За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

08.10.2010

ОБЩИНА ВИДИН ПОДАДЕ ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОНА

На 8 октомври 2010 г. община Видин внесе проекта си за изграждане на интегрираната система за управление на отпадъците в регион Видин. Общата му стойност е 20,5 млн. лв., като 19,4 млн. лв. се предвижда да се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и държавния бюджет чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Останалите 1,1 млн. лв. ще се осигурят от общината под формата на собствен финансов принос.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е община Видин в партньорство с общините Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и Макреш.

Целта на процедурата, по която кандидатства общината, е да се подпомогне регион Видин, да намери трайно решение на управлението на битовите отпадъци на територията на региона, чрез изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци.

Дейностите, които могат да бъдат финансирани по проекта са:

  • Проектиране и изграждане на първа клетка от депо за неопасни отпадъци, включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация;
  • Проектиране и изграждане на съоръжение за компостиране и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията му;
  • Проектиране и изграждане на съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията му;
  • Проектиране и изграждане на центрове за рециклиране и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията им;
  • Дейности, свързани със закриването на депото за битови отпадъци на община Видин, тъй като е технически неразделно свързано с изграждането на новото депо;
  • Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, която обслужва само обектите на регионалната система за управление на отпадъците;
  • Инфраструктурни мерки, необходими за осигуряване на площадките за обектите, включени в системата;

Срокът за извършване на оценката от страна на Междинното звено на ОП "Околна среда" е 2 месеца от подаване на проектното предложение, като всяко искане на допълнителна информация по проекта прекъсва този срок. Изпълнението на проекта ще осигури екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани на територията на региона, в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство, което ще подобри екологичните компоненти и ще сведе до минимум риска за човешкото здраве. Поради значимостта на проекта, той е включен като приоритетен в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г.