За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

26.02.2010

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПОДАДЕ ПРОЕКТА ЗА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА СОФИЯ

На 26.02.2010 г., един месец по-рано от предвидения срок, Столична община внесе проекта си за интегрираната система за управление на отпадъците на София. Общата стойност на проекта е 359 435 408 лв., като над 256 млн. лв. се предвижда да се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и държавния бюджет чрез оперативна програма "Околна среда". Останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Столична община със заем от Европейската инвестиционна банка.

Проектът включва дейности по проектиране и строителство на инсталация за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци, на депо за неопасни отпадъци и инсталация за компостиране, както и изграждане на довеждащата техническа инфраструктура, необходима за експлоатация на съоръженията, включени в системата. Изпълнението на проекта ще осигури екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община, в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство, както и намаляване на количествата депонирани отпадъци с 60%, което ще подобри екологичните компоненти и ще сведе до минимум риска за човешкото здраве.

Поради значимостта на проекта, той е включен като приоритетен в новата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г.

Срокът за извършване на оценката от страна на Междинното звено на ОП "Околна среда" е 2 месеца от подаване на проектното предложение. След приключване на оценката на национално ниво, проектът се изпраща за одобрение от Европейската комисия. Съгласно европейските изисквания, големите инвестиционни проекти в сектор околна среда на стойност над 25 млн. евро, които кандидатстват за финансиране от европейските фондове, подлежат на оценка и одобрение от Комисията. Практиката показва, че процедурата в Брюксел трае между 3 месеца и 1 година в зависимост от качеството на проектната документация и натовареността на отговорните звена в Комисията. Бенефициентът ще получи достъп до финансовия ресурс по ОПОС, след като проектът бъде официално одобрен от ЕК.