За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

18.08.2010

ОЩЕ 600 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

Министерството на околната среда и водите отправя покана до 36 общини да кандидатстват за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни системи в агломерации с над 10 000 еквивалентни жители с оглед постигане на изискванията на европейското законодателство за добро качество на водите и намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система.

Поканата е насочена към общините с ниска степен на проектна готовност, които не са получавали публично финансиране до момента, нямат извършен анализ на нуждите на агломерациите и не са приоритизирали обектите и мерките, които трябва да се изпълнят. Те ще бъдат подпомогнати в подготовката и изпълнението на проекти, с които се постигат изискванията на европейското и българското законодателство.

Социално-икономическият ефект на инвестициите в размер на 600 млн. лева се изразява в създаването на работни места, в откриването на нови възможности пред бизнеса в качеството му на изпълнител на проектите и в повишаване броя на населението, включено към канализационна система.

Съгласно изискванията на поканата, проектните предложения могат да бъдат представяни до 01.11.2010 г., 31.01.2011 г. и 30.06.2011 г. Те ще бъдат разглеждани от експертни работни групи, които ще се свикват след изтичане на всеки от сроковете. Общините следва да планират подготвителните и строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г. Според приетото в началото на м. август т.г. решение на Министерския съвет след одобрение на проектите общините имат право да поискат аванс в размер до 35%.

Общият размер на финансовите средства, които се предвижда да бъдат предоставени за агломерациите над 10 000 еквивалентни жители по настоящата покана, заедно с отправената в края на м. юни 2010 г. покана, е в размер на 1 200 000 000 лева. С това в голяма степен се покриват най-спешните нужди с оглед постигане на изискванията на законодателството в областта на околната среда за всички 124 агломерации.

Консултации по подготвяните проекти ще се провеждат в рамките на приемния ден по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Заявки за участие в приемния ден се подават предварително по електронна поща (ope@moew.government.bg).