За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

27.04.2010

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: ПРЕУСТАНОВИХМЕ РАЗПИЛЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ПО ОПОС


На 24 април 2010 г., министърът на околната среда и водите Нона Караджова се срещна с представители на медиите в с. Чифлик, община Троян. Основна тема на срещата бе "Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." - основен инструмент за изпълнение на политиките за управление на околната среда".
В своето изказване министър Караджова подчерта, че новият екип е преустановил разпиляването на средства по ОП "Околна среда" /ОПОС/ чрез въвеждане на изискването за икономическа и финансова ефективност на инвестиционните проекти.

В презентацията си за водния сектор, зам.-министър Ивелина Василева акцентира върху механизма за предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 на програмата. Към момента в България има 124 агломерации, за които трябва да бъде осигурено пречистване до 31.12.2010 г. съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчните води от населени места. За бенефициентите от тези агломерации се прилага процедура за директно предоставяне. Индикативният срок за стартиране на процедурата е до края на април 2010 г. Срокът за кандидатстване е постоянен, а оценка на подадените проекти ще се извършва на всеки 2 месеца.

Ръководителят на Управляващия орган на ОП "Околна среда" Малина Крумова изрази очакванията си, че до края на 2010 г. ще бъдат подготвени всички инвестиционни проекти за 23-те регионални системи за управление на отпадъците. В случай, че не се постигне необходимата проектна готовност, средствата, предназначени за тях, може да бъдат използвани за други дейности, допустими по приоритетна ос 2 на ОПОС. Малина Крумова анонсира и предстоящите процедури за набиране на проектни предложения по приоритетна ос 3 "Биоразнообразие". До края на годината ще се приемат проекти за:
- Разработване на планове за действие за растителни и животински видове, по чл. 52 и чл. 53 от Закона за биоразнообразието;
- Изпълнение на дейности, включени в одобрени планове за действие за видове; изпълнение на дейности за ограничаване на негативно влияние на инвазивни видове;
- Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания;
- Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие