За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000екв.ж.

41. Проектите са за колектори и какви документи се очакват при подаването и подразбират под следното: 1. Документ, удостоверяващ, че предназначението на земята, която ще бъде използвана за строителство, отговаря на инвестиционното намерение и 2. Документ удостоверяващ, че собствеността върху земята, върху която ще се извършва строителството е общинска или има учредено право на строеж или, че има съответните сервитутни права?

Очаква се кандидатът да представи документ, удостоверяващ че предназначението на земята, която ще бъде използвана за строителство, отговаря на инвестиционното намерение както и документ, че кандидатът е собственик на земята или че има правото да извършва строителство на нея или че има съответните права за преминаване.

42. Община Павликени има изготвени предпроектни/прединвестиционни проучвания, изготвен и одобрен идеен проект за изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води. Обект на работното проектиране (изпълнението се предвижда да бъде възложено чрез инженеринг) ще бъде изготвянето на проекти за изграждане на довеждащия колектор и довеждащата инфраструктура - пътна, ел. захранване и газификация. Възможно ли е Община Павликени да кандидатства само с изготвени предпроектни/прединвестиционни проучвания, изготвен и одобрен идеен проект за изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води? Да предвиди в процеса на изготвяне на работните проекти за ГПСОВ изготвянето на проекти за изграждане на довеждащия колектор и довеждащата инфраструктура - пътна, ел. захранване и газификация. Ориентировъчната им стойност да бъде включена в уедрена количествено-стойностна сметка?

по точка 1: Да, като следва да се има предвид, че инвестиционните проекти, които ще се финансират по настоящата процедура могат да предвиждат изграждане на ПСОВ, само когато съществува канализационна мрежа или изграждането на такава е част от проекта.
по точка 2: Да, ако пътната инфраструктура е свързана с достъп до ПСОВ, а ел. захранването и газификацията са строго свързани с изпълнението на проекта за ПСОВ.

по точка 3: Да, като се има предвид че въз основа на тези стойности се изчислява финансовата помощ от оперативната програма.

43. Разходите финансирани по проект за техническа помощ като допустими или недопустими следва да се разглеждат по настоящата процедура?

Разходите, пряко свързани с изготвянето на проектното предложение, включени в проект на кандидата, одобрен за финансиране в рамките на процедурата за техническа помощ следва да се разглеждат като допустими при изготвянето на бюджета на проекта по настоящата процедура и при определянето на размера на финансовото участие на оперативната програма. Финансовия дефицит се прилага върху общата стойност на допустимите разходи по проекта (т.е. включително разходи финансирани по одобрен вече проект).
В форма 1 на приложение З, размера на финансирането получено за подготовка на проекта в рамките на процедурата за техническа помощ (BG161PO005/08/1.30/01/01) се посочва на отделен ред и се вади от размера на безвъзмездното финансиране изчислено след прилагане на финансовия дефицит към общия размер на допустимите разходи.

44. Допустимо ли е кандидатстване с две проектни предложения за едно населено място за рехабилитация на ВиК?

Не. Кандидатът не може да подава повече от едно проектно предложение за едно населено място, освен ако отделни части от това населено място не са обособени като самостоятелни агломерации в Приложение I от настоящите насоки.

45. Как е уреден въпросът с прехвърлянето на изградени съоръжения към съответното ВиК дружество?

Изградените съоръжения на бенефициент по настоящата процедура по ОПОС- общински администрации, ще могат да бъдат предоставяни за експлоатация по реда на действащото законодателство и при спазване на ограниченията на режима за държавни помощи.

46. Ще има ли типов договор за прехвърляне на изградени съоръжения към съответното ВиК дружество?

Типов договор за предоставяне на изградени съоръжения за експлоатация не се предвижда. Всеки бенефициент по оперативната програма следва да уреди това при спазване на законодателството в областта на конкуренцията и на държавните помощи.

47. Достатъчно ли е само уведомително писмо до ВиК дружеството,експлоатиращо съответните ВиК системи и съоръжения, относно инвестиционното намерение?

Към проектното предложение следва да се приложи писмото, с което кандидатът е уведомил съответното ВиК дружество, за инвестиционното си намерение и с което му е предоставил прединвестиционното проучване за проекта.

48. Ще представлява ли мотив за неодобрение на проекта писмо за намерение от банка или декларация от кмета на общината във връзка с осигуряване на съфинансиране?

Едно от доказателствата, които кандидатът може да представи, че е осигурил достатъчно налични собствени средства за покриване на разходи по проекта, преди те да му бъдат възстановени по ОП "Околна среда 2007-2013г." и за разходи, които не се покриват от ОПОС, е следното:
Решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от определена банка или друга финансова институция, а също и писмено предварително съгласие/уверение/намерение от тази банка/финансова институция за финансиране на горепосочените разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.
Други възможни доказателства са посочени на стр. 29 от насоките за кандидатстване.

49. Допустимо ли е решението на Общинския съвет за осигуряване на съфинансиране да бъде принципно, без посочена конкретна сума?

В случай, че е принципно и не посочва конкретна сума, решението трябва да е придружено с документ, които посочва конкретна сума, за да се докаже че са осигурени "достатъчно" средства. Например, извлечение от общинския бюджет, в което е отбелязано средствата от кой бюджетен раздел ще бъдат ползвани за целите на проекта.

50. Трябва ли кандидатът да е собственик на терена или да има учредено право на строеж?

Кандидатът трябва да е собственик на терена или да има учредено право на строеж, като това се удостоверява със съпътстващи документи към формуляра за кандидатстване, доказващи правото на собственост, правото на строеж или съответните сервитутни права.

Архив