За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

12.11.2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ

Представителството на Европейската комисия в България представи петия доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС. В него се казва, че политиката на сближаване на ЕС (кохезионната политика) е допринесла значително за растежа и балансираното развитие в целия съюз, а инвестициите в бъдеще трябва да са тясно свързани със стратегията "Европа 2020". Комисията обяви и началото на обществена консултация, която има за цел да събере мнението на всички заинтересовани страни по заключенията от документа и да подпомогне формулирането на политиката за сближаване за следващия програмен период 2014 - 2020.

В доклада се прави подробна оценка на икономическото и социалното положение, опазването на околната среда и тенденциите в регионите на ЕС и се излагат няколко възможности за актуализиране на мерките по сближаване след 2013 г. В него се показва как кохезионната политика е създала ползи за всички региони както чрез преки инвестиции и непреки търговски ползи, така и чрез подкрепа за общи приоритети, каквито са опазването на околната среда, научно-изследователската дейност и иновациите.

От извършени оценки е видно, че между 2000 г. и 2006 г. политиката на сближаване е:

· спомогнала за създаването на близо 1,4 млн. нови работни места;
· оказала е подкрепа на малките предприятия и е насърчила научноизследователската дейност;
· създала възможност за обучение на млади хора, безработни и лица в уязвимо социално положение;
· помогнала всяка година на около 2 млн. бенефициенти по програми за обучение да си намерят работа;
· модернизирала транспортната мрежа чрез подобряване на пътища, ж.п. линии, летища и пристанища;
· подобрила околната среда за милиони европейски граждани, като е повишила качеството на питейната вода и пречистването на отпадните води.

Въпреки тези постижения обаче различията в икономическото състояние на регионите остават значителни. В доклада се посочват изключителни по мащаб различия в области като производителност, детска смъртност и уязвимост при промяна на условията на живот. Въз основа на наученото от текущия и предишните програмни периоди, както и обсъжданията с широк кръг от заинтересовани лица, в доклада се правят редица предложения за промяна.

Едното от тях е да се създаде обща стратегическа рамка, в която да се посочат приоритетите и начините за увеличаване на ползите от инвестициите в политиката на сближаване. Начинът на тяхното постигане ще бъде уточнен в договор между държавите-членки и Комисията, основаващ се на бъдещите национални програми за развитие. Този договор ще включва ясни и измерими цели и ще акцентира върху важността на националната координация на средствата от ЕС, за да се гарантира постигането на реални резултати.

Друга представена идея е да се предложат стимули, за да може изпълнението на програмите по политиката на сближаване да е възможно най-ефективно. Част от средствата могат да се пренасочват към държавите-членки в зависимост от постигнатия напредък по програмите. В доклада се предлагат и идеи за опростяване на системата за изпълнение чрез намаляване на бюрокрацията.

С публикуването на доклада се постави и началото на процес на обществени консултации, който ще продължи до 31 януари догодина. Всички заинтересовани лица са поканени да представят становищата си по проблематиката на петия доклад на:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Пълния текст на доклада можете да прочетете на:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

До лятото на 2011 г. Комисията ще представи официални законодателни предложения за бъдещата политика на сближаване, след като бъдат приети предложенията за новия бюджет на ЕС.