За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

16.12.2009

131 МИЛИОНА ЕВРО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” ЗА ЗАВОДА ЗА ОТПАДЪЦИ НА СОФИЯ

Министър Нона Караджова изпрати покани до Столична община и община Перник за предоставяне на проектни предложения за изграждане на инфраструктура за управлението на битовите отпадъци на територията на двата региона.

Индикативният бюджет, който е заложен по оперативна програма «Околна среда» (ОПОС) за столичния проект, е на стойност 131 026 280,00 евро. Срокът за подаване на апликационната форма от страна на Столична община е не по-късно от 30 март 2010 г.

Общата индикативна стойност на проекта е 183 776 406,00 евро с ДДС. Безвъзмездната финансова помощ, която проектът може да получи по ОПОС е 131 026 280 евро, от които бенефициентът има право да поиска аванс в размер до 20%. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 111 372 338,00 евро.

Срокът за извършване на оценката от страна на Междинното звено на ОПОС е 2 месеца от подаване на проектното предложение. След приключване на оценката на национално ниво, проектът се изпраща за одобрение от Европейската комисия. Практиката показва, че процедурата в Брюксел трае между 3 месеца и 1 година в зависимост от качеството на проектната документация и натовареността на отговорните звена в Комисията. Бенефициентът ще получи достъп до финансовия ресурс по ОПОС, след като проектът бъде официално одобрен от ЕК.

За изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците на Столична община, допустими за финансиране дейности са проектиране и строителство на инсталация за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци, на депо за неопасни отпадъци и инсталация за компостиране, както и изграждане на довеждащата техническа инфраструктура, необходима за експлоатация на съоръженията, включени в системата.

По оперативната програма няма да се финансират дейностите, свързани с подобряване на услугата за събиране и извозване на битовите отпадъци, както и тези, свързани със закриването на съществуващи депа на територията на Столична община.

Община Перник трябва да представи проектно предложение за регионалната система за управление на отпадъци до 15 май 2010 г. Проектът предвижда решение на проблема с отпадъците в общините Перник, Земен, Трън, Ковачевци, Брезник и Радомир.

Индикативният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата, е 10 898 370,25 евро, от които бенефициентът може да поиска 20% аванс.

Срокът за оценка на проектното предложение от Междинното звено на ОПОС е не повече от 2 месеца от постъпване на проектното предложение.

Експертите от Управляващия орган и Междинното звено на програмата са в постоянен диалог с представители на бенефициентите и следят активно процеса на подготовка. Новите правила на ОПОС позволяват да се правят корекции и подобрения на подадените за оценка документи. По този начин се гарантира съкращаването на сроковете и подготовката на качествени проектни предложения и се намаляват рисковете при последващото изпълнение на дейностите.