За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

30.06.2010

ОП „ОКОЛНА СРЕДА” Е НАЙ-ПОПУЛЯРНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА СРЕД ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

Над 57% от пълнолетните граждани са чували за ОП "Околна среда", според данните на националното представително проучване, извършено от агенция ЕСТАТ по поръчка на Министерство на околната среда и водите /Графика 1/. Целта на изследването е да се регистрира степента на информираност и нагласите на широката общественост, да се установят информационните потребности и канали по отношение на програмата.
Графика 1
Познаваемост на различните ОП сред широката общественост
(данните са за населението, база: n=1000)

Данните бяха изнесени по време на публично представяне, което се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите днес. Информираността на населението относно ОПОС е сред най-високите, заедно с тази за ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Техническа помощ". Средната оценка, която широката общественост сама дава на запознатостта си с програмата, е нараснала значително. На въпроса "Как бихте оценили вашите познания относно ОП "Околна среда" през 2008 населението се е самооценило със слаб 2,24, докато през 2010 оценката вече клони към добрата - 3,47.
Според данните в България чувствителността на населението към природната тематика нараства. Преобладаващата част от пълнолетните жители на страната изразяват заинтересованост относно проблемите на околната среда и водите (80 %). В това отношение регистрираме ръст от 6 процентни пункта спрямо края на 2008 г.

Анкетираните са категорични, че факторът, на който трябва да се обърне най-сериозно внимание е замърсеният въздух. В Графика 2 е представена класацията на най-сериозните и спешни за разрешаване проблеми на околната среда в страната, според пълнолетните й граждани.

Графика 2
Според вас кои от изброените са най-сериозните екологични проблеми за България?
(Сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са посочвали до три отговора)

Като цяло интересът на населението към екологичната тема нараства, както нараства и информираността относно начините за съхраняване богатствата на околната среда и водите.
Данните от изследването сочат, че е необходимо държавните и общински институции да започнат да реализират повече инфраструктурни проекти, за които може да се очаква високо стартово одобрение и подкрепа от страна на населението.