За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

14.06.2010

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА” ИЗПЪЛНЯВА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

В продължение на активния диалог с Генерална Дирекция "Регионална политика" на ЕК, Министерството на околната среда и водите, предприе корективни мерки спрямо неприоритетните и неефективни проекти в сектор "Води".

През месец април 2010 г., директорът на Генерална дирекция "Регионална политика" на ЕК Дирк Анер изрази удовлетвореността на Комисията и даде висока оценка за корективните мерки спрямо тези проекти, след което се възобнови сертифицирането на плащанията за инвестициите, които отговарят на принципите за добро финансово управление.

В резултат от извършения преглед на водните проекти бяха сключени анекси към 23 договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по инфраструктурни проекти и анекси към 114 договора за техническа помощ.

Съдържанието на анексите отчита различните проблеми и етапи на изпълнение на всеки проект, но общите разпоредби съдържащи се в тях могат да се обобщят по следния начин:

  • Намаляване на размера на отпуснатата БФП, когато е необходимо, в случаите на завишени бюджети или в случай, че намаляването на обхвата на проекта води до намаление на разходите;
  • С докладите от прегледа е препоръчана промяна на обхвата на проекта;
  • Бенефициента е задължен да изпълни проекта в съответствие с новия подход и методология за избор на проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС;
  • За проектите за техническа помощ - подготовка на пълни и качествени проекти, в случай, че се търси последващо финансиране от ОПОС;
  • Удължаване на срока на проектите, за да се компенсира закъснението предизвикано от временното спиране на процедурите за обществени поръчки по време на прегледите, предприети от Управляващия орган (УО) и предварителния контрол;
  • Задължаване на бенефициента да представи актуализиран план за обществени поръчки и бюджет;
  • Възможност Договарящия орган да спре изпълнението на проекта в случай на непредвидени обстоятелства и регистрирани нередности;
  • Възможност УО да налага финансови корекции на процедурите за обществени поръчки на бенефициентите на ОПОС, в случай че са идентифицирани нередности;
  • Задължение за бенефициента да извършва проверки за двойно финансиране във връзка с осъществяването на процедури за обществени поръчки.

В резултат от прегледа бяха определeни и проекти, за които се "оттегля финансирането" по ОПОС, като това са проектите, чийто обхват и/или дейности в проектното предложение следва да се променят в много значителна степен, поради сериозни несъответствия с новия подход и методология за избор на проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС, както и наличие на съществени нарушения при изпълнението на проекта, включително при провеждане на обществените поръчки. Министерство на околната среда и водите и Министерство на финансите работят съвместно за разработване на механизъм за осигуряване на национални средства за тези проекти за техническа помощ, които са в напреднал стадий на изпълнение и поради това не могат да се прекратят.

Информацията за резултатите от прегледа на проектите в сектор "Води" ще бъде представена и на осмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС, който ще се проведе на 15 юни в Поморие. На заседанието ще бъде представен за обсъждане и одобрение Годишният доклад за изпълнение на ОПОС за 2009 г., както и новият Механизъм за управление на приоритетна ос 3 на ОПОС.

Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, в качеството й на Председател на Комитета. В заседанието ще участват и представители на Европейската комисия, сред които г-н Карстен Расмусен, г-н Валери Натан от ГД "Регионална политика", г-жа Милена Новакова от ГД "Околна среда", г-н Ондрей Дюсек, представител на Европейската инвестиционна банка и др.