За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

20.02.2010

ПРОЕКТИ С РЕГИСТРИРАНИ НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

По отношение на изпълнението на проекти, финансирани по оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", по които има регистрирани случаи на нередности във връзка с обявяването и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, Управляващият орган на прави следното уточнение:

При констатиране на нарушения при провеждането процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнител в резултат на такива процедури, по конкретния проект се регистрира нередност, като на основание раздел IV Възлагане на обществени поръчки от Общите условия на договора за безвъзмездна финансова помощ, Договарящият орган има право да откаже да възстанови на Бенефициента извършените разходи за съответната обществена поръчка. Предвид факта, че към настоящия момент извършването на частична верификация не е възможно, плащанията по некоректните договори са спрени.

След анексирането на договора за безвъзмездна финансова помощ, Договарящият орган ще разполага с механизъм за налагане на финансови корекции, съгласно Насоки на Европейската комисия за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат направени спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове или Кохезионния фонд при неспазване на правилата за провеждане на обществени поръчки, там където това е възможно съобразно конкретното нарушение.

Насоките на Европейската комисия, които може да намерите тук, ще бъдат прилагани до приемането на Национална методология за налагане на финансови корекции по оперативните програми съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз.