За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

05.03.2009

ПРИКЛЮЧИ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО В АГЛОМЕРАЦИИ OТ 2 000 ДО 10 000 ЕКВ. Ж.

На 5 март изтече срокът за набиране на проектни предложения по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж.". Регистрирани са 147 проектни предложения от 114 общини.
Целта на процедурата е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, посредством осигуряване на (екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.
Ще бъдат финансирани проектни предложения на общинските администрации за изпълнение на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/ реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и/или ПСОВ и в допълнение, където има доказана необходимост, водоснабдителни мрежи и/или ПСПВ като допълващ компонент на проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.