За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

05.05.2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДКРЕПИ КОРЕКТИВНИТЕ МЕРКИ В СЕКТОР „ВОДИ” ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА”

Европейската комисия подкрепя предприетите от Управляващия орган на ОП „Околна среда” корективни мерки по отношение на проектите в сектор „Води”. В писмо до зам.-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК Дирк Анер изразява удовлетвореността на Комисията от методологията и подхода на министерството по отношение на извършения преглед на проектите в сектор „Води”, съфинансирани от Кохезионния фонд на ЕС. Дава се висока оценка за предприетите корективни мерки по отношение на неприоритетни и неефективни проекти, в една изключително трудна ситуация, а именно наличието на обявени тръжни процедури или вече сключени договори с изпълнители.
Комисията изразява подкрепата си за прекратяване на финансирането на 37 проекта, от които 32 за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” и 5 проекта на общините Дулово, Каолоново, Кърджали, Своге и Стралджа за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни води, въз основа на направения преглед. Освободеният финансов ресурс може да бъде пренасочен към други проекти, които отговарят на условията за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда”.
Решението на Управляващия орган за оттегляне на финансирането е основано на извършен преглед, който е констатирал, че горецитираните проекти като цяло или частично не отговарят на принципите на икономичност, ефективност и ефикасност и не са в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Целта на предприетите действия от страна на МОСВ е недопускане налагането на финансови корекции от страна на Европейската комисия чрез анулиране на цялото или част от помощта на Общността, визирано в Регламент (ЕО) 1083/2006.

Според г-н Анер проблемите, идентифицирани при функционирането на програмата в сектор „Води”, вече са преодоляни и може да се възобнови сертифициране на плащанията по Приоритетна ос 1 за проектите, които отговарят на принципите на добро финансово управление.