За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

20.04.2010

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

На 19 април 2010 г. приключи оценката от МОСВ на проекта за изграждане на система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община. Проектът се изпраща за оценка в Европейската комисия.

Съгласно чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г. всички големи инфраструктурни обекти в сектор "околна среда" на стойност над 25 млн. евро подлежат на одобрение от Комисията. Практиката показва, че процедурата трае между 3 месеца и 1 година в зависимост от качеството на проектната документация и натовареността на отговорните звена в Брюксел. Бенефициентът получава достъп до финансовия ресурс след като проектът бъде официално одобрен от ЕК.

Документацията по проекта беше отворена на 23 март 2010 година в МОСВ, с което стартира и официалната й оценка на национално ниво. Прегледът продължи до 19 април и имаше за цел да потвърди, че формулярът за кандидатстване и всички съпътстващи документи отговарят на изискванията на поканата и обосновават необходимостта от отпускане на безвъзмездната финансова помощ.

Общата стойност на проекта е 359 435 408 лв. От тях над 256 млн. лв. ще се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС (в размер на 85%) и от държавния бюджет (в размер на 15%) чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Столичната община със заем от Европейската инвестиционна банка, която вече даде положителна оценка на инвестицията.

Изграждането на интегрираната система за управление на битовите отпадъци на София значително ще допринесе за постигането на основната цел на Оперативната програма - да се подобри качеството на живот на населението като се осигури здравословна околна среда и се запази богатото природно наследство чрез предоставяне на адекватни услуги за управление на отпадъците.

С изпълнението му ще се осигури екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци в най-голямата община в България и ще се намалят количествата депонирани отпадъци с 60%. Ще се създадат работни места за над 100 души, а местни и национални фирми ще имат възможност да се включат в строителството на съоръженията и в оползотворяването на отпадъците.

След одобрението му от ЕК, проектът ще се изпълнява от Столичната община, която предвижда да приключи строителството през 2012 г.