За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

26.10.2010

МОСВ ДАВА 34 МЛН. ЛВ. ЗА ПРОЕКТИ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Министерството на околната среда и водите обяви конкурентна процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда" - BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България". Общата сума е 34 281 147 лв., от които 29 138 974,95 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 5 142 172,05 лв. са от държавния бюджет.

Основната цел на процедурата е опазване, поддържане и където е необходимо, възстановяване на ценни местообитания и видове, включително и такива, които са предмет на опазване от националната екологична мрежа.

Потенциални бенефициенти са регионалните инспекции за околна среда и води, дирекциите на национални и природни паркове, регионалните дирекции по горите, общините и неправителствените организации. С реализацията на проектите се очаква да се подобри състоянието на повече от 100 местообитания и видове, да се ограничи негативното влияние на инвазивни видове и да се изпълнят дейности, заложени в планове за управление на защитени територии.

Процедурата има три компонента. По първия компонент ще се изпълняват дейности в резервати, поддържани резервати и национални и природни паркове. По втория се предвижда изпълнението на дейности извън защитени територии, като тук приоритет е възстановяването на ценни местообитания и видове. Третият компонент е за разработване на планове за действие за растителни и животински видове.

Пълният комплект на документите, свързани с кандидатстването, могат да бъдат намерени ТУК и на www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават до 21 февруари 2011 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

Предстои Управляващият орган да организира разяснителна информационна кампания, като местата и датите ще бъдат публикувани на: www.ope.moew.government.bg. Кандидатите могат да изпращат въпроси, касаещи процедурата, по електронна поща (ope@mоew.government.bg), по обикновена поща или по факс (980 67 29) най-късно до 1 февруари 2011 г. Отговорите ще бъдат публикувани на страницата на ОПОС в секция "Въпроси и отговори".