За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

01.07.2010

600 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ВОДНИ ПРОЕКТИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда" отправя покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към общински администрации с над 10 000 екв. ж. Това са общините, посочени в списъка на "Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", приоритетни за финансиране от гледна точка постигането на съответствие с изискванията на европейското законодателство за пречистване на градските отпадъчни води и намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система.

По процедурата ще се финансира изграждането, рехабилитацията и модернизацията на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), изграждане, рехабилитация, реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и на водоснабдителни мрежи там, където трасето им съвпада с това на канализацията.

Изпълнението на проекти по настоящата процедура ще допринесе в значителна степен за постигане на съответствие с екологичното законодателство на Европейския съюз, а именно Директива 91/271/ЕИО, посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 10 000 е.ж.

Неоспорим ще е социално-икономическият ефект на инвестицията от 600 млн. лева, които ще се влеят на територията на страната - ще се създадат работни места, ще се открият нови възможности пред бизнеса в качеството му на изпълнител на проектите, ще се повиши броят на населението, обслужвано от канализационна система и инфраструктура за питейни води.

Подадените проекти ще се оценяват от експертни работни групи, които ще се свикват на всеки два месеца или след постъпване на 10 проекта. Крайният срок за подаване е 20 февруари 2012 г., а кандидатите следва да планират строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г.

След изменението на подхода за управление и предприетите към водните проекти корективни мерки, одобрени от Европейската комисия, тази процедура е следващата значима стъпка за гарантиране на доброто финансово управление и фокусиране на финансовия ресурс за изпълнение на приоритетите в сектора.

Общините, които желаят да направят консултация с експерти от Управляващия орган на оперативната програма по въпроси, които засягат подготовката на проектите по публикуваната покана могат да заявят участие в рамките на приемния ден на ОПОС, който се провежда всеки четвъртък от 14.00 до 17.00 ч. в сградата на МОСВ на бул."Мария Луиза" № 22. Желаещите да участват следва да заявят това на адрес: ope@moew.government.bg като предварително изпратят въпросите си и данни за контакт на посочения електронен адрес в срок до един ден преди срещите.