставените от нас въпроси: Предмет на предложението са два инвестиционни проекта, чиито обекти са разположени в два района на СО. Обектите ще се изграждат по едно и също време, но ще се обявят като отделни строителни тръжни процедури. Необходимо ли е изготвянето на два отделни Финансово-икономически анализа към Формуляра за кандидатстване или Финансовите анализи на двата обекта трябва да се обединят в един? Задължително ли е да има изработено и да се приложи прединвестиционно проучване, ако вече има изработени идеен и/или технически и/или работен проекти - последващи и детайлизиращи предходните фази на проекта, във връзка с действащата нормативна уредба по ЗУТ?

Изисква се един Анализ на разходите и ползите (за проекти над 5 млн. евро без ДДС) или финансов анализ с анализ на риска (за проекти под 5 млн. евро без ДДС) за цялото проектно предложение. Задължително към проектното предложение се прилага подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на чл.9 от Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г. Това изискване е задължително, независимо дали кандидатът разполага с идеен, технически или работен проект.

36. Общината ще кандидатства с проект в сектор "води". Възможно ли е теренът, отреден за ПСОВ да бъде с акт за собственост - частна общинска собственост?

Да, възможно е теренът, отреден за ПСОВ да бъде с акт за собственост - частна общинска собственост.

37. Съгласно Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК от 2002 г., финансовият анализ на инвестиционните проекти се извършва в следната последователност: (въпросът продължава)

(продължение)

  • Определяне на общия размер на инвестиционните разходи за проекта;
  • Определяне на общия размер на оперативните разходи и приходи от проекта;
  • Определяне на финансовата нетна настояща стойност и финансовата вътрешна норма на възвръщаемост върху инвестицията FNPV(C) и FIRR(C);
  • Определяне на финансовия дефицит, размерът на безвъзмездна финансова помощ от ЕС и източниците на финансиране на проекта;
  • Определяне на финансовата устойчивост на инвестицията;
  • Определяне на финансовата нетна настояща стойност и финансовата вътрешна норма на възвръщаемост върху националния капитал FNPV(K) и FIRR(К).
При определяне на финансовата нетна настояща стойност и финансовата вътрешна норма на възвръщаемост върху собствения капитал в източниците на финансиране на инвестиционните разходи се вземат предвид всички източници на финансиране, с изключение на финансовата помощ от ЕС. Това означава, че в източниците на финансиране се предвиждат националното публично съ-финансиране (финансирането от държавния бюджет в размер на 20% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ за проекта), общинското съ-финансиране и други потенциални източници за конкретния проект. В случай, че конкретният проект генерира нисък размер нетни приходи и съответно размерът на финансовия дефицит е висок, показателят FNPV(K) би могъл да се окаже с отрицателна стойност, а FIRR(К) - по-нисък от 5%.
В съответствие с методологията за анализ "разходи-ползи" получаването на показател FNPV(K) с отрицателна стойност, а FIRR(К) - по-нисък от 5% не е мотив за отхвърляне на проект от финансиране, в случай, че той е финансово устойчив. Основанията за това твърдение са представени съответно на стр. 27 и 107 от английския текст на Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК от 2002 г.
От горепосоченото може да се направи извод, че в случай, че даден проект показва отрицателна стойност на показателя FNPV(K) и стойност под 5% на показателя FIRR(К), следва да се провери неговата финансова устойчивост, с оглед преценка дали той следва да се финансира със средства от ЕС. Т.е., в случай, че проектът е финансово устойчив за целия референтен период, той може да бъде финансиран със средства от ЕС.
В същото време, ако съ-финансирането то страна на държавния бюджет се приема като част от безвъзмездната финансова помощ от ЕС и стойностите на FNPV(K) и FIRR(К) се изчисляват не върху целия размер на националния капитал, а само върху общинското финансиране и другите източници на финансиране, биха се получили задоволителни показатели за финансово изпълнение на проекта. Считаме, че такъв подход до голяма степен логичен, с оглед на факта, че финансирането от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС в рамките на оперативните програми изисква задължително съответен процент национално съ-финансиране.
Във връзка с изложеното дотук, бихме искали да получим становището на УО на ОП "Околна среда 2007-2013 г." по следния въпрос:

1. Основание за отхвърляне на проект ли са стойности на FNPV(K)<0 и FIRR(К)<5%; 2. Възможно ли е да се пресмятат стойностите на FNPV(K) и FIRR(К) не върху целия размер на националния капитал, а само върху общинското финансиране и другите източници на финансиране, т.е. възможно ли е съ-финансирането то страна на държавния бюджет да се приема като част от безвъзмездната финансова помощ от ЕС?

