За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

02.11.2010

ОБЩИНА БУРГАС ПОДАДЕ ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Община Бургас представи проекта си за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в региона. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 40 730 238 лв., от които 34 620 702 лв. са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а 6 109 536 лв. са от държавния бюджет. Конкретен бенефициент е община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.

Целта на процедурата е регион Бургас да получи помощ в намирането на трайно решение за управлението на битовите отпадъци чрез изграждане на интегрирана система за третиране. Дейностите, които ще се финансират, са:
  • Проектиране и изграждане на първата клетка от депо за неопасни отпадъци, включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация;
  • Проектиране и изграждане на претоварни станции, доставка на оборудването и подготовка за изграждане на сепариращи, компостиращи и рециклиращи инсталации;
  • Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, която обслужва само обектите на регионалната система за управление на отпадъците;
  • Инфраструктурни мерки, необходими за осигуряване на площадките за обектите, включени в системата.
Общината трябва така да планира тези дейности, че те да приключат до края на 2014 г.

Срокът за извършване на оценката от страна на Междинното звено на ОП "Околна среда" е два месеца от подаване на документите, като всяко искане на допълнителна информация прекъсва този срок. Предвижда се, че с изпълнението на проекта ще се осигури екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани на територията на региона, и така рискът за човешкото здраве ще се сведе до минимум. Заради значимостта си, този проект е приоритетен в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г.