За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

04.11.2010

МАЛКО ТЪРНОВО ПОЛУЧИ ПОКАНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Министерството на околната среда и водите покани община Малко Търново да представи проект за изграждане на система за управление на отпадъците в региона. Индикативният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по поканата е 2 538 311 лв. При добре обоснована необходимост е възможно индикативният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ да бъде увеличен.
Конкретна цел на процедурата BG161PO005/10/2.10/06/21 "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" е изграждането на инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на всички битови отпадъци от територията на общината.
Основната дейност, в която ще се инвестира, е проектиране, изграждане и оборудване на първата клетка от депото за неопасни отпадъци, а също така и изграждане на довеждащата техническа инфраструктура към обектите на регионалната система. Проектното предложение може да включва една или комбинация от тези дейности. ОПОС обаче няма да финансира дейности, които са свързани със събирането и извозването на сметта, или по закриването на съществуващи депа.

Община Малко Търново трябва да представи проекта си за одобрение най-късно до 30 май 2011 г., а МОСВ ще излезе със становище до 3 месеца след получаване на документацията.

Към момента по приоритетна ос 2 на ОПОС има четири проекта в оценка - на Бургас, Видин и Перник, а предложението на Столичната община е за становище в Европейската комисия. Наскоро беше одобрен проектът на Ботевград и предстои сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

С изграждането на 23-те регионални системи, финансирани по оперативната програма, общините в България ще постигнат ефективно събиране, разделяне, транспортиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство.