За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000екв.ж.

51. Каква територия трябва да обхваща прединвестиционното проучване?

Прединвестиционното проучване трябва да се разглежда цялата агломерация.

52. Ще бъде ли отбелязван броят на копията на проектните предложения при подаването им?

Не, тъй като проектното предложение в оригинал и копия се подава запечатано и се отваря от оценителната комисия. Непредставянето на необходимия брой копия ще доведе до отхвърляне на проектното предложение, тъй като то няма да отговаря на критериите за административно съответствие.

53. Достатъчно доказателство ли е решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг?

Едно от доказателствата, които кандидатът може да представи, че е осигурил достатъчно налични собствени средства за покриване на разходи по проекта, преди те да му бъдат възстановени по ОП "Околна среда 2007-2013г." и за разходи, които не се покриват от ОПОС, е следното: Решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на горепосочените разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г."

54. Къде се залагат непредвидените разходи, в коя форма в бюджета на проекта?

Формата на бюджета по настоящата процедура е изменена, включително по отношение на непредвидените разходи. Непредвидените разходи се посочват на ред 1.7 от форма 2 на приложение З (измененията на Приложение З са публикувани на Интернет страницата на ОПОС обяви ).

55. Очаква ли се окончателно становище относно ДДС?

УО на ОПОС е подал запитване към НАП и веднага след получаването му ще информира кандидатите относно търлкуването на ДДС във връзка с изпълнение на проекти по оперативната програма. До тогава кандидатите трябва да се съобразят с Указания 91-00-502/27.08.2007 г. на Министерство на финансите относно третирането на невъзстановим данък ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

56. Необходимо ли е документацията за избор на изпълнител по ЗОП да бъде съгласувана с Междинното звено на ОПОС?

Към момента на кандидатстване документацията за избор на изпълнител не е задължително да се съгласува с междинното звено. Съгласно предвиденото в насоките за кандидатстване (стр. 13) "след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът съгласува с междинното звено проектите на документация за провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки, преди същите да бъдат открити по надлежния ред. Съгласува се и цялата документация по сключване на договор, включително и измененията по него. В случай на вече проведени процедури за възлагане на обществените поръчки, междинното звено ще извършва проверка за спазване на законодателството в областта на обществените поръчки на цялата процедура преди представяне на първото искане за плащане".

57. Ако към момента на кандидатстване има проведена процедура по ЗОП, необходимо ли е документацията да се прилага към проектното предложение или е достатъчно само да се опише във формуляра за кандидатстване?

Документацията за проведена процедура по ЗОП не се прилага към момента на подаване на проектното предложение. В случай на вече проведени процедури за възлагане на обществените поръчки, междинното звено ще извършва проверка за спазване на законодателството в областта на обществените поръчки на цялата процедура преди представяне на първото искане за плащане (стр. 13 от насоките за кандидатстване).

Обръщаме внимание, че по отношение на обществените поръчки за дейности, финансирани чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." се прилага чл. 20а от Закона за обществените поръчки.

58. Ако община има спечелен проект по програма ИСПА за изграждане на канализация, която трябва да бъде завършена в края на 2009 г., може ли да кандидатства по ОПОС за изграждане на ПСОВ?

Да, при положение, че проектното предложение не се отнася за дейности, включени в проекта по програма ИСПА. Тъй като едно от условията за допустимост на проектно предложение е да не се предвижда изграждане на ПСОВ без наличие на канализационна мрежа, то във формуляра за кандидадстване по ОПОС е необходимо изрично да се посочи в т. Б.3.1.(в) инфраструктурата, която ще бъде или е изградена по програма ИСПА и в т.З.1.4. информация за проекта, финансиран по програма ИСПА.

59. При подаване на големи проекти документацията на английски език заедно с документацията на български език ли се подава?

За "големи проекти", проектните предложения се подават в 1 оригинал, 2 копия и 1 електронен носител (CD) на български език. Освен това кандидатът и 1 електронен носител (CD) с посочената в т. 2.3.1.2. информация на английски език.

60. При включване на няколко обекта в едно проектно предложение, необходимо ли е общо решение по ОВОС или е необходимо отделно решение по ОВОС за всеки обект?

Издаването на решението по ОВОС е съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ДВ бр. 25/18.03.2003 г. изм. ДВ. бр. 3/10.01.2006 г.). В случай, че наредбата не изисква издаване на общо решение по ОВОС за няколко обекта, такова не е необходимо да бъде представяно за целите на кандидатстване по ОПОС.

Архив