За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

10.08.2010

БУРГАС И ВИДИН С ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПА ПО ОПОС

Министър Нона Караджова изпрати покани до общините Бургас и Видин да представят проектни предложения за изграждане на инфраструктура за управлението на битовите отпадъци на територията на двата региона. Поканите се изпращат в рамките на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел да се намери трайно решение на управлението на битовите отпадъци чрез изграждането на интегрирани системи от съоръжения за третирането им.

Индикативният бюджет, който е заложен по оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013 г.» (ОПОС) за проекта на община Бургас, е на стойност 20.8 млн. евро, като съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 17 млн. евро. Общата индикативна стойност на проекта е близо 22 млн. евро с ДДС. Съгласно приетото миналата седмица Решение на Министерски съвет, бенефициентите имат право да поискат аванс в размер до 35%. Срокът за подаване на апликационната форма от страна на общината е до края на месец октомври 2010 г. Срокът за извършване на оценката от страна на Междинното звено на ОПОС е 3 месеца от подаване на проектното предложение.

Бенефициент по проекта е община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен и Карнобат.

По проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин кандидат е община Видин в партньорство с общините Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и Макреш.

Индикативният размер на безвъзмездната финансова помощ по програмата е 9.9 млн. евро, като 8.4 млн. евро се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие. Общата индикативна стойност на проекта е 10.5 млн. евро. Срокът за подаване на апликационната форма е до 10 октомври 2010 г., а за извършване на оценка от страна на Междинното звено на ОПОС - отново 3 месеца от подаване на проекта.

За изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците на общините Бургас и Видин, допустими за финансиране дейности са проектиране и изграждане на 1-ва клетка от депо за неопасни отпадъци, на претоварни станции и съоръжения за сепариране, компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, проектиране и изграждане на център за рециклиране и изграждане на довеждащата техническа инфраструктура, необходима за експлоатация на съоръженията, включени в системата.

По оперативната програма няма да се финансират дейностите, свързани с подобряване на услугата за събиране и извозване на битовите отпадъци, както и тези, свързани със закриването на съществуващи депа на територията на двете общини.

Експертите от Управляващия орган и Междинното звено на програмата са в постоянен диалог с представители на бенефициентите и следят активно процеса на подготовка. Новите правила на ОПОС позволяват да се правят корекции и подобрения на подадените за оценка документи. По този начин се гарантира съкращаването на сроковете и подготовката на качествени проектни предложения и се намаляват рисковете при последващото изпълнение на дейностите.