За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

04.10.2010

ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО ОПОС

В съответствие с програмата за тази година и усилията за повишаване капацитета на бенефициентите, Управляващият орган на ОПОС организира втория цикъл от обучения за допустимите кандидати по програмата. Те стартираха на 8 септември и ще продължат до 8 октомври 2010 г.

Вече приключиха три от обученията. Първите две бяха насочени към представители на регионалните структури на МОСВ - РИОСВ, дирекции на национални паркове и басейнови дирекции. Представени бяха възможностите за получаване на финансиране по ОПОС и предстоящите процедури в сектор "биологично разнообразие". Дадени бяха насоки и указания по финансови въпроси, възникнали в процеса на работа по текущи проекти.

Третото обучение беше проведено в периода 27 - 29 септември и беше насочено към разясняване на процедура № 19 за "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж." По нея кандидати са 36 общини с ниска степен на проектна готовност, които не са получавали публично финансиране до момента, нямат извършен анализ на нуждите на агломерациите и не са приоритизирали обектите и мерките, които трябва да се изпълнят. Целта беше да се подпомогнат потенциалните бенефициенти в подготовката и изпълнението на проекти, с които се постигат изискванията на европейското и българското законодателство.

В периода от 29 септември до 6 октомври се провеждат следващите две обучения, които са предназначени за разясняване на условията за кандидатстване по процедура № 16 за "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж." По нея ще се финансира изграждането, рехабилитацията и модернизацията на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), изграждане, рехабилитация, реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и на водоснабдителни мрежи там, където трасето им съвпада с това на канализацията.

Допустимите кандидати по двете процедури, са представители на 124-те общини, приоритетни за финансиране от гледна точка постигането на съответствие с изискванията на европейското законодателство за пречистване на градските отпадъчни води.

Обученията са тридневни и са организирани на лекционно-дискусионен принцип. Експерти от Управляващия орган представят с презентации основните моменти при подготовката на проекти по двете процедури, а един ден е предвиден за въпроси и отговори и разглеждане на конкретни казуси по попълване на апликационните форми, приложенията към тях и изготвяне на финансово-икономически анализ.

Най-често задаваните въпроси по време на обученията са свързани с определянето на размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта, както и с организиране провеждането на обществени поръчки предвид спецификата на двете процедури. Много въпроси се повдигат и във връзка с времевите графици за провеждането на одит, както и как следва да приключи етапът на подготовка на инвестиционния проект по процедура № 19. Отговорите на най-често задаваните въпроси ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОПОС в секция Въпроси и отговори.

На 8 октомври, обученията ще завършат с теми и дискусии, свързани с изискванията и особеностите при подаване на документация за финансиране чрез ОПОС във връзка с процедурите по Оценка на въздействие по околна среда и Екологична оценка.