Определянето на показателите нетна настояща стойност на собствения капитал FNPV(K) и норма на възвращаемост на собствения капитал FRR(K) е последната стъпка при финансовата оценка на инвестицията. Целта на изчислението е да се разгледат резултатите от проекта от гледна точка на вложените национални средства - публични и/или частни.
За да се постигне това, следва се разглеждат всички средства извън безвъзмездната помощ от ЕС - национално публично съфинансиране, собствени средства на кандидата, други средства от частни инвеститори, вноски по кредити (ако има такива) и др.
При изчисляване на финансовите индикатори на собствения капитал, трябва да се има предвид, че националното публично съфинансиране може да не е в пълния възможен размер от 20% в зависимост от изчисления в предходните стъпки на анализа финансов дефицит.
Възможно е показателят FNPV(K) да бъде по-малък от 0, както и FRR(K) да бъде по-малък от избрания процент на дисконтиране при финансиране на проекта с публични средства и така изчислените индикатори няма да доведат до отхвърляне на проектното предложение. Положителни стойности на NPV(K) и FRR(K)>процента на дисконтиране следва да се считат за задължителни единствено ако националното съфинансиране на проекта идва единствено от частни източници, които търсят за себе си определена норма на възвращаемост.

Във всички случаи, независимо от стойностите на FNPV(K) и FRR(K), би трябвало да се направи и проверка на финансовата устойчивост на проекта, която да се демонстрира за целия референтен период.

38. Възможно ли е оттегляне, промяна и допълване на проектни предложения по процедурата?

Оттегляне, промяна и допълване на проектни предложения

До изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли проектното си предложение. За целта, кандидатът подава заявление, в което посочва регистрационния номер на проектното предложение.
В случай, че кандидатът е поддал заявлението за оттегляне, той може да получи, неразпечатаното си проектно предложение след подписване на приемо-предавателен протокол. Протоколът се подписва от кмета на общината- кандидат по процедурата или упълномощено от него лице, след представяне на документ, удостоверяващ правото му да подпише.
В случай, че кандидатът допълва проектното си предложение, заедно със заявлението, той подава запечатан плик с допълнителните документи, обозначен по същия начин (описан в т. 2.2.5), както и проектното предложение, като добави текст "ДОПЪЛНЕНИЕ". Допълнението се регистрира със същия номер като проектното предложение. В разписката за регистриране на допълнението се вписва първоначалния номер на проектното предложение и датата на допълнението, като се указва изрично, че допълнение.
В случай, че кандидатът променя проектното си предложение, той оттегля подаденото вече проектно предложение и едновременно с това представя ново проектно предложение. Промененото проектно предложение се регистрира със същия регистрационен номер като оттегленото.

Прекратяване на участие в процедурата

До приключването на оценката, всеки кандидат може да се прекрати по-нататъшното си участие в процедурата с конкретно проектно предложение, като подаде писмено заявление в Министерството на околната среда и водите, в което посочва регистрационния номер на проектното предложение и когато е възможно причините, довели до тази стъпка. Заявлението следва да бъде адресирано до дирекция "Кохезионна политика за околна среда", като към него кандидатът прилага Решение на Общински съвет за отказ от по-нататъшно участие в процедурата, отнасящо се за конкретното проектно предложение.
Проектни предложения, за които са получени валидни заявления за прекратяване на участие не подлежат на по-нататъшна оценка в рамките на същата процедура.
Проектните предложения не се връщат на кандидата след изтичане на крайния срок за подаване проектни предложения.

39. Необходимо ли е към Формуляра за кандидатстване по процедура BG 161PO005/08/1.10/02/04 да се приложи попълнена и подписана Декларация на компетентния орган, отговарящ за наблюдение на защитените зони, включени в НАТУРА 2000 (Приложение ІІ), в случай, че към проектното предложение прилагаме становище на РИОСВ, че проекта не подлежи на преценка за съвместимост съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони?

Да, както в текстовото поле на декларацията се попълва, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително въздействие върху защитена зона, включена в мрежата "НАТУРА 2000", тъй като проектът не подлежи на преценка съгласно изискванията на Наредбата, като се прилага и решението на РИОСВ към ПРИЛОЖЕИЕ II.

40. Защо и с каква цел е декларацията на кмета, че проектът не генерира приходи? Задължително ли е прилагането на Прединвестиционно проучване към настоящата процедура при условие че Общината има готовност с идеен и работен проект?

Декларацията че проектът генерира/ не генерира приходи е един от необходимите съпътстващи документи и следва да бъде представен от кандидата, като се зачеркне неприложимото в конкретния случай.

Представянето на прединвестиционно проучване с описаното минимално съдържание е задължително.

Архив