За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

03.12.2009

31 МИЛИОНА ЛЕВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” ТРЪГВАТ КЪМ ОБЩИНИТЕ

Добрата новина бе съобщена от министър Караджова на форум за ОП "Околна среда" /ОПОС/, организиран от Управляващия орган /УО/ на програмата. "Вчера разписах платежни нареждания на стойност 31 милиона лева, които днес са наредени към повече от 40 общини", заяви тя пред представители на повече от 80 общини. Основните причини за забавяне на плащанията са действащите към момента сложни процедури и формати за отчитане на проектите, както и техническите проблеми с ИСУН.

Министърът благодари за търпението и разбирането проявено от общините. "Последните три месеца бяха необходими, за да се подобри управлението на програмата и да се опростят процедурите", разясни Нона Караджова. В инфраструктурата се предвижда да се финансират общини, предлагащи икономически обосновани проекти с необходимата проектна готовност.

За успешното управление на програмата е необходимо да се поддържат по-тесни контакти между Управляващия орган и Междинното звено, от една страна, и бенефициентите от друга. Необходим е обмен на идеи и добри практики. Всеки четвъртък в МОСВ е ден на отворени врати за общините за консултации с експертите на ОП "Околна среда".

Три са целите, към които е насочен финансовият ресурс от над един милиард и осемстотин милиона евро, осигурен чрез ОП "Околна среда".

Това са: опазване и подобряване състоянието на водите; подобряване на управлението на отпадъците и защитата на почвите; опазване на биоразнообразието и защитата на природата. Около 90% от общия бюджет на програмата е насочен към инвестиционни проекти в секторите "Води" и "Отпадъци". Към момента се изпълняват 281 проекта на стойност 781,2 млн.лева.

Ръководителят на УО на ОПОС, г-жа Малина Крумова, представи финансовото изпълнение на ОПОС. Към първи декември 2009 г. са договорени проекти на стойност над 780 милиона лева, а реално са изплатени към 67 млн. лв. Заедно с наредените от министър Караджова 31 млн. лв. до края на 2009 г. стойността на разплатените средства към общините ще достигне 98 млн. лв.

Изпълнителният директор на НСОРБ, г-жа Гинка Чавдарова, направи равносметка две години след старта на оперативната програма. Бяха представени успешно реализирани проекти с финансиране по ОП "Околна среда", а именно проектът на община Белослав "Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща ГПСОВ - Белослав" и проектът на община Разлог "Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо - Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци".

Ръководителят на Междинното звено, г-жа Йоана Христова, представи основните моменти, които предстои да се въведат при отчитане изпълнението на проектите, съгласуване на документациите за провеждане на обществени поръчки и процедурите за възстановяване на средства. Инициативата е в резултат на постоянния диалог между експертите в Министерство на околната среда и водите и бенефициентите по ОПОС. Целта е да се опростят процедурите, като по този начин се улеснят бенефициентите в процеса на изпълнение на техните проекти по програмата.

Презентация на Управляващия орган на ОПОС - част 1, част 2.
Презентация на НСОРБ.
Презентация на Междинното звено по ОПОС.