За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

20.01.2009

ПРИКЛЮЧИ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО В АГЛОМЕРАЦИИ С НАД 10 000 екв. ж.

На 19 януари изтече срокът за набиране на проектни предложения по процедура BG161PO005/08/1.10/02/04 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.". Бяха регистрирани 54 проектни предложения от 47 общини. Повече от един проект са подали общините Несебър, Поморие, Смолян, Столична община, Съединение и Царево.

Целта на процедурата е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, посредством осигуряване на (екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 10 000 екв.жители. Ще бъдат финансирани проектни предложения на общинските администрации за изпълнение на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и/или пречиствателни станции за отпадъчни води и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи и/или пречиствателни станции за питейни води.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.